Теми практичних занять

ФОНЕТИКА–ГРАФІКА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

ДО КУРСУ «СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА З ПРАКТИКУМОМ»:

(за кредитно-модульною системою)

для студентів 1 курсу денної форми навчання

Кривий Ріг

УДК 811.161.2271(07)

Ш 83

Теми практичних занять - №1 - открытая онлайн библиотека Сучасна українська мова з практикумом: Фонетика–Орфографія. Навчально-методичний комплекс для студентів 1 курсу денної форми навчання /Упор. доц. Шпачук Л.Р. –Кривий Ріг: КДПУ, 2010. – 26с.

Рецензенти: доц. кафедри змісту і методики початкового навчання

Пруняк В.В.

доц. кафедри української мови Остроушко О.А.

Затверджено на засіданні кафедри змісту і методики початкового навчання

( протокол № 11 від 19.05.2011 р.)

Навчально-методичний комплекс покликаний уможливити належне засвоєння студентами 1 курсу денної форми навчання програмного матеріалу з розділу «Фонетика». Комплекс містить плани практичних занять, завдання і питання для самостійної роботи студентів, рейтингову оцінку, питання для перевірки знань студентів з розділу, список рекомендованої літератури.

Змістовий модуль 1. ПН.54.

Тема 1.

Заняття 1. Українська мова - національна мова українського народу (4 год.).

План

1. Походження української мови, її місце серед слов'янських мов.

2. Територіальні діалекти української мови (самостійно).

3. Поняття літературної мови, українська мова як унормована форма загальнонародної мови української нації.

4. Основні стильові різновиди писемної і усної форм української літературної мови.

5. Значення творчості І.П. Котляревського і Т.Г. Шевченка в історії розвитку української літературної мови.

6. Стан української літературної мови на сучасному етапі. Статус української мови як державної у світі Конституції України.

Виконати вправи і завдання:

1.Дібрати і записати 3-5 висловлювань письменників,видатних діячів культури і науки про місце,роль і значення мови в житті суспільства.

2.Прокоментувати висловлювання ( висновки записати!):

а) Будь майстром в мові, щоб ти був сильним , бо мова є щитом мечем: вона сильніша будь-яка зброя (З повчань фар.Манекарса);

б) Людемь потребна єсть мова, бо хто глупый, зажь не тоть, що не мовить слова (П.Могила);

в) Народ, що усвідомлює значення рідної мови для свого вищого духовного

життя і сам її покидає й відрікається, виконує над собою вбивство (П.Шафарик).

3.Законспектувати основні положення 10 статті Конституції України.

4.Написати твір-міркування на тему: Мовна ситуація в Україні.

Література: 4, 1-17; 1, 3-13; 2; 3; 5.

Змістовий модуль 2. ПН.55

Тема2.

Заняття 1. Фонетика (2 год.).

План

1. Предмет і завдання фонетики. Зв'язок фонетики з іншими розділами
мовознавства.

2. Звуки і склади як фонетичні одиниці.

3. Три аспекти вивчення мовних звуків.

4. Голосні звуки, їх ознаки та класифікація.

5. Позиційні чергування голосних звуків у наголошених і ненаголошених та позиціях.

6. Чергування [і - й], [у - у].

Виконати вправи і завдання (письмово!)

1.Вправи ( див.: 10, №№ 2 /с.7/, 3 /с.8/, 8, 9, 10, 11 /с.10/, 165 /с.49-50/,

Література: : 3, 23-24; 4, 38-39; 6, 24-26; 29-33; 7, 8-14; 8, 18-26.

Заняття 2. Приголосні звуки(2 год.).

План

1. Приголосні звуки та їх ознаки.

2. Класифікація приголосних:

а) за участю голосу і шуму;

б) за місцем утворення;

в) за способом творення;

г) за твердістю-м`якістю.

3.Співвідносність приголосних за дзвінкістю-глухістю. Приголосні, що не мають співвідносного акустичного парного.

4.Співвідносність приголосних за твердістю-м'якістю.

Виконати вправи і завдання (письмово!)

1.Вправи (див.: 10, № 94 /с.25/.

2. Вправи (див.:11, № 59 /с.23/, 65 /с.25/, 69 /с.27-28/,100 /с.35/, 103 /с.36/, 119 /с.39/, 121,122 /с.41/.

Література: 2, 20-38; 3, 25-32; 4, 34-38; 8, 26-29; 7, 14-19; 9, 56-69; 104-127.

Заняття 3. Фонетична транскрипція ( 2 год.).

План

1. Поняття про фонетичну транскрипцію.

2. Фонетичний алфавіт.

3. Додаткові позначки, що використовуються у фонетичній транскрипції.

Виконати вправи і завдання (письмово!)

1.Вправи ( див.: 10, №№ 120, 121, 122, 123 /с.36/, 124 /с.37/.

В аудиторії: термінологічний диктант.

Література: 2, 18-20; 3, 88-40; 4, 32-34; 5, 40-50; 7, 27-36; 8-46-49; 9, 102-104.

Тема 3.

Заняття 1. Зміни приголосних у потоці мовлення( 2 год.).

План

1. Причини виникнення фонетичних змін у системі приголосних.

2. Асиміляція приголосних, її види за повнотою та напрямом дії.

3. Асиміляція за дзвінкістю, глухістю, м'якістю, твердістю, місцем і способом творення.

4. Подовження приголосних, що виникло внаслідок прогресивної асиміляції.

5. Дисиміляція приголосних.

6. Спрощення груп приголосних.

7. Відбиття явищ асиміляції, дисиміляції і спрощення на письмі.

Виконати вправи і завдання (письмово!)

1. Вправи ( див.: 10, №№ 155, 156 /с.46/, 405,406/с.113/, 415, 416 /с.115/.

2. Вправи ( див.: 11, №№ 356 /с.104/, 365 /с.105/, 370,371/с.106/, 373 /с.107/, 383 /с.108/, 385/с.109/, 387 /с.109/392, 393, 394 /с.110/, 395 /с.110/, 399 /с.111-112/.

Література: 2, 38-42; 3, 43-50; 4, 46-47; 8, 63-81; 6, 44-100; 9, 79-85; 145-149.

Тема 4.

Заняття 1. Склад і складоподіл. Наголос (2 год.).

План

1. Поняття про склад, його артикуляційні та акустичні властивості.

2. Основні принципи складоподілу в українській мові.

3. Типи складів українській мові.

4. Артикуляційна та акустична природа наголосу.

5. Словесний наголос, його функції. Наголос голосний і побічний.

6. Логічний та емфатичний наголос.

7. Аналіз словників наголосу (1. Коли і ким укладено словник. 2. Мета і завдання словника. 3. Обсяг і будова. 4. Лексичний склад словника. 5. Словникова стаття: зміст і композиція. 6. Список умовних скорочень, їх мотивація, принципи обумовленості. 7. Прийоми тлумачення слів. 8. Джерела ілюстративного матеріалу) (письмово!)

Виконати вправи і завдання (письмово!)

1. Вправи ( див.: 10, №№ 194, 195, 197 /с.65/, 199, 203 /с.66/, 206, 207 /с.68/, 210 /с.69/.

2. Вправи (див.:11,№№ 274 /с.90-91/, 280/с.91/, 283/с.92/, 286 /с.93/, 295, 298/с.95/, 355/с.103/.

Література: 2, 53-58; 3, 36-38; 4, 47-51; 8, 49-55; 9, 127-131.

Тема 5.

Заняття 1. Звук як фонологічне (лінгвістичне) явище. Фонологія (2 год.).

План

1. Фонологія. Поняття про фонему. Функції фонем.

2. Звук і фонема (порівняльна характеристика).

3. Основний і варіативний вияв фонем.

4. Система фонем сучасної української літературної мови. Диференційні ознаки голосних і приголосних фонем.

Виконати вправи і завдання (письмово!)

1. Вправи ( див.: 10, №№ 13, 14, 18 /с.11/, 19, 20, 29, 30, 31 /с.12/, 35/с.13-14/, 46,47 /с.15-16/, 48 /с.16/.

Література: : 2; 3, 23-51; 4, 30-32; 39-46; 5; 6, 17-42; 8, 55-58.

Заняття 2. Чергування в системі голосних фонем (з історичним поясненням)( 4 год.).

План

1. Найдавніші чергування О-А, Е-І, Е – нульова фонема

2. Чергування О, Е з нульовою фонемою.

3. Чергування О, Е з І; пояснення випадків відхилення від чергувань; фонетичні властивості І, що розвинувся з Ь (ять).

4. Чергування И у звукосполученнях РИ, ЛИ (які сягають давньоруських РЬ, РЬ, ЛЬ, ЛЬ) з О або Е (дрижати - дрож, бриніти - бренькіт).

5. Чергування Е з О після шиплячих та [j], пояснення відхилень від цих чергувань.

Виконати вправи і завдання (письмово!)

1. Вправи (див.: 10, №№ 168,169/с.51/, 172,173/с.52-53/, 178 /с.55-56/, 179,180/с.56-57/, 164 /с.49/.

2. Вправи (див.:11,№№ 421/с.116/, 424, 426 /с.117/.

Література: 2, 43-53; 3, 43-50; 8, 60-81; 6, 43-84; 9, 120-124.

Заняття 3. Чергування приголосних фонем (з історичним поясненням) (4 год.).

План

1. Чергування Г-Ж-3, К-Ч-Ц, Х-Ш-С.

2. Чергування приголосних, що виникли як наслідок давніх сполучень губних (Б-БЛ, П-ПЛ, В-ВЛ, М-МЛ) передньоязикових (Д-ДЖ-Ж, Ж-Г, 3-Ж, С-Ш), задньоязикових (Г-Ж, К-Ч, Х-Ш).

3. Комбінування явищ чергування приголосних, асиміляції і спрощення при утворенні прикметникових форм (празький, козацький, чеський) та іменникових (Туреччина, убозтво).

4. Приставні (протетичні) приголосні. Метатеза.

5. Фонематична транскрипція.

Виконати вправи і завдання (письмово!)

1. Вправи ( див.: 10, №№ 183/с.58-59/, 184 /с.59/.

2. Вправи (див.:11,№№ 427,428 /с.117-118/.

В аудиторії: 11,№ 429, с.118.

Література: 2, 43-53; 3, 43-50; 8, 60-81; 6, 43-84; 9, 120-124.

Змістовий модуль 3. ПН.56.

Тема 6.

Заняття 1. Орфоепія (4 год.).

План

1. Орфоепія як розділ мовознавства, і як система правил літературної вимови. Значення орфоепічних норм, причини їх порушення.

2. Основні правила української вимови:

- вимова голосних звуків у різних позиціях;

- вимова приголосних звуків у різних позиціях;

- вимова окремих словосполучень;

- вимова слів, засвоєних з інших мов.

3.Джерела вдосконалення орфоепічних норм української літературної мови в наш час.

4. Вивчення розділів «Фонетика», «Орфоепія» у початкових класах.

5. Аналіз орфоепічних словників (1. Коли і ким укладено словник. 2. Мета і завдання словника. 3. Обсяг і будова. 4. Лексичний склад словника. 5. Словникова стаття: зміст і композиція. 6. Список умовних скорочень, їх мотивація, принципи обумовленості. 7. Прийоми тлумачення слів. 8. Джерела ілюстративного матеріалу) (письмово!)

Виконати вправи і завдання (письмово!)

1. Вправи (див.: 10, №№ 256 /с.90/, 271 /с.93/, 285 /с.97/, 296, 297 /с.100/, 310 /с.106/, 311/с.107/.

2.Підготувати доповідь на одну з пропонованих тем :

- Основні закони милозвучності української мови.

- Фонетичні засоби милозвучності мови.

- Художні засоби милозвучності мови (тезиси доповідей записати!)

Література: 2, 25-52; 3, 51-63; 4, 51-55; 9, 145-149; 6, 84-102.

Змістовий модуль 4. ПН.57.

Тема 7.

Заняття 1. Графіка ( 4 год.).

План

1. Типи письма, його історія.

2. Виникнення і розвиток фонетичного (звукового) письма.

3. Графіка. Буквені та небуквені графічні засоби.

4. Алфавіт. Співвідношення між фонемами (звуками) і буквами в українській мові:

а)букви на позначення голосних фонем;

б) букви на позначення приголосних фонем;

в) позначення на письмі м'якості приголосних фонем.

5.Уживання м'якого знака.

6.Уживання апострофа.

Виконати вправи і завдання (письмово!)

1. Вправи (див.: 10, №№ 377, 378 /с.128/, 383 /с.130/.

2. Подані слова записати в алфавітному порядку.

Паливо, палкий, пайок, пакет, панство, парость, паличка, палітурка, паливода, паличковий, паливний, палиця, палій, палити, палець, палий, палісад, палильний, палітра, палітура, палка, паркан,

парад, пасмо, пачка, пауза, пафос, патруль, парусина, парфуми, пароплав, пам'ять.

3. Визначити співвідношення між буквами і звуками у поданих словах.

М'ятний, дзеркальний, джміль, сміятися, підземелля, в'юнок, єднання, щирість, дзвонити, ювілейний, щеплення, ко­ричневий, сільський, під'їзд, земляний, лялька, любити, підживлення, сьомий, джемпер, яблуневий, роздоріжжя, щастя, святкування, вечоріє, дядько, її, пояснення, їжачок, проїхатися, зоря, подвір'я, урочище, пам'ять.

4. Прочитати подані слова і з'ясувати, в яких випадках літери я, ю, є позначають два звуки, а в яких - один.

Сузір'я, Євгенія, бурячиння, міжгір'я, під'їжджати, рясний, мавпячий, читаємо, возз'єднання, п'єдестал, ательє, Нью-Йорк, зоряний, сіятися, моєї, зоряний, Зоя, Європа, юрмитися, Юрій, ідея, кузня, більярд, своя, подяка, лякатися, маяк, дякувати, Євпаторія, порядок, завзяття.

5. Переписати слова, вставити замість крапок, де потрібно, м’який знак, пояснити його вживання.

С...вято, запіз...нююс..., п’ят...десят..., сім...надцят..., Марин...ці, вишен...ці, майбут...нє, кін...чик, т...мяний, різ...бяр..., облиш..., мен...ший, матін...чин, Уман...с...кий, полин...с...кий, прип’ят...с...кий, велетен...с...кий, казан...с...кий, п’ят...сот..., дон...чин, весіл...ля, вітал...ня, Ул...яна.

6. Подані слова поділити на групи відповідно до правил уживання і невживання м’якого знака.

Сторіч, стільчик, гребінчик, туш, у казці, хустинці, яблуньці, дзьоб, хлопець, тепер, їхнього, голці, гальці, Харків, тихесенько, юнацький, республіканський, польський, сімдесят, чотирьох, побачиш, Сибір, гуаш, доменщик, чотирма, повірте, ласунці, Наталчин, сільський, мужність, різьба, ковальський, кінці, пекар, степ, честю.

7.Пояснити вживання або невживання м'якого знака у словах.

Молодь, синька, цегельня, ослінчик, клич, чотирьох, малюється, зілля, тонюсінький, вітальня, сміються, тьмяно, дзьоб, український, ніж, бриньчати, приладдя, спільний, голівонька, секретар, ланцюжок, виносьте, користю, тьохкати, донецький.

8.Записати речення. На місці крапок у словах написати, де потрібно, м'який знак. Пояснити правопис.

1. В лісі сосни величают...ся століт...ні, зустрічают... гос…тя гомоном привітним (Л.Забашта). 2. Теплий вітер хитає тополі, дал... вечір...ня - як піс…ня дз...вінка (В.Сосюра). 3. На вікнах мороз різ...бит... срібну папорот... (І.Цюпа). 4. На кожній гілоч...ці, на кожній брун...ці висіла повна крап...ля (О.Донченко). 5. Жнива кін...чилис..., настав віл..ніший час (М.Коцюбинський). 6. Ніщо не могло зробити Малан...ці біл...шої приємнос…ті, як горсточка насін...ня (М.Коцюбинський).

9.Записати іменники у формі давального відмінка. Пояснити вживання м'якого знака.

Сторінка, тополька, колиска, нянька, булка, ніченька, прополка, парасолька, ненька, брунька, жменька, тарілка,воленька, павутинка, вишенька, монголка, зозулька, сопілка, скринька, хвилинка, балка.

10. Переписати слова, поставити, де потрібно, апостроф і пояснити його вживання.

Здоров/я, тьм/яний, цв/ях, безхмар/я, пір/ясті, св/ятковий. Під/яремний, без/язикий, торф/яний, мавп/ячий, надвечір/я, роз/єднати, різьб/яр, Лук/яненко, матір/ю, духм/яний, зор/яно, невід/ємний, відв/язати, черв/як, медв/яний, рутв/яний, подзв/якувати, моркв/яний, перед/ювілейний, під/юдити, розм/якшувати, сп/яніти, розп/ятий, солом/яний, солов/їний, зв/язковий.

11.Подані слова розподілити на групи за умовами вживання і невживання апострофа. Переписати, опустивши дужки.

Різьб/яр, присв/ята, з/явитися, відсв/яткувати, бур/ян, в/юнитись, верб/яний, роз/їзд, розм/як, торф/янистий, роз/ятряний, Лук/янівна, з/їсти, р/ядно, трав/яний, зор/я, олов/яний, сурм/яний, під/яремний, об/єднання, нев/ядучий, дзв/якати, пір/я, передсв/ятковий, бур/як, узгір/я, сузір/я.

Література: 2, 66-75; 3, 57-74; 4, 55-59; 6, 102-116.

Змістовий модуль 5. ПН.58.

Тема 8.

Заняття 1. Орфографія ( 4 год.).

План

1. Орфографія. Співвідношення між графікою і орфографією.

2. Принципи українського правопису:

а) фонетичний; б) морфологічний;

в) історичний; г) смислорозрізнювальний.

3.Правопис слів разом, окремо і через дефіс.

4.Правопис найуживаніших префіксів і суфіксів.

5.Правопис слів іншомовного походження.

6.Правопис прізвищ і власних імен.

7.Правила переносу слів.

8. Аналіз орфографічних словників: (1. Коли і ким укладено словник. 2. Мета і завдання словника. 3. Обсяг і будова. 4. Лексичний склад словника. 5. Словникова стаття: зміст і композиція. 6. Список умовних скорочень, їх мотивація, принципи обумовленості. 7. Прийоми тлумачення слів. 8. Джерела ілюстративного матеріалу) (письмово!)

Виконати вправи і завдання (письмово!)

1. Вправи ( див.: 10, №№ 417, 420 /с.139).

2.Записати текст, пояснити правопис власних назв.

Згідно з підписаною торік спільною ухвалою Міносвіти України та Української спілки професійних учителів, центр якої розташований у м. Філадельфії (США), наприкінці нинішнього літа (20-22 серпня 1993 р.) у Києві відбувся Третій світовий з'їзд українського вчительства. Два попередні з'їзди проходили у Філадельфії.

Прибуття делегатів із західних країн організовує УСПУ, яка має свої відділи не тільки у деяких великих містах СІЛА (зокрема у

Буффало, Чикаго, Міннеаполісі), а й у таких країнах, як Канада, Польща, Бразилія, Румунія, Литва, Словаччина (Пряшівщина). Незабаром відділи УСПУ виникнуть в Арген­тині, Уругваї та Парагваї - звідси теж прибули посланці українського вчительства на з'їзд. Усіх їх, учителів із нашого етнічного материка та східної діаспори, запросило до Києва Міністерство освіти України.

Третій світовий з'їзд українського вчительства розглянув низку питань, від розв'язання яких залежатиме подальша доля національного шкільництва й освіти в Україні (3 газети).

3.Пояснити написання слів.

Газета „Червоний гірник„ , Житомирська автострада, автомобіль „Таврія„, народний артист України, Леся Українка, лісовик, Північнокримський канал, зірка Альтаїр, Всесвітня Рада Миру, Київський будинок мод, місто Кривий Ріг, Ахіллес, Міністерство освіти України, Кавказький хребет, кішка Сніжинка, Тичинине слово, Києво-Печерська лавра, бульвар Тараса Шевченка, Республіка Румунія.

4.Записати українською мовою російські прізвища, пояснити їх правопис.

Белинский, Державин, Королев, Алексеев, Шереметьев, у Сеченов, Несмеянов, Борисов, Писарев, Тихомиров, Бибиков, Ипатьев, Висковатов, Козьмин, Козьминский, Евгеньева, Исаенков, Евтушевский, Венгеров.

5. Записати прізвища, вставляючи потрібні букви. Пояснити написання.

Б…стужев, Буга…ов, Черн…шов, Полоз…єв, Трет…яков, Ст…панов, Р…пін, Пугач…в, Од…нцов, Ареф…єв, Вер…овкін, Кисел…ов, Нас…дкін, П…шковський, М…нд…лє…в, Твердохл…бов, Аляб…єв, Луб…янцев, Т…м’яз…в, Л…хачов, П…сар…в, …ршов, Л…рмонтов, В…яземський, Стол…тов, Во…нов, Б…ликов, Сем…оркін, З…нов…єв, Пр…швін.

6.Написати твір-роздум на тему „Моя майбутня професія”, використовуючи подані іншомовні слова: декан, ректор, університет, екзамен, сесія, факультет, аудиторія, фізика, лекція, кафедра, професор, доцент, атестат, кабінет, семінар, диспут, дискусія, диплом, аспірант, дисципліна, стипендія, дебют, візит, адаптація.

7.Від поданих словосполучень утворити, де можливо, складні іменники і прикметники.

Вище зазначити, знати край, красно мовити, подібний до купола, кривавий і червоний, круті гори, збирати зерно, культура і побут, лікувати кумисом, подібний до крил, лег­ка дорога, легко розчиняти, падає листя, лікувальний і профілактичний, насаджувати ліс, знавець літератури, ломити камінь, дробити лід, заготівля льону, мало вимагати, очистити льон, медичний і хірургічний, між ріками, різати ме­тал, Західний Сибір.

8.Перекласти українською мовою. Пояснити правопис складних слів і подібних до них словосполучень.

Высококвалифицированный, вольт-ампер, аварийно-восстановительный, энциклопедически образованный, вольтметр, пресс-папье, административно-управленческий,азотодобывающий, бронебойно-трассирующий, вышеизложенный, бледно-сиреневьій, агрессивно настроенный, водогазонепроницаемьій, взаимно выгодный, водноспортивний, взаимоприемлемый, взаимно параллельный, всевозрастающий, безгранично преданный.

9. Скласти і записати речення з такими прислівниками і співзвучними з ними словами.

По-нашому, по нашому; насторожі, на сторожі; по-третє, по третє; востаннє, в останнє; удвох, у двох; доволі, до волі; збоку, з боку; назустріч, на зустріч; усередині, у середині; удень, у день; знизу - з низу; збоку, з боку; утрьох, у трьох; по-перше, по перше; до­волі - до волі; упень, у пень; по-батьківському, по бать­ківському; востаннє, в останнє; вголос, в голос; нарешті, на решті; по-своєму, по своєму; угору, у гору; напам'ять, на пам'ять; навіки, на віки.

10. Розкрити дужки і написати слова правильно. Скласти з ними речення і вказати, які це частини мови.

Ото(ж), або(ж), тако(ж), але(ж), а(ні)ж, мов(би), немов(би), немов(би)то, коли(б), коли(б)то, наче(б), неначе(б)то, хоч(би), ніби(то), це(б)то, то(б)то, як(то), де(то), тому(то), тільки(но), тим(то), тому(що), хіба(що), то(що), дарма(що), як(що), через(те)що, (не)зважаючи(на)те(що), тим(часом), в(міру)того{як), замість(того)щоб, за(тим)щоб, тільки(що), що(духу), що(правда), поки(що).

Література: 2, 66-75; 3; 57-74; 4, 55-59; 6, 102-116.

Заняття 2. Контрольна робота ( 2 год.).

Варіанти контрольної роботи до розділу

“Фонетика – Графіка“

Письмовий контроль рівня засвоєння теоретичного і практичного матеріалу: 5 завдань по 5 балів (25 балів).

Варіант 1.

1. Предмет і завдання фонетики. Зв’язок фонетики з іншими розділами мовознавства.

2. Українська орфографія та її принципи: фонетичний, морфологічний, історичний (традиційний), диференціюючи написання.

3. Чергування приголосних фонем: г-ж-з; к-ч-ц; х-ш-с.

4. Записати слова фонетичною транскрипцією, пояснити фонетичні явища: просьба, дьогтю, зсипати, розписка, донісши, дні.

5. Дібрати з художньої літератури текст (10-12) речень, записати фонетичною транскрипцією.

Варіант 2.

1. Поняття про голосні звуки, їх класифікація.

2. Наголос. Характер українського наголошення. Наголос як засіб вираження лексичного і граматичного значення слів (приклади!)

3. Український алфавіт. Його писана і друкована форма. Співвідношення між буквами і звуками української мови.

4. Записати слова фонетичною транскрипцією, пояснити фонетичні явища: заквітчаний, називаєшся, розчистити, міцні, з чого, як де.

5. Дібрати з художньої літератури текст (10-12 речень), записати фонетичною транскрипцією.

Варіант 3.

1. Приголосні звуки, їх класифікація.

2. Закономірності фонетичної та фонематичної транскрипції.

3. Правила переносу слів з рядка в рядок.

4. Записати слова фонетичною транскрипцією, пояснити фонетичні явища: вокзал, рік за роком, нігті, не мучся, молоддю, вищий.

5. Дібрати з художньої літератури текст (10-12 речень), записати фонетичною транскрипцією.

Варіант 4.

1. Поняття про асиміляцію приголосних. Повна і часткова асиміляція, регресивна і прогресивна асиміляція: за голосом, за м’якістю, за місцем і способом творення (приклади).

2. Позначення на письмі м’якості приголосних; правила вживання м’якого знака.

3. Вживання великої букви.

4. Пояснити чергування голосних фонем у словах: ломити - ламати, запекти – запікати, лізти – лазити, беру – брати – вибирати.

5. Дібрати з художньої літератури текст (10-12 речень), записати фонетичною транскрипцією.

Варіант 5.

1. Подовження приголосних, що виникло внаслідок прогресивної асиміляції.

2. Поняття про фонему. Основний вияв фонеми, її позиційні та комбінаторні варіанти.

3. Пояснити чергування голосних фонем у словах: текти – витікати, терти – тру – витирати, котити – катати, везти – возити, лізти – лазити, сон – сну.

4. Дібрати з художньої літератури текст (10-12 речень), записати фонетичною транскрипцією.

5. Короткий огляд розвитку письма.

Варіант 6.

1. Поняття про склад (відкриті, закриті, наголошені, ненаголошені). Закономірності складоподілу в українській мові.

2. Найдавніші чергування в системі голосних фонем.

3. Українська літературна мова як унормована і оброблена форма загальнонародної мови.

4. Записати слова фонетичною транскрипцією, пояснити фонетичні явища: футбол, нігті, з джерела, не поріжся, коритце, пісня.

5. Дібрати з художньої літератури текст (10-12 речень), записати фонетичною транскрипцією.

Варіант 7.

1. Українська літературна мова і діалекти української мови.

2. Дисиміляція приголосних.

3. Основні правила української вимови голосних і приголосних.

4. Записати слова фонетичною транскрипцією, пояснити фонетичні явища: молотьба, наш брат, вогко, зжити, на дошці, на сонці.

5. З художньої літератури дібрати текст (10-12 речень), записати фонетичною транскрипцією.

Варіант 8.

1. Поняття про стиль. Основні стильові різновиди української літературної мови.

2. Спрощення груп приголосних в українській мові.

3. Основний і побічний наголоси у багатоскладових складних словах. Логічний, емфатичний і фразовий наголоси.

4. Записати слова фонетичною транскрипцією, пояснити фонетичні явища: футбол, як би, кігті, землі, освітні, кожух, розписка.

5. З художньої літератури дібрати текст (10-12 речень), записати фонетичною транскрипцією.

Варіант 9.

1. Комбінування явищ чергування приголосних, асиміляції і спрощення при утворенні прикметникових і іменникових форм (празький, козацький, убозтво, Туреччина).

2. Правопис найуживаніших префіксів і суфіксів.

3. Позиційні чергування в системі голосних фонем (приклади).

4. Поняття про орфоепію, графіку і орфографію (визначення).

5. З художньої літератури дібрати текст (10-12 речень), записати фонетичною транскрипцією.

Зміст самостійної роботи студентів

№ п/п Перелік питань для самостійного опрацювання Кількість годин Номери літератури
1 2 3 4
Модуль 1. ПН.54
1. Місце української мови серед інших слов’янських мов 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Модуль 2. ПН.55
2. Взаємозв’язок фонеми та морфеми. Зміни приголосних перед суфіксами: -ськ/ий, -сть/о, -ин/а, -енк/о. Морфемне членування слова та складоподіл     1, 2, 4, 6, 8, 9   2, 3, 4, 6, 8, 9
Модуль 3. ПН.56.
3. Особливості вимови слів іншомовного походження 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Модуль 4. ПН.57
4. Позначення м’якості приголосних на письмі 2, 3, 5, 6, 9
Модуль 5. ПН.58
5. Принципи вживання великої букви. Правопис прізвищ та географічних назв 1, 3, 4, 6, 8

АЛГОРИТМ ФОНЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ СЛОВА

1. Записати слово фонетичною транскрипцією, розбити на склади і вказати:

а) скільки складів;

б) які з них відриті, закриті, прикриті, неприкриті.

2. Наголошення слова:

а) головний (основний) і побічний (додатковий) наголос у слові;

б) рухомий чи нерухомий;

в) чи вділяється слово в реченні логічним наголосом.

3. Співвідношення між буквами і звуками в слові.

4. Акустично-артикуляційна характеристика голосних.

5. Характеристика приголосних.

6. Звукові зміни, що відбулися в слові (асиміляція, дисиміляція, метатеза приголосних...).