Форма ВУ-10М – Акт на виключення із інвентарного парку вантажного вагона

5.4.1 Акт форми ВУ-10М є документом, на підставі якого вагон знімається з інвентарного парку УЗ, загального, балансової наявності та з обліку наявності несправних.

5.4.2 Підготовку документів для виключення вантажних вагонів із інвентарного парку та ліквідацію їх після отримання дозволу на їх списання здійснюють залізниці, підприємства та ВРЗ, які визнали їх непридатними для подальшої експлуатації.

5.4.3 Прийняття рішень і відповідальність за виключення вагонів із інвентарного парку та складання акту покладається на комісію.

У склад комісії входять:

а) у ВЧД:

- начальник ВЧД – голова комісії;

- ревізор з безпеки руху поїздів та автотранспорту у вагонному господарстві ревізорської дільниці;

- головний інженер депо;

- інженер з приймання вагонів (ВПВ).

б) на ВРЗ:

- начальник вагонного депо - голова комісії;

- головний інженер заводу;

- ревізор з безпеки руху поїздів та автотранспорту у вагонному господарстві ревізорської дільниці;

- старший інспектор-приймальник Головного управління вагонного господарства Укрзалізниці (ЦВІЗ).

в) на підприємствах Укрзалізниці:

- директор (начальник) - голова комісії;

- помічник директора (начальника) з безпеки руху;

- начальник ремонтної дільниці;

- інженер з приймання вагонів.

Примітка 1. Підприємство Укрзалізниці, яке не здійснює ремонт вагонів і не має умовного номера (тавра), укладає з вагонним депо договір на виключення із інвентарного парку вагонів своєї приписки з восьмизначною нумерацією (крім вагонів, номери яких починаються на цифру «5»).

5.4.4 Порядок заповнення.

5.4.4.1 У преамбулі акта форми ВУ-10М у верхньому правому куті фіксується інформація щодо затвердження акту.

Далі фіксується номер акта, номер вагона, модель вагона та код моделі, дата складання акта, найменування станції, ВЧД або ВРЗ, їх коди та причина виключення вагона із інвентарного парку.

Модель вагона має 10 знаків, при меншій значності спереду нулі не проставляються. Модель вагона, вказується з тире, наприклад: 12-132-03 і повинна відповідати типу вагона та довіднику «Моделі вантажних вагонів» (104003502).

Код моделі має від 1 до 4 знаків і повинен відповідати довіднику «Моделі вантажних вагонів» (104003502).

5.4.4.2 У розділі «Дані про вагон» вносяться найменування держави-власниці та її код, дата побудови вагона, тип візка та його код, місце і дата останнього планового ремонту вагона (деповського, капітального), кількість (коди) придатних до подальшої експлуатації роликових колісних пар, бокових рам візків, надресорних балок.

5.4.4.3 У розділ «Оцінка вартості вагона на момент виключення» заносяться дані про первісну балансову вартість, суму нарахованого зносу та залишкову балансову вартість.

5.4.4.4 Акт форми ВУ-10М складається у чотирьох екземплярах. Три екземпляра заповнюється державною мовою, четвертий – російською мовою для забезпечення достовірності передачі даних акта до ІОЦ ЗА (Російська Федерація). Дані документи повинні бути ідентичними.

5.4.4.5 Акт підписується всіма членами комісії та завіряється круглою печаткою підприємства, яке складає акт. На акти забороняється ставити факсиміле.

5.4.4.6 Акт необхідно заповнювати друкованим текстом, розбірливо, без помарок, з чітким та докладним заповненням усіх граф.

Внесені виправлення в акти повинні завірятися підписами усіх членів комісії та печаткою підприємства, яке склало акт.

5.4.4.7 Нумерація актів ВУ-10М ведеться з початку року та реєструється у «Книзі обліку вантажних вагонів, виключених із інвентарного парку» форми ВУ-11В.

5.4.4.8 Місце та дата планових видів ремонтів визначаються за трафаретами, нанесеними на кузов вагона.

Примітка 2. При відсутності на вагоні даних планових видів ремонту, ці дані беруться з електронного паспорта вагона. Якщо зазначені дані відсутні й в електронному паспорті, у відповідних графах акта ВУ-10М проставляються нулі, а над ними здійснюється запис: «Дані відсутні».

5.4.4.9 Виключення вагонів із інвентарного парку внаслідок аварійного пошкодження в транспортних подіях здійснюється на підставі акта форми ВУ-25М.

5.4.4.10 При виключенні із інвентарного парку пошкодженого вагона, до акта форми ВУ-10М додається копія акта форми ВУ-25М.

У разі пошкодження вагона при виконанні відбудовних робіт до стану виключення його із інвентарного парку, крім зазначених актів, складається додаток до акта форми ВУ-25М, який надається разом із наказом залізниці щодо прибирання пошкодженого вагона з перегону (станції) та погодження додаткових пошкоджень вагона, що можуть виникнути під час прибирання.

5.4.4.11 На вагон, пошкоджений внаслідок пожежі, до актів форми ВУ-10М та ВУ-25М додається копія протоколу оперативної наради при керівництві залізниці.

5.4.4.12 Акти на виключення із інвентарного парку вантажних вагонів, пошкоджених при транспортних подіях і пожежах, повинні бути оформлені та направлені до ЦВ не пізніше одного місяця з дня випадку.

5.4.4.13 Після складання акта на виключення вагона із інвентарного парку, на його кузові необхідно нанести фарбою білого кольору:

- рамку навколо номера вагона;

- надпис під номером вагона «Підлягає виключенню із інвентарного парку».

Підприємство, яке оформляло акт ВУ-10М, повинно вжити заходи для недопущення до експлуатації помилкового включення в склади поїздів та будь-яких можливостей угону вагонів, на які оформлені акти форми ВУ-10М.

5.4.4.14 Виключення із інвентарного парку вантажних вагонів здійснюється підприємствами Укрзалізниці тільки на території України і порядком, визначеним «Правилами виключення вантажних вагонів із інвентарного парку».