Методична розробка практичного заняття № 8

Предмет: Українська мова (за професійним спрямуванням).

Тема: Лексичний аспект сучасної української літературної мови. Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни.

Тип заняття: практичне.

Тривалість заняття: 2 години.

Місце проведення: аудиторія.

І. Актуальність теми: Опанувати мову на рівні фахового спілкування. Розширити лексичний і термінологічний запас з метою подальшого використання в процесі навчання і майбутньої професійної діяльності. Тому що, мова - це скарбниця духовних надбань нації, досвіду співжиття, пра­ці й творчості багатьох поколінь. У її глибинах - філософський розум, витончений естетичний смак, поетичність, сила надзвичайної чутливості до найтонших переливів людських почуттів і явищ природи. Разом із тим мова - це і своєрідний оберіг звичаїв і традицій, запорука інтелектуаль­ного зростання. Належачи до так званих вторинних систем, мова існує не автономно, а в людському суспільстві, похідною від якого є. Існує вона як різноманітні акти мовлення, що повторюються усно та фіксуються письмово. І є основною формою національної культури й насамперед першоосновою літератури. Сучасна освічена людини має знати не лише мовні норми, а й бути активним учасником суспільного життя, тому що політична та суспільно-економічна сфери впливають на розвиток і розгортання мовної політики в країні.

ІІ. Навчальні цілі заняття:

1.Розширити знання студентів про лексичний аспект сучасної української літературної мови; терміни і термінологію; загальнонаукові терміни (&- ІІ);

2.Ознайомити студентів із функціями та структурно - граматичними

особливостями слів-термінів; правилами вживання термінів (&- ІІ);

3.Забезпечити оволодіння графічними, орфографічними, орфоепічними, лексичними, граматичними та пунктуаційними нормами сучасного ділового мовлення (&- ІІ);

4.Розвивати вміння визначати стилі мовлення та виділяти засоби створення емоційно-експресивної виразності, вміння правильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки (&- ІІІ).

ІІІ. Цілі розвитку особистості:

1.Виховувати в студентів почуття відповідальності за гармонійний розвиток рідної мови; повагу до культурних надбань рідного народу.

Студенти повинні знати:

1. Особливостімови своєї професії, термінологію свого фаху(&- ІІІ).

2. Джерела поповнення лексики сучасної української літературної мови(&- ІІ).

3. Причини недостатнього рівня культури мовлення та способи її підвищення

(&- ІІІ).

Студенти повинні вміти:

1. Володіти літературною професійною мовою, користуватися термінологічними словниками та словниками іншомовних слів (&- ІІІ).

2. Правильно використовувати терміни свого фаху (&- ІІІ).

3. Працювати з додатковою навчальною літературою (&- ІІІ).

4. Використовувати мовні засоби у текстах різних стилів (&- ІІІ).

5. Визначати нормативне і ненормативне використання мовних засобів(&- ІІІ).

ІV. Міждисциплінарна інтеграція.

Дисципліна Знати Вміти
Попередні Українська література. Українська культура. Медичну термінологію в творах українських письменників. Користуватися літературною спадщиною українських письменників  
Українська мова Лексичні норми сучасної української літературної мови Керуватися нормами української літературної мови  
Латинська мова Способи словотворення термінів в латинській і українській мовах. Відповідники латинських слів. Забезпечення цілісно-наукову картину структурно-семантичних механізмів та словотворчих тенденцій формування анатомічних, клінічних та фармацевтичних термінів   Використовувати знання з латині у фаховій мові медичного працівника. Використовувати знання в медичній практиці.
Медична деонтологія Правила належної поведінки медичного працівника в процесі виконання ним професійних обов’язків. Правила поведінки медперсоналу, які спрямовані на досягнення максимальної ефективності лікування   Дотримуватися правил професійної деонтології (медичної). Володіти цими правилами.
Етика та естетика Правила спілкування мовного етикету медпрацівника з пацієнтом Застосовувати в мовній діяльності правила спілкування мовного етикету медпрацівника з пацієнтом.    
Фармакологія Основні фармацевтичні засоби; терміни з фітотерапії. Вміти виписувати рецепти, володіючи набутими термінами.  
Сестринська справа Основні термінологічні поняття з предмету Володіти набутими знаннями в мовній діяльності.    
Наступні Клінічні дисципліни А) терапія Б) педіатрія В) хірургія Особливості наголошення слів в українській мові (термінів). Назви основних симптомів і синдромів при різних захворюваннях Застосовувати основні назви симптомів і синдромів при мед сестринській оцінці стану пацієнта.    
Внутрішньопредметна інтеграція Ділове спілкування.Лексика. термінологія   Лексичний аспект сучасної української літературної мови. Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни.   Вміти декодувати медичні терміни, пояснювати їх походження та семантику.

V. План та організаційна структура заняття

Основні етапи заняття та їх зміст Цілі в рівнях абстракції Тип лекції. Засоби активізації студентів. Матеріали методичного забезпечення Розподіл часу
1.     2.   3. Підготовчий етап практичного заняття 1.Організаційний момент.   2.Постановка навчальних цілей та мотивація     3.Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь.     Основний етап практичного заняття 4. Формування професійних вмінь та навичок за планом План 1. Терміни і термінологія. Лексика зі сферою вживання. 2. Термінологічна і професійна лексика, її відмінність від загальновживаної. 3. Функції та структурно-граматичні особливості слів - термінів. 4. Правила вживання термінів. Заключний етап практичного заняття 5. Контроль та корекція вмінь та навичок     6. Підведення підсумків заняття;   7. Домашнє завдання (основна і додаткова література по темі)   & - ІІ   & - ІІ     & - ІІ   & - ІІІ   & - ІІ     & - ІІ   & - ІІ   & - ІІ   & - ІІ     & - ІІІ     & - ІІІ     & - І     Перевірка присутності, зовнішній вигляд, готовність до навчання.     1.Розширити знання студентів про лексичний аспект сучасної української літературної мови; терміни і термінологію; загальнонаукові терміни (&- ІІ); 2.Ознайомити студентів із функціями та структурно – граматичними особливостями слів-термінів; правилами вживання термінів (&- ІІ);   3.Забезпечити оволодіння графічними, орфографічними, орфоепічними, лексичними, граматичними та пунктуаційними нормами сучасного ділового мовлення (&- ІІ); 4.Розвивати вміння визначати стилі мовлення та виділяти засоби створення емоційно-експресивної виразності, вміння правильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки (&- ІІІ).   Колективна робота за запитаннями і завданнями. 1. Письмові відповіді на питання. Додаток №1 1. Колективне обговорювання (& - ІІ); 2. Конспектування лекційного матеріалу за розповіддю викладача (&- І);Додаток №2   3.Виконання вправ з даної теми (& - ІІ);   Індивідуальний контроль сформованості навичок: 1. Усні відповіді (&- ІІ), 2. Фронтальний аналіз сформованості ЗУН (тестовий контроль) (&- ІІІ); Додаток №3 Виставлення оцінок студентам.     Основна: 1.Козаченко Г.В. Українська мова за професійним спрямуванням. К.: Медицина, 2013.- 334с. 2.Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К. Літера ЛТД, 2013.- С.270   3. Універсальний довідник- практикум з ділових паперів / Уклад.: С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. – К.: Довіра: УНВЦ “Рідна мова”, 2009. – 399 с. Додаткова: 1. КисільГ.Г., О.Ф.Чорногуз Професійне мовлення медиків:Навч.посіб. – К.: Медицина, 2012. -440 с. 2. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа. – 2014. – 240.     20 хв.   5 хв.   5 хв.   10 хв.     40 хв.   5 хв.   15 хв.     20 хв.     30 хв.     10 хв. 10 хв.     5 хв.     5 хв.

Рекомендована література

1.Козаченко Г.В. Українська мова за професійним спрямуванням. К.: Медицина, 2013.- 334с.

2.Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К. Літера ЛТД, 2013.- С.270

3.Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 2010. – 254 с.

4.Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. – К.: А.С.К., 2010. – 173 с.

5.Головач А. С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян. – Донецьк: Сталкер, 2007. – 352 с.

6.Ділове мовлення: Методичні рекомендації й зразки ділових паперів / Уклад.:
С. В. Шевчук. – К.: КДПІ, 2013. – 32 с.

7.Іванова І. В. Основні вимоги до оформлення документів: Текст лекції. – К.: Київ. торг.–екон. Ін-т, 2013. – 83 с.

8.Коваль А. П. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 2014. – 223 с.

9.Козачук Г. О. Українська мова: Практикум. – К.: Вища школа, 2011. – 397 с.

10.Козачук Г. О., Шкуратян Н. Г. Практичний курс української мови. – К.: Вища школа, 2013. – 367 с.

11.Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови. – Л.: Світ, 1996. – 232 с.

12.Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Русанівського. – К.: Либідь, 2010. – 304 с.

13.Лобода В. В., Скуратівський Л. В. Українська мова в таблицях: Довідник. – К.: Вища школа, 2013. – 239 с.

14.Любинець Л. П. Ділові папери. – К.: Радянська школа, 2011. – 78 с.

15.Марахова А. Ф. Мова сучасних ділових документів. – К.: Наукова думка, 2014. – 140 с.

16.Молдаванов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. – К.: Техніка, 2012. – 399 с.

17.Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 2012. – 240 с.

18.Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь,2012. – 248 с.

19.Російсько-український словник ділової мови / Уклад.: О. Мокровольський, О. Шокало. – 3-тє вид., випр. й доп. – К.: Редакція журналу “Український світ”, 2012. – 302 с.

20.Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т української мови. – 4-те вид., випр. й доп. – К.: Наукова думка, 2013. – 240 с.

21.Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / Уклад.: С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. – К.: Довіра: УНВЦ “Рідна мова”, 2007. – 399 с.

22.Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. – К.: Вища школа, 2009. – 270 с.