Поняття державного управління та його ознаки

Державне управління є основним різновидом соціального управління, і включає в себе економічне, військове, політичне управління і часткове внутрішньо-організаційне.

Соціальне та державне управлінняспіввідносяться між собою як загальне й часткове. Останнє характеризується підзаконним, зовнішнім змістом, спрямовується від державних органів у тому числі органів виконавчої влади, нормативністю, гарантованою обов’язковістю, яка забезпечується примусовою силою держави.

Норми ж, на яких базуються інші різновиди соціального управління (наприклад громадське, сімейне управління) значною мірою є організаційні та моральні. В сучасній (юридичній) адміністративній науці можна зустріти декілька визначень державного управління.

1. підзаконна діяльність (тобто органи, що здійснюють функції державного управління діють на підставі законів, у першу чергу на підставі Конституції).

2. має політичний характер (держава, як політична організація реа­лізує свої функції у певних формах у тому числі за допомогою державного управління).

3. носить державне - владний характер (здійснюється державними органами, наділеними певними повноваженнями – у першу чергу органами виконавчої влади, забезпечення державним примусом).

4. виконавчий характер (через функцію державного управління реалізуються положення законодавчих актів).

5. розпорядчий характер (органами, що здійснюють функції державного управління наділені юридично-ладними повноваженнями, вони можуть самі видавати нормативні акти (інструкції, накази, розпорядження та ін.) обов'язкові для певного кола осіб). Крім ознак, більш повно розкрити зміст державного управління нам допоможуть і його функції - певні форми та засоби за допомогою яких реалізуються цілі та завдання державного управління.

Основні функції державного управління за змістом поділяються на три групи:

- прогнозування;

- планування;

- нормативне забезпечення;

- методичне керівництво;

- кадрове;

- матеріально - технічне;

- фінансове;

- організаційно – структурне (утворення організацій, їх структурних підрозділів, реорганізація системи, розподіл, перерозподіл повноважень);

- інформаційне.

функція оперативного управління системою:

- безпосереднє регулювання діяльністю (діяльність виробничих відділів підприємств, навчальні відділи ВУЗів);

- облік;

- контроль;

- оцінка (всієї роботи, окремих робітників, виконання конкретних завдань).