Практичне заняття №11

Тема дисципліни: Основи офісного програмування.

Тема заняття: Програмування на мові SQL.

Мета заняття: Закрипіти теоретичні знання студентів і набути практичні навички роботи з СУБД Access по проектуванню та створенню запитів з мінімальним синтаксисом інструкції SELECT, вибір неповторюваних значень, використання псевдонімів та збереження даних запиту у окрему таблицю та упорядкування результатів запитів.

Тривалість: 2 години.

Порядок виконання роботи

1. Увімкніть ПК.

2. Виконайте запуск Access.

3. Виконайте активізацію файлу Бази Даних “Накладна”, якийзнаходиться за адресою:C:\ Мои документы \ Папка з шифром Вашої групи\Накладна \ (місце знаходження файлу БД уточніть у викладача).

Ознайомтесь зтеоретичними основами інструкції SELECT.

I. Мінімальний синтаксис інструкції SELECT.

Мінімальний синтаксис інструкції SELECT передбачає наявність необхідних речень інструкції SELECT і має вигляд:

SELECT список полів FROM вираження

де

SELECT - ключове слово інструкції SELECT, після якого приводиться список тих полів, значення яких треба вибрати. Можна вказувати одне або декілька полів. Якщо вказано більш одного поля, то їх назви розділяються між собою комами (після назви останнього поля кома не ставиться). Список полів не може бути пустим, але якщо треба вказати всі поля таблиці, то замість переліку всіх полів можна використовувати символ“*”.

FROM – обов’язкове речення, яке визначає таблицю, з якої буде вибиратися інформація.

Треба пам’ятати, що вказані у списку поля повинні знаходитися у вказаній таблиці.

Найпростіша інструкція не містить обмежень на записи, тож будуть вибрані значення вказаних полів з усіх записів таблиці.