Концептуальні основи організації творчої діяльності

На сучасному етапі розвитку суспільства актуальним завданням системи освіти стало виховання творчої особистості, здатної самостійно мислити, генерувати ідеї, приймати рішення. Роботодавці констатують, що випускники шкіл, які приходять на виробництво, ще не здатні самостійно розв'язувати проблему, не можуть мислити системно, легко переходити від одного виду діяльності до іншого. Їм бракує творчої уяви, ініціативи, винахідливості.

Виникає закономірне питання про витоки творчості й можливі ефективні способи забезпечення розвитку цієї якості особистості в сучасних школярів. Добре відомо, що в дитячому віці ми мислимо творчо. Кожна ситуація для нас нова й потребує нового (творчого) вирішення. Але поступово ми стаємо обмеженими й забуваємо, що можемо бути творчою особистістю й упродовж усього життя наслідуємо усталені стереотипи.

Чимало дослідників прагнули створити теорію творчості, але підходи та трактування їх істотно відрізнялись. Цією проблемою займались філософи, психологи, педагоги. Більшість авторів погоджується з тим, що творча особистість – це індивід, який володіє високим рівнем знань, має потяг до нового, оригінального. Для творчої особистості творча діяльність є життєвою потребою, а творчий стиль поведінки – найбільш властивий. Показником творчої особистості й найголовнішою ознакою вважають наявність творчих здібностей, що розглядаються як індивідуально-психологічні здібності людини, й відповідають вимогам творчої діяльності а також є умовою її успішного здійснення.

У паралельних вітчизняних і зарубіжних дослідженнях констатується існування великої кількості випускників системи освіти, які з готовністю можуть виконувати типові дії, відтворювати фактологічний матеріал. Кількість осіб, які можуть виходити за межі стереотипів у порівнянні з тими, здатні працювати лише за шаблонами. Як наслідок, виникла проблема пошуку ефективних шляхів розвитку творчого мислення. Її розглядання віднайшло втілення у створенні технології формування творчої особистості, що концептуально базується на певних поняттях.

Творча особистість має внутрішні передумови, що забезпечують її творчу активність, тобто не стимульовану ззовні пошукову та перетворювальну діяльність. Творча особистість володіє високим рівнем знань, потягом до нового, оригінального, вона вміє відкинути звичайне, шаблонне. Потреба у творчості є життєвою необхідністю.

Творчі здібності – це вміння, а також можливості творчо виконувати якусь роботу, якісь дії, спрямовані на конкретний результат для поліпшення чого-небудь або кого-небудь.

Творчі можливості – якості та здібності, уміння й особливості мотиваційної сфери учнів, що розвиваються і ведуть до формування творчої особистості, розкриття потенційних можливостей кожної дитини.