У списку використаних джерел

Характеристика джерела Приклад оформлення
1. Один автор Бондар В.І. Дидактика / В.І.Бондар – К.: Либідь, 2005. – 262 с.
Жданова Н.С. Перспектива: Учебное пособие / Н.С.Жданова – М.: Владос, 2004. – 224 с.
2. Два автори Брюн Д. Живопись в образовании. Опыт вальдорфской школы. – / Д.Брюн, А.К.Лихтхарт. – 2006. – 200 с.
3. Три автори Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі / Л.М. Масол, О.В.Гайдамака, Е.В.Бєлкіна. – Х., 2006. – 256 с.
4. Матеріали конференцій Кушніренко О.М. Безрезервні техніки розпису тканин у практиці вчителя образотворчого мистецтва / О.М.Кушніренко // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць / За ред. В.Д.Будака, О.М.Пєхоти. – випуск 1.30. – Миколаїв: МДУ імені В.О.Сухомлинського, 2010. – с. 228 – 234
5. Стаття із журналу, газети Кузин В.С. Становление и развитие художественного образования в советской школе / В.С.Кузин // Начальная школа. – 1987. – № 11. – с.42–49.
6. Без автора Образотворче мистецтво. 1-4 класи / Програми загальноосвітньої школи – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001.- 52 с.
Книга вчителя дисциплін художньо-естетичного циклу: Довідково-методичне видання / Упоряд. М.С.Демчишин; О.В.Гайдамака. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 768 с.
Основи викладання мистецьких дисциплін / За ред. Рудницької О.П. - К., 1998.- 84 с.
7. Каталог Образотворче мистецтво Полтавщини: каталог. / авт. проекту Ю.О.Самойленко. – Полтавська обласна організація Національної спілки художників України. – ВАТ «Видавництво «Полтава». – 2005. – 200 с.
8. Стаття із збірки Новиков Н.И. Об эстетическом воспитаниии / Н.И.Новиков // Антология педагогической мысли России VІІІ в. – М.: Педагогика, 1985.- 480 с. – С.341-347.
9. Енциклопедія Славянская мифология. Энциклопедический словарь. – Москва, 1995. – с. 530.
10. Словник Російсько-український словник художніх термінів [Текст] : Навч. посіб. для студ. вузів / Л. М. Шкаруба, Л. С. Спанатій. – К.: Каравела, 2004. – 320 с. – (Вища освіта в Україні.). – Бібліогр.: с. 216.
11. Електронні ресурси История искусств. Творчество великих европейских художников XV-XVIII вв. [Електронний ресурс]: К.: CD-вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 електрон, опт. диск CD- ROM: кольор.; 12 см.- Систем, вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM; Windows 98/2000/NT/XP. - Назва з титул. екрану.
Тимків Б. Виготовлення художніх виробів з дерева: В 2 ч. Підручник. / Б.Тимків, К.Кавас - Львів: Світ, 1996. - Ч. 2. Мозаїка. Випалювання. Розпис. - 144 с.. - Режим доступу до підр.: http://indekor.net.ua/Rospis/insiave/Petrikovka

Додаток Д

Рецензія на курсову роботу

на тему _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

студента (студентки) _________________________________________________

групи ________, ____ курсу, _______________ форми навчання,

напряму підготовки / спеціальності ______________________________________

Кафедра, на якій виконувалася курсова робота: ___________________________

Критерії оцінювання Максим. бал Оцінка керівника
Наявність усіх елементів «Вступу» та правильність їх формулювання: актуаль­ності теми, мети, завдань, об’єкту і предмету, опису методів дослідження тощо
Загальна оцінка рівня складності й науковості роботи (повнота реалізації мети і завдань у змісті розділів роботи) Рівень високий 18-20
достатній 15-17
мінімально достатній 12-14
недостатній 0-11
Повнота і якість аналізу джерельної бази, культура посилань на використані джерела, якість бібліографічного опису
Структурованість, лаконічність, рівень узагальнення (доцільність співвідношень обсягів окремих розділів роботи, дотримання вимог до загального обсягу роботи тощо)
Достовірність і обґрунтованість висновків, їхня відповідність завданням роботи
Оцінка якості й доцільності використаних ілюстративних матеріалів
Дотримання нормативних вимог щодо оформлення курсової роботи (Розділ 2 Положення про написання і захист курсових, бакалаврських і дипломних кваліфікаційних робіт у ПНПУ імені В.Г. Короленка)
Дотримання графіка виконання роботи, оцінка самостійності її виконання
Загальна оцінка курсової роботи науковим керівником

Аргументований висновок наукового керівника:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Науковий керівник __________________ (______________________)

(підпис) (прізвище, ініціали)

«____» __________ 201__ р.

Захист курсової роботи

Критерії оцінювання Максим. бал Оцінка комісії
Доповідь студента на захисті курсової роботи Рівень володіння змістом роботи, повнота розкриття теми
Чіткість, логічність, послідовність, лаконічність доповіді, наявність унаочнення (за потреби)
Повнота і коректність відповідей студента на поставлені питання
Оцінка за захист курсової роботи
Додаткові бали(наявність публікацій, доповідей на конференціях тощо)

Підсумкова оцінка за курсову роботу:

за шкалою університету (0 -100 балів):________

за шкалою ЄКТС: _______

за національною шкалою: ____________

Члени комісії:

____________________ (підпис) _________________ (підпис) __________________ (підпис)
  (________________) (прізвище, ініціали)   (________________) (прізвище, ініціали)   (_________________) (прізвище, ініціали)

«____» ______________ 20___ р