Розрахунок електричних мереж

Визначають місце розміщення трансформаторної підстанції (ТП). При ви-борі місця ТП необхідно приймати до уваги наступне:

1. ТП повинна знаходитись у центрі навантаження.

2. До ТП повинен бути забезпечений вільний доступ обслуговуючого пер-соналу, вона не повинна піддаватися впливу механічних, термічних, хімічних та інших шкідливих для її нормальної експлуатації факторів.

Мережі можуть бути радіальними та магістральними, розімкнутими та за-мкнутими в залежності від категорії надійності.

Розрахунок електричних мереж - №1 - открытая онлайн библиотека Радіальні високовольтні та низьковольтні (до 0,4 кВ) мережі розраховують за наступною схемою: D

ТП
l, км Розрахунок електричних мереж - №2 - открытая онлайн библиотека , кВ×А

Розрахунок електричних мереж - №3 - открытая онлайн библиотека U, кВ

Площу перерізу кабелю приймають, виходячи з економічної густини стру-му

Розрахунок електричних мереж - №4 - открытая онлайн библиотека , мм2 ( 6.4)

де Sек - площа перерізу проводів, мм2; IР - розрахунковий струм, А; jек – еконо-мічна густина струму (див. додаток 16), А/мм2.

Розрахунок електричних мереж - №5 - открытая онлайн библиотека , А ( 6.5)

де Розрахунок електричних мереж - №6 - открытая онлайн библиотека - розрахункова активна потужність на шинах ТП, кВт; U - напруга в розподільній мережі, кВ; cos Розрахунок електричних мереж - №7 - открытая онлайн библиотека - середньозважений коефіцієнт потужності (ви-значається нижче);

З додатку 17 в залежності від струмового навантаження вибирають пере-різ кабелю і перевіряють на допустиму втрату напруги

Розрахунок електричних мереж - №8 - открытая онлайн библиотека ×103, кВ ( 6.6)

де RК = Ro l та XК = Xo l, Ом; l - довжина кабелю від джерела до споживача, км; Ro, Xo - відповідно активний та індуктивний питомі опори кабелю (див. додаток 18), Ом/км; соs Розрахунок електричних мереж - №7 - открытая онлайн библиотека = PР/S; sin Розрахунок електричних мереж - №7 - открытая онлайн библиотека = QР/S, де S= Розрахунок електричних мереж - №11 - открытая онлайн библиотека , кВ×А.

Втрата напруги визначається в процентах від номінального значення

Uв = DU/U× 100, % ( 6.7)

В залежності від виду мережі ця втрата не повинна перевищувати: 1) в силових мережах - 5%; 2) в освітлювальних мережах - 3...5%; 3) в живильних лі-ніях високої напруги - 5...8%; 4) в живильних лініях аварійних мереж - 10...12%.

Таблиця 6.1

Електричні навантаження на вводі в будинок

№ п/п № бу-динку за ген-пла- Кіль-кість Секцій   Назва споживачів електроенергії і, кВт КПі   cosj   tgj   Розрахункова електрична потужність на вводі, кВт
  ном             активна,P΄p реактивна, Qр
n 2-секційний 16-поверховий будинок на150 квартир з електроплитами n ІТП (2 насоси Р2=4,5 кВт і 2 насоси Р3=2,2 кВт) n Ліфт n Освітлення внутр.сход.кліток, технічний поверх 0,99´150=148,5   13,4   5,5´2=11 0,3´16´2+3= 9,6 0,37   0,7   1,0 0,37 1,0   0,8   0,7 1,0   0,75   1,02 40,1   9,38   11,0 2,6     7,03   11,22
Всього 171,5       63,08 18,25
                     

* - освітлення технічного поверху (148,5+13,4)× 0,02»3,0

Аналогічно виконують розрахунки для інших будинків житлової групи.


Приклад

Вихідні дані:Підібрати переріз кабелю і визначити втрати напруги низь-ковольтної електричної мережі від трансформаторної підстанції (ТП) до будин-ку № 5 довжиною l=0,08 км. Електричні навантаження наведені у табл.6.1.

Розрахунок електричних мереж - №12 - открытая онлайн библиотека Вирішення:

Розрахунок виконують за наступною схемою. D №5

ТП
l=0,08 км Розрахунок електричних мереж - №13 - открытая онлайн библиотека , кВ×А

Розрахунок електричних мереж - №3 - открытая онлайн библиотека U=0,4кВ

1. Струм навантаження визначають за формулою (6.5)

Розрахунок електричних мереж - №15 - открытая онлайн библиотека А,

де Розрахунок електричних мереж - №16 - открытая онлайн библиотека .

2. Економічна густина струму для кабелю з гумовою ізоляцією та алюмі-нієвими жилами вибирають з додатку 16 з тривалістю використання максимуму навантаження 5000...8760 год/рік та jек = 1,6 А/мм2.

3. Площа перерізу кабелю з економічною густиною струму

Розрахунок електричних мереж - №17 - открытая онлайн библиотека Розрахунок електричних мереж - №18 - открытая онлайн библиотека мм2

З додатку 17 вибирають переріз кабелю S=70 мм2 для трифазної лінії еле-ктропередачі з алюмінієвими жилами та гумовою ізоляцією (I=210 А> Ір= =94,86 А).

Для цього кабелю з додатку 18 визначають значення активного та реак-тивного питомих опорів для перевірки його на допустиму втрату напруги.

R0 = 0,420 Ом/км, де Rк=0,42× 0,08=0,0336 Ом.

Х0=0,07 Ом/км, де Хк= 0,07×0,08=0,0056 Ом.

Визначають

Розрахунок електричних мереж - №19 - открытая онлайн библиотека

Згідно формули (6.6) визначають втрату напруги від ТП до будинку №5.

Розрахунок електричних мереж - №20 - открытая онлайн библиотека кВ

Звідки

DUв=0,0056/0,4×100%=1,39% <5%.

Оскільки втрати напруги на ділянці від ТП до будинку менше допустимої втрати напруги, необхідний переріз кабелю вибрано правильно.