Система органів управління будівництвом і житлово-комунальним господарством

Центральним органом державного управління будівництвом і житлово-комунальним господарством є Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України (далі – Держбуд України). Він діє на підставі Положення про нього, затвердженого Указом Президента України від 9 грудня 1997 р.

Держбуд України є центральним органом виконавчої влади, який бере участь у формуванні державної житлової політики, державної науково-технічної та економічної політики у сфері містобудування, будівництва та комунального господарства і забезпечує проведення її в життя.

Основними завданнями Держбуду України є:

– участь у формуванні державної житлової політики, державної науково-технічної та економічної політики у сфері містобудування, будівництва, комунального господарства та охорони пам‘яток архітектури і містобудування та забезпечення проведення її в життя;

– здійснення заходів щодо комплексного планування територій, поліпшення архітектурно-планувального та інженерно-технічного рівня забудови населених пунктів, будинків і споруд;

– забезпечення проведення реформи у житлово-комунальному господарстві;

– здійснення заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та міського електротранспорту;

– організація роботи по стандартизації в галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства і міського електротранспорту;

– забезпечення розроблення та реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, впровадження екологічно безпечних технологій у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та міському електротранспорті.

Для успішного здійснення покладених на нього завдань і функцій Держбуду України надані досить широкі повноваження щодо організаційного забезпечення роботи. Він має право:

1) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;

2) брати участь у роботі міжнародних організацій з питань містобудування, будівництва, архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства, міського електротранспорту, охорони пам‘яток містобудування і архітектури, укладати у встановленому порядку міжнародні договори з відповідними органами інших держав з питань, що належать до його компетенції;

3) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) створювати за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади ради, комісії, робочі групи, брати участь у роботі урядових, галузевих та інших комісій, а також залучати на контрактній основі вітчизняних та іноземних учених, фахівців і експертів для консультацій з питань, пов‘язаних з його діяльністю;

5) скликати у встановленому порядку наради, проводити конкурси, виставки, конференції, в тому числі міжнародні, з питань, що належать до його компетенції;

6) одержувати у встановленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності інформацію, документи і матеріали, які необхідні для виконання покладених на нього завдань і не становлять комерційної таємниці;

7) притягати до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління.

Держбуд України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.

Держбуд України у разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування спільні акти..

Держбуд України у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організує та систематично контролює їх виконання; узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його відання; розробляє пропозиції про його вдосконалення та у встановленому порядку вносить їх на розгляд Президенту України та Кабінету Міністрів України.

Структуру Держбуду України складають Голова Держбуду України, його заступники, управління (зокрема, науково-технічного забезпечення, житлової політики, економіки житлово-комунального господарства, підвідомчих організацій) та відділи (житлового господарства, міського електротранспорту, комунальної енергетики, благоустрою та комунального обслуговування та ін.).

Держбуд України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади у встановленому порядку Президент України.

Голова Держбуду України має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства. Голова Держбуду України провадить розподіл обов‘язків між своїми заступниками, а також керівниками підрозділів Держбуду України, визначає ступінь їх відповідальності за виконання цих обов‘язків.

Голова Держбуду України здійснює керівництво Комітетом і несе відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держбуд України завдань і здійснення ним своїх функцій.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держбуду України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Комітеті утворюється колегія у складі Голови Держбуду України (голова колегії), заступників Голови за посадою, а також інших керівних працівників Держбуду України.

До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держбуду України.

Членів колегії затверджує та увільняє від обов‘язків Кабінет Міністрів України.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держбуду України.

Для розгляду наукових рекомендацій, пропозицій щодо основних напрямів розвитку містобудування, будівництва, архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства, міського електротранспорту, охорони пам‘яток архітектури і містобудування, а також проектів державних та галузевих стандартів, державних будівельних норм і правил, важливих об‘єктів містобудування у Держбуді України утворюються науково-технічна, архітектурно-містобудівна, науково-методична ради з охорони пам‘яток містобудування і архітектури.

У Держбуді України з урахуванням специфіки його діяльності можуть утворюватися й інші дорадчі та консультативні органи.

Положення про зазначені органи та їх персональний склад затверджує Голова Держбуду України.

Штатний розпис центрального апарату Держбуду України затверджується відповідно до законодавства.

Граничну чисельність та структуру центрального апарату Держбуду України затверджує Кабінет Міністрів України.

Положення про структурні підрозділи Держбуду України затверджує його Голова.

Держбуд України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Управління будівництвом і житлово-комунальним господарством на місцях покладено на відповідні управління та відділи місцевих державних адміністрацій. Так, при обласних державних адміністраціях діють управління містобудування та архітектури, управління житлово-комунального господарства та управління капітального будівництва, а в районних державних адміністраціях функцію управління забезпечують відділи містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства. Ці органи утворюються і діють відповідно до положень, затверджених Кабінетом Міністрів України. Вони здійснюють керівництво дорученими їм сферами будівництва і житлово-комунального господарства, несуть відповідальність за їх розвиток на підвідомчій їм території, координують діяльність підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління відповідної місцевої державної адміністрації.