Продовження таблиці 3.4

Служба обліку газу Контролер Оператор ЕОМ Комірник ІІІ      
Всього     96,00
Премія 30%     28,80
Всього     124,80

Заробітна плата керівника підприємства складає 10000грн

Заступник керівника підприємства 95% від керівника підприємства

Головний спеціаліст та нач. відділів 90% від керівника підприємства

Спеціалісти відділів 80% від керівника підприємства

Секретар 30% від керівника підприємства

Прибиральниця 20% від керівника підприємства

Техніки, касир, експедитор та завскладом, 60% від головного спеціаліста

контролер, оператор ЕОМ

3.6 Розрахунок виробничого персоналу газового господарства

При розрахунку чисельності АДС повинне бути організоване цілодобове чергування аварійних бригад у наступному складі: - змінний майстер – 1 чол.;

- черговий слюсар – 2 чол.; - черговий шофер-слюсар -1чол.

А при обслуговування АДС населених пунктів з числом газифікованих квартир більше 40 тис., на службі повинно бути організоване цілодобове чергування 2-х бригад. У цьому випадку керівником однієї з цих бригад призначається старший диспетчер, який є старшим у зміні. У трестах з числом газифікованих квартир більш 75 тис. виділяється начальник ділянки на правах заступника начальника служби.

Тому що служба працює в чотири зміни, то приймаємо наступні дані:

- змінний майстер – 4 чол.;

- черговий слюсар – 8 чол.;

- черговий шофер-слюсар -4чол.

Тому що чотири бригади, то приймаємо 16 чол. У службі АДС працює 16 чол. Слюсарі приймаються 3-го розряду. Чисельність виробничого персоналу по основним службам залежить від обсягу газового господарства і визначається на основі нормативів чисельності виходячи з кількості газифікованих квартир, довжини газопроводів.

Чисельність виробничого персоналу по експлуатації підземного газопроводу розраховується на основі нормативів і розрахунок зводиться в таблицю (дивись таблицю 3.5).

Таблиця 3.5 - Чисельність виробничого персоналу по експлуатації підземних газопроводів

Спеціальність Одиниця виміру Нормативне значення Фактичне значення
Обсяг робіт Чисельність персоналу Розряд Обсяг робіт Чисельність персоналу
Слюсар по експлуатації підземних газопроводів: а)середнього тиску б) низького тиску     км км         1,4 0,6         8,58 15,23     1,20 0,91
Ремонтні робочі км 23,81 2,38
Обхідники газопроводів і споруд:а)середнього тиску б) низького тиску   км км     1,5     8,58 15,23   2,57 2,28
Електрозварники підземних газопроводів км 1,5 23,81 0,71
Лінійні майстри по кількості робочих робочі 1,2 10,05 1,21
Всього 11,26

Чисельність виробничого персоналу ЕПГ

Слюсарі 3 розряду – 6,96 чоловік;

Слюсарі 4 розряду – 2,38 чоловік;

Слюсарі 5 розряду – 1,21 чоловік;

Слюсарі 6 розряду – 0,71 чоловік.

3.7 Розрахунок виробничого персоналу з експлуатації внутрішньобудинкового газового устаткування

Чисельність виробничого персоналу з експлуатації ВБГО розраховується на підставі нормативів для поточного і перспективного планування виробничо-господарської діяльності газових господарств (дивись таблицю 3.6).

Таблиця 3.6 – Нормативи чисельності робочих з технічного обслуговування будинкових мереж і обладнання

Найменування норм і нормативів Чисельна величина
Чисельність слюсарів на 1000 газифікованих квартир, люд.-год. 1. Техобслуговування обладнання у житлових будинках: плит, газопроводів та арматури на них; проточних водонагрівачів для гарячого водо- постачання, газопроводів та арматури на них     0,28   0,95
2. Виконання заявок з ремонту внутрішньо будинкового обладнання при перерахуванні на 1000 встановлених приладів: плит; водонагрівачів   0,036 0,12


ЧВБГО = 0,28 (Пгк +Пвн ) + 0,95 Пвн +0,036 (Пгк +Пвн ) + 0,12 Пвн (3.6)

ЧВБГО = 0,28 (196 +84 ) + 0,95 84 +0,036 (196 + 84 ) + 0,12 84 = 0,18 чол.

Чисельність виробничого персоналу ВБГО:

Слюсарі 4 розряду – 0,18 чоловік;

Загальна чисельність виробничого персоналу (Чзаг), осіб, становить:

Чзаг = ЧАУП + ЧВБГО + ЧЕПГ (3.7)

Чзаг = 1+0,18+11,26 = 12,44 особи

3.8 Розрахунок річного фонду заробітної плати

Витрати на оплату праці включають виплати основної і додаткової заробітної плати, обчислені згідно з прийнятим газозбутовим підприємством системи оплати праці, включаючи будь-які види грошових і матеріальних доплат робітникам зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт, або наданні послуг, які можуть бути віднесені до конкретного об’єкта витрат (дивись таблиці 3.7 та 3.8).

Таблиця 3.7 – Кількість робітників газового господарства

Найменування Кількість робітників відповідного розряду, осіб
Продовження таблиці 3.4 - №1 - открытая онлайн библиотека 2
Робітники з експлуатації підземних газопроводів - 6,96 2,38 1,21 0,71
Робітники з експлуатації ВБГО - - 0,18 - -
Всього по розряду - 6,96 2,56 1,21 0,71
Разом 11,44

Таблиця 3.8 – Погодинна тарифна ставка робітників газового господарства

Розряд Розмір, грн..
21,80
25,00
28,00
31,00
36,00

Визначаємо середню годинну ставку робітників, С, грн, газового господарства

С= Продовження таблиці 3.4 - №2 - открытая онлайн библиотека , (3.8)

де СІ – погодинна тарифна ставка робітників відповідних розрядів;

КІ – кількість робітників відповідного розряду;

К – загальна кількість робітників газового господарства.

С = Продовження таблиці 3.4 - №3 - открытая онлайн библиотека =26,99грн.

Річний фонд заробітної плати робітників, Зоп.р, тис.грн. визначається по формулі:

Зоп.р=С × К× Т, (3.9)

де Ссередня погодинна ставка робітників, грн..;

К – загальна кількість робітників газового господарства;

Т – річний баланс робочого часу, год.;

Т = 1800 год.

Зоп.р = 26,99×11,44×1800 = 555,78 тис.грн.

Визначення загальних витрат на заробітну плату розглянемо за допомогою таблиці (дивись таблицю 3.9).

Таблиця 3.9 – Визначення загальної кількості робітників газового господарства та їх заробітної плати

Показники Один. виміру АУП і ІТП Робітники Всього
1. Чисельність чоловік 11,44 12,44
2. Фонд оплати праці тис. грн.. 96,00 555,78 651,78
3. Фонд додаткової оплати праці, 30% тис. грн.. 28,80 166,73 195,53
4. Всього фонд оплати праці тис. грн.. 124,80 722,51 847,31
5. Соціальний внесок 37% тис. грн.. 46,18 267,33 313,51
6. Всього фонд оплати праці з нарахуваннями тис. грн.. 170,98 989,84 1160,82

Розрахунок інших витрат на відпуск газу, Зінші, тис.грн., визначається по формулі

Зінші=10% · (Ар+Зоп), (3.10)

де Ар витрати на амортизацію, тис. грн.;

Зопвиплати на оплату праці.

Зінші= 10% · (487,23+1160,82) = 164,8 тис.грн.

Витрати, що включаються до собівартості реалізації продукції, послуг з постачання і транспортування газу, понесених підприємством в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, тобто операційні витрати підприємства, на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати за звітний період групуються у відповідності з їх економічним змістом за такими економічними елементами:

- матеріальні витрати;

- витрати на оплату праці;

- відрахування на соціальні заходи;

- амортизація основних фондів;

- інші операційні витрати.

Річні експлуатаційні витрати системи газопостачання складаються з витрат: на матеріали (купівля газу); на заробітну плату з відрахуваннями на соціальні заходи; на амортизацію; на поточний ремонт та на інші витрати.

Потужність системи – подача газу за рік при оптимальному використанні основних фондів (мереж і устаткування) повинна визначатись по брутто – споживанню, тобто враховувати витрати газу і його витрати на власні потреби. Брутто, Qбрутто, тис м Продовження таблиці 3.4 - №4 - открытая онлайн библиотека /рік, визначається по формулі

Qбрутто=Qріч · 1,03, (3.11)

Qбрутто=5420 × 1,03 = 5582,6тис м Продовження таблиці 3.4 - №4 - открытая онлайн библиотека /рік

Коефіцієнт використання потужності газопроводу Кп, визначаємо по формулі:

Кп= Продовження таблиці 3.4 - №6 - открытая онлайн библиотека , (3.12)

де Qріч- загальний об’єм споживання газу, тис. м3/рік.

КП= Продовження таблиці 3.4 - №7 - открытая онлайн библиотека =0,97

Питомі капіталовкладення Кпит , тис. грн., визначаємо по формулі

Кпит= Продовження таблиці 3.4 - №8 - открытая онлайн библиотека , (3.13)

де БКВ – базисна кошторисна вартість газопроводу, тис. грн.;

Qрічзагальний об’єм споживання газу, тис. м3/рік.

Кпит = Продовження таблиці 3.4 - №9 - открытая онлайн библиотека =2,15тис.грн./1000м3

4 ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ І СЕРЕДНЬОГО ТАРИФУ ВІДПУСКУ ГАЗУ

4.1 Розрахунок витрат на купівлю газу

Затрати на купівлю газу Зкг , тис. грн, визначається по формулі

Зкг= Qбрутто · Ц1000 м3, (4.1)

де Qбрутто– об’єм подачі газу споживачам з урахуванням витрат газу;

Ц1000 м3ціна купівлі 1000 м3 газу.

Зкг =5582,6 × 5200 = 29029,52 тис. грн.

4.2 Розрахунок собівартості реалізованого газу

Визначаємо загальну суму собівартості реалізації газу С0, тис. грн, за формулою

С0= Зкг + Ар + Зоп + Зпр + Зінші , (4.2)

де Зкг витрати на купівлю газу, тис. грн.;

Ар витрати на амортизацію, тис. грн.;

Зопвитрати на оплату праці, тис. грн.;

Зпр – витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн.;

Зіншіінші витрати, тис. грн.

С0= 29029,52+487,23+1160,82+194,89+164,80 = 31037,26тис. грн..

Собівартість реалізації 1000 м3 , тис. грн, визначаємо по формулі

С1000 = Продовження таблиці 3.4 - №10 - открытая онлайн библиотека ,(4.3)

де Qнеттооб’єм реалізованого газу споживачам, тис. м3;

С0сума собівартості реалізації газу, тис. грн.

С1000= Продовження таблиці 3.4 - №11 - открытая онлайн библиотека =5720грн/м3 газу

4.3 Розрахунок ціни і тарифу відпуску газу

Ціну реалізації газу для підприємства, ЦП, грн./1000м3 ,визначаємо по формулі

ЦП=С1000 · (1+Р/100) = С1000 · 1,1, (4.4)

деС1000 - собівартість реалізації 1000 м3 газу, грн.

ЦП = 5720 × 1,1 = 6,292 грн./1000м3

Тариф реалізації газу споживачам, Трг, грн./1000м3, визначаємо по формулі

Трг=1,2 · ЦП, (4.5)

деЦПціну реалізації газу для підприємства, грн.

Трг= 1,2 × 6,292 = 7550,4 грн. /1000м3

4.4 Розрахунок прибутку і рентабельності відпуску газу

Прибуток від реалізації газу Дпрг , тис. грн, визначаємо по формулі

Дпрг = Qріч · Трг, (4.6)

Дпрг= 5420 × 7550,4 = 40924тис. грн.

Балансовий прибуток Пбал, тис. грн , визначаємо по формулі

Пбал= Дпрг - Со, (4.7)

Пбал= 40924 - 31037 26 = 9887тис. грн.

Чистий прибуток Пчп, визначаємо по формулі

Пчп= Пбаланс · 0,15, (4.8)

Пчп = 9887 × 0,15 = 1483,05 тис. грн.

Рівень рентабельності по балансу Рбп, %,визначається по формулі

Рбп = Продовження таблиці 3.4 - №12 - открытая онлайн библиотека ,(4.9)

Рбп = Продовження таблиці 3.4 - №13 - открытая онлайн библиотека =32%

Рівень рентабельності по чистому прибутку,Рчп , %, визначаємо по формулі

Рчп= Продовження таблиці 3.4 - №14 - открытая онлайн библиотека , (4.10)

Рчп = Продовження таблиці 3.4 - №15 - открытая онлайн библиотека =4,8%

4.5 Розрахунок терміну окупності капітальних вкладень

Термін окупності капітальних вкладень, Токуп, років, визначаємо по формулі

Токуп = Продовження таблиці 3.4 - №16 - открытая онлайн библиотека ,(4.11)

Токуп = Продовження таблиці 3.4 - №17 - открытая онлайн библиотека =8 років

5 ОСНОВНІ ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Основні техніко-економічні показники газифікації населеного пункту оформимо у вигляді таблиці (дивись таблицю 5.1).

Таблиця 5.1 – Основні техніко-економічні показники

№ п/п Назва показників Одиниця виміру Позначення Кількість
Річний об’єм подачі газу в мережу тис.м3 Qбрутто 5582,6
Річний об’єм реалізації газу тис.м3 Qріч
Капітальні вкладення в спорудження системи газопостачання млн. грн. БКВ 11,691
Питомі капітальні вкладення грн./1000м3 Кпит
Загальна собівартість реалізації газу млн. грн. С0 31,037
Собівартість реалізації 1000 м3 газу грн. С1000
Сума доходу млн. грн. Дпрг 40,924
Прибуток : - балансовий - чистий млн. грн.   Пбал Пчп   9,887 1,483
Рівень рентабельності: - по балансовому прибутку - по чистомуприбутку %   Ррб Рчп   32% 4,8%
Відпускна ціна 1000м3 газу грн. ЦП
Середній тариф реалізації 1000м3 газу споживачам грн. Трг 7550,4
Термін окупності капітальних вкладень роки Токуп

ВИСНОВОК

Виробничо-експлуатаційна діяльність підприємств газового господарства характеризується наступними основними економічними показниками:

· собівартість продукції;

· відпускна ціна 1000 м Продовження таблиці 3.4 - №4 - открытая онлайн библиотека ;

· середній тариф відпуску газу 1000 м Продовження таблиці 3.4 - №4 - открытая онлайн библиотека ;

· сума прибутку, отриманого від реалізації газу і показниками рентабельності;

· рівень рентабельності і норма прибутку.

Зроблені розрахунки свідчать, що газифікація населеного пункту з загальною протяжністю сталевих газопроводів 23,81 км складає суму капітальних вкладень у розмірі 11,691 млн. грн..

З об’єму спожитого газу 5420 тис. м Продовження таблиці 3.4 - №4 - открытая онлайн библиотека господарство отримало прибуток у

сумі 9,887 млн. грн..

Собівартість відпуску 1000 м Продовження таблиці 3.4 - №4 - открытая онлайн библиотека становить 5720 грн..

Відпускна ціна і середній тариф становлять відповідно 6292 грн..

і 75594 грн..

Рентабельність газифікації населеного пункту склала 32% і питомі капітальні вкладення на 1000 м Продовження таблиці 3.4 - №4 - открытая онлайн библиотека реалізованого газу становить 2150 грн./тис м Продовження таблиці 3.4 - №4 - открытая онлайн библиотека

Термін окупності капітальних вкладень становить 8 років, що відповідає нормативним строкам капітальних вкладень в об’єкти газифікації.

_________________

(підпис)

Список використаних джерел

1. Бєловол В.В. Нормування праці та кошториси в будівництві. Навчальний посібник для студентів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Суми: ВВП ”Мрія” ЛТД, 2000.-452с.

2. Манаєнкова З.А. Економіка, організація і планування санітарно технічних робіт: Підр. Для технікумів. - М.:1988.-366с.

3. Тугай А.М., Шилов Е.Й., Гойко А.Ф. Економіка будівельної організації Курс лекцій.К.:Міленіум,2002.

4. Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними регіональними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Держбуду України.

5. Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи ДБН Д.1.1-1-2000.К.:2000,-9с.

6. Закон України „Про оплату праці” від 20 квітня 1995р.

7. Методичні рекомендації щодо галузевої особливості формування собівартості продукції (робіт, послуг) за економічними елементами витрат для підприємств з експлуатації систем газопостачання і газифікації в сільській і міській місцевості України, затверджених наказом „Головпобутгаз” 23.03.2001р.

8. Містобудування. Довідник проектувальника. /за ред. Т.Ф. Панченко.-К.: Укрархбудінформ, 2001.-192с.

9. Правила визначення вартості будівництва. ДБН Д.1.1-1-2000

10. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва ДБН Д.1.1-1-2000

11. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів (РКНЕМ, ДБН Д.1.1-1-2000)

12. Типові норми часу на технічне обслуговування і ремонт систем газопостачання природним і cкрапленим газом міст, селищ і населених пунктів України, затверджених указом ДАХК „Укргаз” 07.07.98р.

13. „Ціноутворення в будівництві” –Збірник офіційних документів і роз’яснень.

  Охтирський коледж СНАУ   КУРСОВА РОБОТА   КР.5.06010113.43.0143.ПЗ   Більченко Тетяни Юріївни    

  Охтирський коледж СНАУ   КУРСОВА РОБОТА   КР.5.06010113.43.0143   Більченко Тетяни Юріївни    

Рецензія - відгук