Соціально-економічна географія світу

Клас

(52 годин 1,5 години на тиждень)

№ п/п К-сть годин Зміст теми Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1. Вступ Предмет соціально-економічної географії світу. Історико-географічні реґіони світу. Джерела географічних знань. Методи економіко-географічних досліджень. Видатні економ-географи світу. Учень: пояснює: що вивчає соціально-економічна географія світу; визначає:завдання курсу; характеризує: джерела географічних знань та методи економіко-географічних досліджень; називає: історико-географічні регіони світу; видатних економ-географів світу робить висновки: про причини формування історико-географічних регіонів світу
2. Розділ I. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО – ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ
2.1. Тема 1. Політична карта світу Сучасна політична карта світу. Відмінність понять "країна", "держава", "залежна країна", "колонія". Класифікація країн за формою правління. Форми адміністративно-територіального устрою. Відмінності федеративних держав. Політичні та економічні системи країн. Типологія держав. Етапи формування політичної карти світу. Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні (ООН, Рада Європи, Європейський Парламент, СНД) та спеціальні (Європейський союз, НАТО, ЮНЕСКО, ФАО та ін.) організації.   Учень: пояснює:відмінність між поняттями "країна", "держава", "залежна країна", "колонія"; називає: і характеризує основні форми державного устрою та правління країн світу; характеризує:особливості сучасної соціально-економічної типології та реґіонального поділу країн світу; етапи формування політичної карти світу; обгрунтовує: основні вектори зовнішньої політики України - знаходить і показує на карті держави; - оцінює політико-географічне положення країн; - готує повідомлення і робить узагальнення до теми на основі аналізу додаткових джерел географічних знань.
2.2. Тема 2. Населення світу Кількість населення. Відтворення населення. Демографічні процеси і демографічна політика. Міграційні процеси і міграційна політика держав. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків. Мовний і етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім'ї і групи. Релігія як явище культури. Світові релігії. Виникнення і сучасне поширення релігійних вчень. Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості і безробіття. Практична робота № 1. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу.   Учень: називає: кількість населення світу та окремих країн; характеризує: типи відтворення населення; особливості вікового та статевого складу населення; напрями основних міграційних потоків; структуру зайнятості населення та відмінність її за регіонами; визначає: співвідношення населення за реґіонами світу; пояснює: поняття "демографічна політика", "демографічний вибух", "урбанізація", “субурбанізація”, "міграція”, “еміграція”, “імміграція”, “мегалополіс”; описує: найбільші народи та найпоширеніші мови світу, світові релігії; порівнює: темпи, рівні, форми урбанізації країн та реґіонів; аналізує:текстові, картографічні і статистичні матеріали з метою визначення рис і відмінностей у відтворенні, складі і розміщенні населення різних реґіонів світу
2.3. Тема 3. Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Світові природні ресурси. Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне і нераціональне. Географія світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, лісових, водних, Світового океану, рекреаційних. Практична робота №2 Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу (за вибором). Учень: називає: види природних ресурсів; характеризує: поняття "географічне та навколишнє середовище", "антропосфера", "природокористування", "ресурсозабезпеченість"; закономірності розміщення різних видів природних ресурсів; виявляє: закономірності розміщення природних ресурсів; порівнює: співвідношення ресурсозабезпеченості в окремих реґіонах чи країнах світу
2.4. Тема 4. Світове господарство Сучасне світове господарство. Міжнародний географічний поділ та інтеграція праці. Етапи формування світового господарства. Поняття "НТР" та її основні риси. Світове господарство в період НТР, вплив на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва. Промисловість. Географія основних галузей промисловості світу (енергетика, металургія, машинобудування, хімічна промисловість, лісова і деревообробна промисловість, легка промисловість, харчова промисловість). Світове сільське господарство: значення, внутрішньогалузева структура, міжгалузеві зв'язки, аграрні відносини. Найбільші сільськогосподарські райони. Географія світового транспорту. Зовнішні економічні зв'язки. Міжнародний туризм. Учень: називає: етапи формування світового господарства; характеризує:поняття "міжнародний географічний поділ праці", "НТР"; основні райони розміщення провідних галузей промисловості; головні сільськогосподарські райони світу; визначає:вплив НТР на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва; аналізує:за допомогою картографічних і статистичних матеріалів розміщення провідних галузей промисловості світу; робить висновки: про тенденції розвитку транспорту, міжнародного туризму, напрями зовнішньоекономічних зв'язків
2.5. Тема 5. Глобальні проблеми людства Поняття про глобальні проблеми людства (війни і миру, екологічну, сировинну і енергетичну, голоду, боротьби із злочинністю, тероризмом, хворобами віку). Роль світової громадськості у їх розв'язанні.   Учень: характеризує:поняття "глобальні проблеми людства"; аналізує: сутність, причини виникнення, особливості кожної з проблем, можливі шляхи їх розв'язання; оцінює:наслідки прояву глобальних проблем на сучасному етапі розвитку суспільства
3. Розділ II. РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ СВІТУ
3.1. Тема 1. Країни Європи Загальна характеристика регіону, його склад. Населення, міста. Характеристика господарства країн та значення інтеграційних процесів у його формуванні.. ФРН. Географічне положення. Населення і міста Особливості сучасного розвитку господарства країни. Промисловість. Сільське господарство. Інфраструктура. Велика Британія. Особливості ЕГII, вплив його на розвиток країни. Населення, міста. Характерні риси розвитку економіки індустріальної держави. Значення зовнішніх економічних зв'язків. Франція. Особливості ЕГП. Населення і міста. Провідні галузі господарства. Італія. Особливості ЕГП країни, вплив його на розвиток господарства. Населення, міста. Галузева структура господарства країни, її територіальні відмінності. Держави-сусіди України. Особливості ЕГП країн. Населення, демографічні проблеми. Сучасний стан економіки країн. Галузева структура господарства, їх територіальні відмінності. Зв`язки країн-сусідів з Україною Практична робота № 3 Порівняльна характеристика промисловості ФРН і Франції, Великобританії та Італії (за вибором). Характеристика зв`язків України з країнами-сусідами Учень: називає:склад реґіону; характеризує: особливості розміщення та формування населення країн та реґіонів, урбанізаційні процесі; обгрунтовує: галузеву структуру господарства країн Європи; складає: комплексну економіко-географічну характеристику країн регіону; робить висновки:про причини високого індустріального розвитку країн Західної Європи; оцінює:значення зв`язків України з державами сусідами  
3.2. Тема 2. Країни Азії Загальний огляд. Склад регіону. Різноманітність країн. Особливості господарства. Роль країн Азії в світі. Регіон перехрестя важливих морських комунікацій. Туризм. Японія. ЕГП, історико-культурні особливості країни. Особливості населення країни. Роль НТР в економіці Японії. Галузева і територіальна структура господарства. Спеціалізація країни в світовому господарстві. Зовнішньоекономічні зв'язки. Китай. Особливості розселення, демографічна політика і трудові ресурси Китаю. Особливості економічної політики Китаю, галузі міжнародної спеціалізації. Особливості галузевої структури господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Відмінності між Західним і Східним Китаєм; концентрація промислового і сільськогосподарського виробництва в Східному Китаї. Індія. Культурно-історичні особливості країни. Природні умови і ресурси. Розміщення населення і господарства. Роль країни в регіоні та світ Учень: характеризує: ресурсозабезпеченість окремих країн і регіонів Азії; пояснює:специфіку населення країн Азії, забезпеченість трудовими ресурсами; вказує:на основні риси сучасного стану та розвитку економіки країн Азії; порівнює:особливостігосподарства різних за рівнем економічного розвитку країн Азії; називає:особливості територіальної і галузевої структури господарства; оцінює:роль країн Азії в світі
3.3. Тема 3. Країни Північної Америки Склад території. Особливості економіко-географічного положення. Сторінки освоєння регіону та формування території США і Канади. Роль переселенців у розвитку економіки регіону. Українська діаспора Канади і США. США. Найбільша за економічним потенціалом та політичним впливом країна сучасного світу. Населення: закономірності зростання, етнічний склад, трудові ресурси, соціальна структура суспільства. Процеси урбанізації. Галузева та територіальна структура господарства, галузі міжнародної спеціалізації. Найбільші промислові та сільськогосподарські райони. Специфіка зовнішніх економічних зв`язків США. Канада. ЕГП. Особливості розміщення населення. Українці в Канаді. Найбільші міські агломерації. Господарство Канади. Роль країни в міжнародному географічному поділі праці. Практична робота № 4 Порівняльна характеристика господарства головних економічних районів США: Півночі, Півдня та Заходу Учень: називає: склад території регіону; описує:своєрідність ЕГП кожної з країн; визначає: темпи розвитку, особливості галузевої структури та територіальної організації господарства країн Північної Америки; складає: порівняльну характеристику галузевої структури і спеціалізації промисловості країн регіону та окремих регіонів у межах однієї країни
3.4. Тема 4. Країни Латинської Америки Центральна та Південна Америка. ЕГП та склад території. Політична карта. Різноманітність країн ( за розмірами, території, кількістю населення, адміністративно-територіальним устроєм, формою правління, рівнем економічного розвитку тощо). Особливості населення. Основні риси географії сільського господарства, промисловості, транспорту. Екологічні проблеми. Участь регіону в міжнародному географічному поділі праці Учень: вказує:на історико-політичні процеси, що відбуваються в регіоні; характеризує: забезпеченість окремих країн природними ресурсами, основні риси сучасного стану розвитку економіки; вказує:на специфіку складу населення та системи розселення; називає: гарячі точки регіону та пропонує: шляхи розв'язання конфліктів
3.5. Тема 5. Країни Африки, Австралії та Океанії Загальний огляд. Склад території. Різноманітність країн. Історія формування політичної карти. Характерні риси населення, форм і розселення та урбанізації в країнах Африки. Природно-ресурсний потенціал та його використання. Особливості територіальної та галузевої структури господарства країн Африки. Найбільші країни. Австралія.Особливості розміщення населення, найбільші міські агломерації. Особливості економічного розвитку. Географія промисловості, сільського господарства, транспорту. і ресурсів. Етнічна карта регіону. Роль країни в МГПП. Зовнішні зв`язки. Океанія. Специфіка ЕГП. Роль Нова Зеландія і острівні країни Тихоокеанського регіону. Політична карта. Особливості розвитку малих острівних держав.   Учень: називає: регіони Африки та найбільші країни; вказує:на історико-географічні особливості розвитку країн Африки, Австралії та Океанії; описує: загальні риси ЕГП, населення, природно-ресурсного потенціалу країн регіонів; визначає: особливості галузевої структури та територіальної організації господарства країн регіонів; роль країн Африки, Австралії та Океанії в світі; аналізує: причини економічної відсталості та бідності багатьох країн Африки
4. Узагальнення. Всесвітні економічні відносини. Форми всесвітніх економічних відносин. Інтернаціоналізація, інтеграція, інформатизація та глобалізація як найважливіші тенденції розвитку світового господарства. Учень: називає: основні форми всесвітніх економічних відносин; характеризує:сучасні тенденції розвитку світового господарства та взаємовідносин між країнами; аналізує:наслідки економічних відносин між країнами та групами країн світу
5. Резерв часу