Документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю

Відповідно до законодавства особи, що переміщують товари та транспортні засоби через митний кордон України або здійснюють діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, зобов'язані надавати цим органам документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю. Перелік документів та відомостей, необхідних для проходження процедури митного оформлення, визначається Державною митною службою України.

Для того щоб зрозуміти роль та місце кожного з документів, який надається під час проходження процедури митного оформлення, розглянемо всю сукупність документів, які необхідні для проведення зовнішньоторговельної операції.

До зовнішньоторговельних доку­ментів відносяться документи, які на різних етапах реалізації зовніш­ньоторговельної угоди виконують певні специфічні функції.

Усю сукупність зовнішньоторговельних документів можна поділити на: митні, транспортні, комерційні та розрахункові, оперативно-зовнішньоторговельні та страхові документи.

1. Митні документи.

Мінімальний перелік митних документів, які обов'язково подаються до митного органу при здійсненні процедури митного контролю, наведемо нижче.

Вантажна митна декларація (ВМД) – це письмова заява, що містить відомості про товари та інші предмети й транспортні за­соби, мету їх переміщення через митний кор­дон України або відомості про зміну митного режиму відносно цих товарів, а також інформа­цію, необхідну для здійснення митного контро­лю, митного оформлення, ведення митної ста­тистики, нарахування митних платежів. ВМД оформ­люється на бланках форми МД-2, МД-3 і МД-8.

Вантажна митна декларація є уніфікованим документом, сформованим відповідно до міжнародних стандартів та аналогічних документів інших країн.

Даний документ заповнюється на кожну партію товару або яких-небудь предметів (майна) за умови, якщо стосовно цих товарів або предметів встановлено один і той самий митний режим.

Крім класичної вантажної митної декларації існують інші різ­новиди вантажної митної декларації: тимчасова (неповна), періодична та попередня. Якщо на момент надходження транспортних засобів, товарів та інших предметів подання належним чином оформленої вантажної митної декларації з об'єктивних причин неможливе, оформлюється тимчасова або неповна митна декларація та здійснюється випуск вантажів до вільного обігу під зобов'язання керівника підприємства про подання вантажної митної декларації, оформленої за правилами, у термін до 30 днів з дня випуску товарів у вільний обіг. Після закінчення цього терміну подається належним чином оформлена ВМД на вантаж, випущений для вільного обігу за повний період.

При регулярному переміщенні через митний кордон однією особою однорідних товарів, на одних і тих самих умовах та підставах, за одним контрактом в незмінному режимі митний орган може дозволити такій особі подавати періодичну митну декларацію, яка оформлюється на переміщення товарів за певний погоджений з митним органом період.

Перед застосуванням до транспортних засобів і товарів відпо­відного митного режиму може подаватися попередня митна декларація. Вона подається перевізником одночасно з пред'явленням транспортних засобів і товарів або з дозволу митних органів не пізніше наступного робочого дня після пред'явлення товарів.

Товари або майно, вартість яких перевищує 100 доларів США, декла­руються митницею за умови наявності відомостей про них у ван­тажній митній декларації. На товари, вартість яких нижча за 100 доларів США, ВМД не заповнюється. Такий товар, крім підакцизних товарів, декларується на підставі відомостей про них у супровідних та інших документах.

ВМД застосовується при експорті, імпорті та транзиті товарів.

Облікова картка суб'єкта ЗЕД (картка акредитації) – це документ, що підверджує акредитацію суб'єк­та ЗЕД у митних органах України. Вона вимагається при здійсненні будь-яких операцій у митних органах.

Облікова картка суб'єкта ЗЕД застосовується при експорті та імпорті товарів. При транзиті цей документ не застосовується.

Лист узгодження є підставою для здійснення декларування товарів та митного оформлення поза місцем державної реєстрації суб’єкта ЗЕД. Він не видається при імпорті підакцизних товарів (за винятком нафтопродуктів).

Лист узгодження застосовується при експорті та імпорті товарів. При транзиті цей документ не застосовується.

Договір про декларуван­ня на догові­рній основі вимагається при затвердженні підприємства, яке здійснює декларування на договірній основі.

Договір про декларуван­ня на догові­рній основі застосовується при експорті, імпорті та транзиті товарів.

Свідоцтво на право здійснення декларування пітверджує повноваження підприємства, що здійснює декларування на договірній основі.

Свідоцтво на право здійснення декларування застосовується при експорті, імпорті та транзиті товарів.

Кваліфіка­ційне свідо­цтво особи, уповноваже­ної на декла­рування, у разі декларування на договірній основі підверджує повноваження особи, яка безпосеред­ньо декларує товари митному органу.

Кваліфіка­ційне свідо­цтво особи, уповноваже­ної на декла­рування, застосовується при експорті, імпорті та транзиті товарів.

Акцизна декларація – це документ, що містить відомості про то­вари, які ввозяться в Україну (з будь-якою ме­тою) та зазначені в Переліку, затвердженому ПКМУ № 52 від 23.01.97. Акцизна декларація заповнюється на бла­нку уніфікованого адміністративного докумен­та форми МД-2 (МД-3). Акцизна декларація вимагається для ввезен­ня в Україну товарів незалежно від виду транс­порту, яким вони переміщуються.

Акцизна декларація застосовується лише при імпорті товарів.

Попередня декларація – це документ, що містить відомості про то­вари, які ввозяться в Україну (з будь-якою ме­тою, крім транзиту) та зазначені в Переліку, який затвержено наказом ДМСУ № 436 від 27.07.98. Попередня декларація заповнюється на бланку уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3). Під час оформлення попередньої деклара­ції сплачуються всі платежі як при імпорті то­варів (мито, митні збори, ПДВ).

Попередня декларація застосовується лише при імпорті товарів.

Попереднє повідомлення – це документ, що використовується для здійснення контролю за доставкою товарів, які ввозяться на митну територію України та на які не скла­даються акцизна або попередня декларації. Воно оформлюється на аркушах формату А4. При оформленні попереднього повідомлення митні та інші обов'язкові платежі не нараховуються.

Попереднє повідомлення застосовується лише при імпорті товарів.

Довідка-розрахунок митної вартості – це доку­мент, який надається митниці при митному оформлені товарів, що входять до переліку, за­значеного в третьому додатку до наказу ДМСУ № 782 від 02.12.99, та використовується для перевір­ки правильності заявленої митної вартості й формування бази даних цінової інформації ДМСУ. Довідка-розрахунок подається декларантом одночасно з ВМД до кожного найменування (виду, мар­ки) товару. Вона заповнюється декларантом та заві­ряється печаткою організації-декларанта.

Довідка-розрахунок митної вартості застосовується лише при імпорті товарів.

Довідка про проведення декларуван­ня валютних цінностей. Обов'язковим документом при здійсненні зовнішньоекономічної операції є довідка про декларування валютних цінностей, доходів і майна, що належать резидентові України та перебувають за її межами. Вона необхідна з метою контролю за вчасним надходженням на територію України валютних коштів за експортними контрактами. Ця довідка видається регіональними управліннями Національного банку України та органами податкової інспекції.

Даний документ завжди ви­магається при здійсненні декларування товарів митними органами.

Ліцензія Міністерства еконо­міки України – це документ встановленого зразку, який надається для здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами, що підлягають ліцензу­ванню. Вона видається Міністерством економіки України та пред’являється митним органам під час декла­рування товарів, що підлягають ліцензуванню.

Ліцензія Міністерства еконо­міки України застосовується при експорті та імпорті товарів.

Лист-погодження Міністерства еконо­міки. Лист-погодження Міністерства економіки пред’являється митним органам, якщо ціна, обумовлена в зовнішньоекономічній угоді, відрізняється від індикативної.

Лист-погодження Міністерства економіки застосовується при експорті товарів.

Картка реєстрації (обліку) зовнішньоекономічно­го договору (контракту). Картка реєстрації (обліку) є документом вста­новленого зразка, який пред’являється для де­кларування у випадках, коли зовнішньоеконо­мічний контракт (договір) підлягає реєстрації та обліку. Вона видається Міністерством економіки України.

Картка реєстрації (обліку) зовнішньоекономічно­го договору (контракту) застосовується при експорті товарів.

Дозвіл / ви­сновок Державної служби експортного контролю України має пред’являтися митним органам під час здійснення декларування товарів, які підляга­ють експортному контролю. Він оформлюється та видається Державною службою експортного контролю України.

Даний документ застосовується при експорті, імпорті та транзиті товарів.

Ветеринарний сертифікат (свідоцтво). Ветеринарний сертифікат є однією з підстав для переміщення через митний кордон України товарів, які підлягають ветеринарному контро­лю. Він вимагається при оформленні та перемі­щенні через митний кордон України вантажів, що підлягають ветеринарному контролю. Ветеринарне свідоцтво за формою Ф-2 – це документ, який видається фахівцями структурних підрозділів регіональних служб держветконтролю за місцем оформлення вантажу після про­ведення ветеринарно-санітарної експертизи.

При ввезенні тварин органами держветмедицини за місцем акредитації отримувача видається ветеринарне свідоцтво за формою Ф-1. Для експорту підконтрольних вантажів у краї­ни СНД для митного оформлення надається ветеринарне свідоцтво.

Погодження Державного департаменту ветери­нарної медицини на ввезення ветеринарних препаратів використовується як підстава для отримання імпортної ліцензії в Міністерстві економіки, якщо товар підлягає ліцензуванню. Дане погодження надається до митного органу під час першого декларуван­ня товарів, на які воно видане.

Ветеринарний сертифікат застосовується при експорті, імпорті та транзиті товарів.

Фітосанітарний сертифікат – це документ, який повинен бути при транспортних документах, що супроводжують підкарантинний вантаж. Він видається державними органами з карантину та захисту рослин країни-експортера.

Даний документ вимагається при переміщенні через митний кордон України та при оформленні вантажів, що підлягають контролю з боку Держінспекції ка­рантину рослин.

Усі підконтрольні та підкарантинні матеріали, що надходять з-за кордону і пройшли фітосанітарний контроль на прикордонно-перепу­скному пункті, підлягають вторинному каран­тинному огляду, а разі потреби – лабораторній експертизі в місці призначення.

Фітосанітарний сертифікат застосовується при експорті, імпорті та транзиті товарів.

Дозволи за­кладів Міністерства охорони здоров’я. Дозволи на ввезення косметич­них препаратів та засобів особистої гігієни використовують­ся як підстава для отримання імпортної ліцензії в Міністерстві економіки, якщо товар підлягає ліцензуван­ню. Вони надаються до митного органу при здійсненні митного оформлення та імпорту таких товарів.

Ввезення на митну територію виробів медично­го призначення, медичної техніки та імунобіологічних препаратів у медичній практиці в Україні дозволяється за наявності дозвільних документів Державного департаменту з контро­лю за якістю, безпекою та виробництвом лікар­ських засобів і виробів медичного призначення, а саме:

- при ввезенні в Україну виробів медичного при­значення та медичної техніки: підтвердження про державну реєстрацію для зареєстрованої в Україні продукції; одноразового дозволу для незареєстрованої в Україні продукції; висновку про можливість застосування в медичній прак­тиці для незареестрованої в Україні продукції;

- при ввезенні в Україну імунобіологічних препаратів: підтвердження про державну реєстрацію для зареєстрованої в Україні продукції; одноразового дозволу для незареєстрованої в Україні продукції.

Сільськогосподарська продукція, яка ввозиться на митну територію України, у тому числі на ми­тні (консигнаційні) склади, підлягає санітарно-епідеміологічному контролю (проведення якого засвідчує санітарно-епідеміологічний та санітарно-гігієнічний висновок).

Для ввезення харчових добавок надається гігієнічний висновок державної санітарно-гігієніч­ної експертизи.

Ці документи стосуються лише імпорту товарів.

Дозволи органів еко­логічного контролю видаються уповноваженими органами Міністерст­ва екології та природних ресурсів при здійсненні митного оформлення товарів, які підлягають еколо­гічному контролю. Залежно від виду товару та умов його вивезення, митним органам надаються: сертифікат екологічного контролю для ви­везення за межі України відходів і брухту чорних та кольорових металів (для попере­дження випадків з перевищенням норм ра­діоактивного випромінювання); погодження на ввезення (вивезення) проду­кції, що може містити озоноруйнівні ре­човини – при оформленні продукції, що може містити озоноруйнівні речовини; дозвіл (ліцензія) на ввезення (вивезення) еко­логічнонебезпечних вантажів або відходів; дозвіл на експорт (імпорт) товарів, що були у вжитку; дозвіл на виробництво, зберігання, транспор­тування використання, захоронення, знищен­ня та утилізацію отруйних речовин, у тому чи­слі токсичних промислових відходів, продук­тів біотехнології та інших біологічних агентів; висновок про дотримання чинного законо­давства, норм і правил з ядерної та радіа­ційної безпеки при експорті (імпорті) радіо­активних матеріалів – для перевезення че­рез митний кордон України джерел іонізу­ючого випромінювання; погодження органу виконавчої влади в га­лузі охорони навколишнього природного середовища при ввезенні металобрухту; дозвіл на перевезення.

Дозволи органів еко­логічного контролю застосовуються при експорті, імпорті та транзиті товарів.

Дозвільні документи органів Держ­споживстандарту. Сертифікат відповідності видається Держспоживста­ндартом України або уповноваженим (акредито­ваним) ним органом і підтверджує відповід­ність продукції (товару), яка ввозиться та реалізується на території України, обов'язковим вимо­гам норм і стандартів, що діють в Україні.

Свідоцтво про визнання – це документ, що видається Держспоживстандартом України або уповноваженим (акредитованим) ним органом на підставі інозем­ного сертифікату та підтверджує відповідність продукції (товару), яка ввозиться та реалізується на території України, обов'язковим вимогам норм і стандартів, що діють в Україні. При ввезенні товарів груп 01-24 згідно з ТНЗЕД надання сертифіката відповідності (свідоц­тва про визнання) є обов'язковою умовою для пе­ревезення таких товарів через митний кордон.

Висновок територіального органу Держспоживстандарту на ввезення засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) підтверджує відповідність ЗВТ вимогам статті Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність". Він видається територіальними органами Держспоживстандарту за результатами експертизи документів. При митному оформленні ЗВТ, які ввозяться в Україну для Збройних сил та інших військових формувань, з митниці надається позитивний висновок Воєнстандарту.

Експертний висновок органу Держспоживстандарту надається при вивезенні брухту та відходів чорних і ко­льорових металів (за умови перевірки кожної експортної партії брухту та відходів чорних і кольоро­вих металів на відповідність показників брухту тим, що внесені в митну декларацію, наведені в то­варосупровідній документації та специфікації до експортного контракту, та вимогам чинних в Україні нормативних документів зі стандартизації).

Дозвільні документи органів Держспожив­стандарту використовуються при імпорті та експорті товарів.

Сертифікат якості Держхлібінспекції видається Мінагропромом та є підставою для митного оформлення експорту зерна й продук­тів його переробки.

Сертифікат якості Держхлібінспекції використовується при експорті товарів.

Ліцензія НБУ на операції з валютними цінностями потрібна для переміщення через митний кордон України та оформлення валюти й валютних цінностей. НБУ також видає погодження для отримання ім­портних ліцензій на ввезення цінних паперів, негашених поштових марок, марок держмита тощо.

Ліцензія НБУ на операції з валютними цінностями використовується при експорті та імпорті товарів.

Висновок Державного гомологіч­ного центру є підставою для митного оформлення коштовних, напівкоштовних та декоративних каменів.

Висновок Державного гомологіч­ного центру використовується при експорті та імпорті товарів.

Сертифікат Комітету по контролю за наркотиками – це документ, що є підставою для здійснення пере­міщення речовин, які включено в „Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів”.

Сертифікат Комітету по контролю за наркотиками використовується при експорті, імпорті та транзиті товарів.

Наряд-замовлення є підтвердженням проведеного обліку експорт­но-імпортних операцій суб'єктів ЗЕД України всіх форм власності [102]. Він видається Міністерством е­кономіки та його уповноваженими підрозділами.

Наряд-замовлення використовується при експорті товарів.

Фондове повідомлення видається Міністерством економіки та його уповноважени­ми підрозділами. Воно є підтвердженням проведеного обліку експортно-імпортних операцій суб'єктів ЗЕД України всіх форм власності, які здійсню­ються відповідно до міжнародних договорів України про торговельно-економічне співробіт­ництво, укладених від імені Уряду та централь­них органів державної виконавчої влади України.

Фондове повідомлення використовується при імпорті товарів.

Погодження на експорт спирту через авіаційні пункти пропуску видається Державною митною службою Украї­ни та є підставою для здійснення митного офо­рмлення й пропуску за межі митної території України експортних відправлень спирту етило­вого, що вивозиться через пункти пропуску для повітряного сполучення.

Погодження на експорт спирту через авіаційні пункти пропуску використовується при експорті товарів.

Разова (інди­відуальна) лі­цензія на здійснення зовнішньоекономіч­ної операції видається Міністерством економіки для здійснення кож­ної зовнішньоекономічної операції суб'єктом ЗЕД, до якої згідно зі ст. 37 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність” застосовані спеціальні санкції.

Разова лі­цензія на здійснення зовнішньоекономіч­ної операції використовується при експорті та імпорті товарів.

Дозволи Міністерства культури є підставою для переміщення через митний кордон України культурних цінностей. Свідоцтво на право ввезення культурних ціннос­тей подається митному органу під час ввезення в Україну, якщо це передбачено законодавством держави, з якої ввозяться культурні цінності. За відсутності такого свідоцтва ввезені цінності підлягають затриманню митними органами України до встановлення їх власника та одер­жання його доручення щодо подальшого пере­міщення або використання цих цінностей. Таке доручення має бути підтверджене дипломатич­ним представництвом або консульською уста­новою країни, громадянином якої є власник культурних цінностей.

Дозволи Міністерства культури використовуються при експорті та імпорті товарів.

Висновок експертизи з енергозбе­реження – це до­кумент, що підтверджує проведення відповідної експертизи з метою запобігання впровадженню неефективних технологій, виготовленню неефек­тивної техніки, обладнання, приладів, побутової техніки, пов'язаних з видобуванням, переробкою, виробництвом, транспортуванням, зберіганням та використанням усіх видів паливно-енергетич­них ресурсів. Даний висновок видається Державним ко­мітетом з енергозбереження та вимагається мит­ними органами при здійсненні митного оформ­лення імпорту контрольованих товарів.

Висновок експертизи з енергозбе­реження використовується при імпорті товарів.

Висновок (дозвіл) Держком­таємниці є підставою для вивезення інформації, яка охо­роняється Законами України „Про інформацію”, „Про державну таємницю” та іншої інформації, віднесеної до державної таємниці на підставі рішень державних експертів з питань таємниць.

Висновок (дозвіл) Держком­таємниці використовується при експорті товарів.

Дозвіл Укрчастотнагляду. Центр „Укрчастотнагляд” має право надавати дозвіл на ввезення радіоелектронних за­собів зв'язку, які призначені для використання цивільними користувачами у смугах частот ци­вільного використання і не підлягають держав­ному експортному контролю.

Дозвіл Укрчастотнагляду використовується при імпорті товарів.

Ліцензія служби безпеки України (СБУ) на право реалізації спеціальних технічних засобів таємного контролю вимагається при переміщенні таких товарів через митний кордон України. У разі відсутності даного документа товар затримується, про що повідомляється СБУ. При виникненні спірних питань щодо спеціальних технічних засобів таємного контролю з метою одержання експертної оцінки необхід­но звертатися до відповідних регіональних органів СБУ за письмовим запитом.

Ліцензія СБУ на право реалізації спеціальних технічних засобів таємного контролю застосовується для імпортованих товарів.

Платіжні до­кументи на перерахуван­ня сум мит­них та інших платежів. Платіжні доручення, касові ордери викорис­товуються для підтвердження сплати митних та інших обов'язкових платежів на депозитні рахунки митних установ при експорті, імпорті, а також транзиті товарів.

Вексель, письмове зобов'язання. Вексель – це документ встановленої форми, який видається суб'єктом підприємницької діяльності для сплати ввізного (вивізного) мита, податків та збо­рів, що підлягають сплаті при ввезенні (вивезенні). Митне законодавство України передбачає ви­користання векселя у таких випадках:

- при ввезенні в Україну давальницької сиро­вини для переробки в готову продукцію. Якщо за давальницьку сировину податки та збори не нараховуються, використовується письмове зобов'язання;

- при закупівлі іноземними замовником в Укра­їні давальницької сировини для її переробки в готову продукцію. Якщо за давальницьку си­ровину податки та збори не нараховуються, ви­користовується письмове зобов'язання;

- при відстроченні сплати податку на додану вартість під час ввезення (пересилання) товарів на митну територію України;

- при оформленні безмитного ввезення на територію України майна як внеску іно­земного інвестора в статутний фонд під­приємства з іноземними інвестиціями.

- при оформленні безмитного ввезення на те­риторію України майна за договором (конт­рактом) про спільну інвестиційну діяльність;

- при здійсненні митного оформлення вивезення давальницької сировини дня її переробки в готову продукцію за межами милюї території України.

Документ використовується при експорті та імпорті товарів.

Документи про надання фінансових гарантій. У разі переміщення транзитом підакцизних та інших, окремо визначених Державною митною службою України товарів, митним органам мо­жуть бути представлені наступні документи, що підтверджують наявність фінансові гарантії: ви­тяг банку про внесення грошової застави, або гарантійний лист уповноваженого Держмит-службого банку, або страховий поліс уповнова­женої Держмитслужбою страхової компанії, або гарантійний документ уповноваженого Держмитслужбою незалежного фінансового посередника.

Документи про надання фінансових гарантій використовуються при експорті, імпорті та транзиті товарів.

Сертифікат про походження товарів – це документ встановленої форми, який застосовується для підтвердження країни походження товару. Сертифікат про походження товарів видається вповноваженими органами країни-експортера товару. Він використовується як одна з підстав для застосування пільгової ставки мита (у встановлених випадках для звільнення від сплати мита).

У сертифікаті походження товару мають бути обов'язково зазначені такі відомості про товар, на який він видається: найменування та адреса експортера; найменування та адреса імпортера; засоби транспор­тування та маршрут руху вантажу; кількість місць і вид упаков­ки; опис товару, який повинен містити всі необхідні для ідентифі­кації товару відомості; маса брутто та нетто.

У разі виникнення сумніву відносно сертифіката про походження або відомостей, які в ньому містяться, митні органи можуть звернутися до уповноважених організацій країни походження товару з проханням надати додаткові відомості або уточнити деякі дані.

Усі сертифікати походження видаються Торгово-промисловою палатою України.

Сертифікат про походження товарів використовується при експорті, імпорті та транзиті товарів.

Документи, що підтвер­джують пільги при сплаті митних платежів та податків надаються при здійсненні мит­ного оформлення товарів і використовуються як одна з підстав для звільнення від сплати митних та інших обов’язкових платежів.

Документи, що підтвер­джують пільги при сплаті митних платежів та податків використовуються при експорті та імпорті товарів.

Заявка-розрахунок на придбання марок акциз­ного збору з позначкою ДПА про сплату акциз­ного збору є підставою для наступного ввезен­ня алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Письмове зобов'язання суб'єкта ЗЕД може застосовуватись як гарантійний документ суб'єкта зовнішньоекономічної дія­льності при вивезенні товарів та інших предме­тів у окремих митних режимах.

Письмове зобов'язання суб'єкта ЗЕД використовується при експорті та імпорті товарів.

2. Транспортні документи.

Транспортні документи виписуються вантажоперевізником для підтвердження того, що товар прийнято для перевезення. Отже транспортним документом є документ, який свідчить про завантаження вантажу на транспортний засіб, відправлення або прийняття його під відповідальність. Такі документи призначені для надання відомостей про укладання контракту перевезення, про прийняття товарів (пере­візником) і, у деяких випадках, для засвідчення права власності, тобто права власника цих документів на володіння відповідними товара­ми.

Товаротран­спортні накладні – це документи, які супроводжують транспортні за­соби. Вони свідчать про укладення договору на пе­ревезення вантажів. Залежно від обраного виду транспорту, яким переміщуються вантажі, як товаротранспортні документи можуть використовуватися:

- міжнародна автомобільна накладна;

- авіаційна вантажна накладна;

- накладна за Угодою про міжнародне залізничне вантажне сповіщення (УМВС);

- коносамент (доказ укладення договору морського перевезення);

- інші відповідні документи.

Товаротран­спортні накладні застосовуються при експорті, імпорті та транзиті товарів.

Carnet TIR (книжка Міжнародного дорожнього перевезення (МДП)) – це документ, який свідчить про перевезення товарів та інших предметів за умовами згідно Конвенції МДП 1975 року. Carnet TIR може використовуватися при здісненні переве­зень вантажів з використанням автомобільного транспорту. Наявність книжки МДП підтверджує допущення транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками та пломбами, а також дійсність фінансової гарантії. Вона дає підстави митним органам звертатися з по­зовом до національного гарантійного об'єднання в разі недоставлення вантажів до митниць призначення.

Carnet TIR або книжка МДП застосовується при експорті, імпорті та транзиті товарів.

Свідоцтво про допу­щення транспорт­ного засобу до переве­зення. При перевезенні вантажів автомобільним транс­портом перевізники-резиденти України допус­каються до перевезень вантажів під митним за­безпеченням за умови наявності в них ліцензії Міністерства транспорту України на право здій­снення міжнародних перевезень вантажів авто­мобільним транспортом (крім перевезень до країн СНД) і свідоцтва про допущення дорож­нього транспортного засобу до перевезення ван­тажів під митними печатками та пломбами, вида­ного митними органами України. При переміщенні товарів за книжкою МДП на­явність свідоцтва обов'язкова.

Свідоцтво про допу­щення транспорт­ного засобу до переве­зення застосовується при експорті, імпорті та транзиті товарів.

Дорожній лист – це первинний документ про облік вантажних авто­мобільних перевезень, який всебічно характери­зує роботу автомобіля та водія з моменту їх виїз­ду з автотранспортного підприємства і до пове­рнення до підприємства. Він належить до докуме­нтів суворої звітності. Без нього перевезення вантажів не допускається.

Дорожній лист застосовується лише при експорті та імпорті товарів.

Вантажна митна декларація типу „31 АТЗ” – це документ, що використовується для конт­ролю за багаторазовим переміщенням автотранспортних засобів через митний кордон України. Кожне переміщення автотранспортного засо­бу через митний кордон України здійснюєть­ся за умови подання в пункті пропуску через митний кордон України четвертого примір­ника ВМД „31 АТЗ”. Після завершення контролю на кордоні примірник ВМД „31 АТЗ” повертаєть­ся водію.

Вантажна митна декларація типу „31 АТЗ” застосовується лише при експорті та імпорті товарів.

Документи, що застосо­вуються при підтвердженні витрат на доставку товарів. Вони використовуються декларантами для визначен­ня митної вартості товарів. До таких доку­ментів відносяться:

- документ, який визначає відносини сторін в угоді з надання послуг по доставленню това­рів від місця відправлення до місця при­значення;

- рахунок-фактура від виконавця угоди до­ставки, що містить реквізити сторін, су­му та умови платежу, а також предмет платежу;

- банківські платіжні документи, що підтвер­джують факт сплати послуг по доставленню відповідно до виставленого рахунку-фактури.

Дані документи застосовуються лише при експорті та імпорті товарів.

До транспортних документів також відносяться: морська накладна, штурманська роз­писка, вантажний маніфест, фрахтовий маніфест, контейнерний маніфест, підтвердження про фрахтування тоннажу, фрахтовий рахунок, заявка-вимога про відправлення, якщо вантаж доставляється морем; гарантійний лист; дорожня відомість; бордеро; поштова квитанція – у разі доставки товару поштою.

3. Комерційні документи.

Комерційні, інколи їх називають товаросупровідні, документи мають містити вартісну, якісну та кількісну характеристику товару.

До них відносяться: рахунок-фактура, рахунок-специфікація, проформа-рахунок. Як правило, рахунки виписуються в тій валюті, в якій встановлено ціну в контракті.

Рахунок-фактура виписується продавцем на партію товарів, що відправляються. У ньому містяться відомості про кількість товару, ціну за одиницю товару та за всю партію товару, що відправля­ється, а також дата, найменування й адреса продавця та покупця, номер контракту, скорочений опис товару, відомості щодо кількості місць та упаковки, умови платежу, умови доставки, найменування банку, що здійснює платіж, та інші необхідні дані.

Для розмитнення вантажу під час експортно-імпортних операцій обов'яз­ково необхідно пред'явити документи, що підтверджують проведення платежів за отриманий або відправлений вантаж. Ці фінансові та банківські документи є розрахунковими при здійсненні експортно-імпортних операцій.

Дані документи застосовуються при експорті, імпорті та транзиті товарів.

4. Оперативно-зовнішньоторговельні документи.

До оперативно-зовнішньоторговельних документів відносяться: зовнішньоекономічний контракт, документи із забезпечення вироб­ництва експортних товарів та документи з підготовки товарів до відвантаження.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) – це матеріально оформлена угода двох або більше су­б'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, якщо інше не встанов­лено законом або міжнародним договором України, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльно­сті договір (контракт) складається у письмовій формі. Додаткові угоди до зовнішньоекономічного до­говору (контракту) є невід'ємною складовою зовнішньоекономічного договору (контракту), тому вони мають надаватися до митного оформлення ра­зом із зовнішньоекономічним договором (контрактом).

Зовнішньоекономічний договір застосовується лише при експорті та імпорті товарів.

5. Страхові документи.

Страхові документи свідчать про взаємовідносини між страховиком і застрахованим. Вони засвідчують, що товар застрахо­вано від визначених ризиків і що в разі виникнення цих ризиків ціну товару буде відшкодовано власникові або одержувачеві товару. Збитки, понесені від незазначених ризиків, не підлягають відшко­дуванню з боку страхових компаній. При цьому в багатьох країнах існує перелік типових ризиків (усі ризики або визначені ризики), від яких обов'язково страхується вантаж.

Усю сукупність документів, потрібних для проходження процедури митного оформлення, можна поділити на дві групи: обов'язкові та додаткові.

Основними документами, які дозволяють ввезення чи вивезення певних товарів з України є:

– дозвіл на переміщення через митний кордон зброї, боєприпасів, вибухових, сильнодіючих та отруйних речовин, який видається урядовою комісією з експортного контролю;

– дозвіл на імпорт радіоелектронних засобів та високочастотних пристроїв, який видається органами Міністерства зв'язку України;

– дозвіл на вивезення за кордон історико-культурних цінностей, який видається закладами Міністерства культури України;

– дозвіл на переміщення через митний кордон України ліків, медичних препаратів та джерел іонізуючого випромінювання, який вида­ється закладами Міністерства охорони здоров'я України;

– документ, що підтверджує повноваження суб'єкта зовнішньо­економічної діяльності при експорті окремих видів товарів.

В окремих випадках відносно певних груп товарів можуть засто­совуватися нетарифні заходи регулювання. При експорті чи імпорті товарів, що попали під дію даних заходів, необхідне оформлення таких документів:

1. Документ, що підтверджує реєстрацію контракту на експорт окремих видів товарів у Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України.

2. Сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання іноземного сертифіката на продукцію, яка підлягає обов'язковій сертифікації. Даний сертифікат видається органами Державного комітету України зі стандартизації, метрології та сертифікації;

3. Гігієнічний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи на імпортовану продукцію. Це офіційний документ, який засвідчує, що продукція відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, нормам та пра­вилам, і є дозволом на виробництво, імпорт та використання продукції в Україні. Державній санітарно-гігієнічній експертизі підлягає продукція, напівфабрикати, матеріали та небезпечні фактори, використання, передавання або реалізація яких може завдати шкоди здоров'ю людей.

До додаткових документів при здійсненні процедури митного оформлення в першу чергу відносяться юридичні документи, які підтверджують отримання певних митних пільг залежно від об'єкта угоди чи суб'єкта здійснення зовнішньоекономічної операції.

До додаткових документів, які дозволяють суб'єктам господа­рювання отримати пільги з певних товарних позицій відносяться:

1. Листи підтвердження галузевого міністерства чи комітету про призначення товарів, що постачаються за держзамовленням або держ­контрактом. Таке підтвердження необхідне, оскільки товари, що надхо­дять в Україну за держзамовленням або держконтрактом, звільня­ються від обкладення митом.

2. Довідка обласного управління сільського господарства та продо­вольства. Ця довідка необхідна для товарів, що імпортуються сільськогоспо­дарськими товаровиробниками та звільняються від обкладення митом.

3. Підтвердження Кабінету Міністрів України, що товар надходить як гуманітарна чи технічна допомога, оскільки такі товари за поданням Кабінету Міністрів можуть звільнятися від обкладення митом.

4. Підтвердження про закупівлю товару за рахунок коштів Дер­жавного валютного фонду України, республіканського (Республіки Крим), місцевих валютних фондів, іноземних кредитів, що надаються під гарантію Кабінету Міністрів, оскільки ці товари звільняються від обкладення митом. Надається Кабінетом Міністрів України або Міністерством фінансів.

5. Підтвердження Агентства міжнародного співробітництва та інвестицій про надходження товарів й обладнання з країн ЄС для виконання проектів за програмою ТАСІS. Такі товари за поданням Агентства звільняються від обкладення митом;

6. Дозвіл Державного комітету з науки і техніки про звільнення від обкладення митом приладів, обладнання, науково-технічної літератури тощо.

Прикладом додаткового документа, який свідчить про надання суб'єкту господарювання конкретної митної пільги, може бути інвестиційне повідомлення, необхідне для підтвердження того факту, що товар надходить в Україну за рахунок іноземних інвестицій. Воно, як правило, видається місцевими органами влади.

Необхідно зазначити, що всі документи, які надаються митним органам для проходження процедури митного оформлення, повинні бути не копіями, а оригіналами. Крім того, товаросупровідні документи повинні бути проштамповані на зовнішній митниці, тобто на тій, де вантаж перетинав кордон. Винятком є ситуація, коли вантаж є збірним. У такому випадку „інвойс” може надсилатися поштою.