ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН. Навчальна дисципліна "Соціально–психологічний тренінг" передбачає оволодіння теоретичними та практичними основами проведення тренінгів

СОЦІАЛЬНО–ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ

Навчальна дисципліна "Соціально–психологічний тренінг" передбачає оволодіння теоретичними та практичними основами проведення тренінгів. Навчальна дисципліна базується на принципах групової психотерапії, соціальної та педагогічної психології. Навчальна програма призначена для підготовки студентів з метою навчити їх основам практичного застосування знань з психології, а саме методам та прийомам підготовки, організації та проведення тренінгів, вивчення особливостей роботи тренерів, аналізу різних видів тренінгів, вивчення умов ефективної роботи тренінгової групи.

Особлива увага в курсі надається безпосередньому проведенню елементів тренінгових занять з особистісного саморозвитку, самопізнання, що забезпечує практичне застосування отриманих знань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

знати:

- сутність та мету проведення тренінгів, їх види;

- основні принципи та норми групової роботи;

- правила підготовки, організації та проведення соціально–психологічних тренінгів;

- технологічні та методичні прийоми та вправи, доцільність їх застосування;

- етико–нормативні підстави проведення тренінгу;

- ознаки відкритої групи.

уміти:

- здійснювати розігрів групи;

- застосовувати прийоми реалізації зворотнього зв'язку;

- оволодіти методикою проведення окремих вправ тренінгу;

- добирати тренінговий інструментарій;

- опрацьовувати результати власних досліджень, інтерпретувати їх;

- використовувати прийоми тренінгової роботи в психологічній практиці, використовувати тренінговий інструментарій.

Назви тем Всього годин Із них: Самостійна робота
Лекції Семінари Практичні заняття
Тема 1. Соціально–психологічний тренінг як метод практичної психології
Тема 2. Психологічні особливості тренінгової групи
Тема 3. Ведучий тренінгової групи
Тема 4. Структура тренінгової програми. Етапи підготовки тренінгу
Тема 5. Основні тренінгові методи
Форма підсумкового контролю – залік
Всього годин:

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ

Адаптивна компетентність тренера – це його здатність передбачити зміни, ймовірні у тренерській роботі, швидко пристосуватись до особливостей нового змісту навчання, нових учасників, нового перебігу подій.

Гомогенні групи – однорідні за одним чи кількома критеріями класифікації тренінгові групи.

Групова динаміка – це сукупність усіх характеристик процесів, що перебігають в групі, та пов'язані з її розвитком та зміною.

Групова психокорекція – це спрямований психологічний вплив на ті чи інші психологічні структури з метою забезпечення повноцінного розвитку та функціонування особистості.

Зворотній зв'язок – це процес та результат отримання інформації про стан партнера по спілкуванню та його сприйняття поведінки суб'єкта.

Ігрова роль – це одиниця аналізу вільних, але тимчасових спільностей.

Ідентифікація – це ототожнення себе з іншою людиною, свідоме уподібнення їй.

Правило конфіденційності – усі учасники у власних інтересах зобов'язуються залишати в своєму колі і не виносити за його межі інформацію особистісного характеру, яка може бути оприлюднена учасниками про себе в ході тренінгу.

Рефлексія – осмислення людиною власних дій та їх закономірностей; діяльність, самопізнання, що розкриває специфіку внутрішнього світу людини.

Соціальна роль – це одиниця аналізу зв'язків та відношень, що нав'язується людям ситуацією взаємодії.

Соціально–психологічний тренінг – це область практичної психології, орієнтована на використання активних методів групової психологічної роботи, що має на меті розвиток компетентності у спілкуванні.

Т–группа – группа, що створюється для впливу у системі міжособистісних стосунків на її членів, з метою розвитку у них соціально–психологічної компетентності, навичок спілкування та взаємодії.

Тренінг ділового спілкування – вид соціально–психологічного тренінгу, спрямований на здобуття знань, умінь та навичок, корекцію та формування установок, необхідних для успішного спілкування в умовах професійної діяльності.

Тренінг перцептивний – вид соціально–психологічного тренінгу, спрямований на розвиток здатності до адекватного та повного пізнання себе, інших людей та стосунків, що виникають під час спілкування.

ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ

1. Алексеев А.В. Психорегулирующая тренировка. – М.: ВНИИФК 1969. – 39 с.

2. Алиева М.А.Тренинг развития жизненных целей. – СПб.: Речь, 2001. –
215 с.

3. Антонова–Турченко О.Г. Як вижити серед конфліктів. – К., 1991. – 32 с.

4. Битянова Н.Р. Психология личностного роста: Практ. пособ. по провед. тренинга личностного роста психологов, педагогов, соц. работников. – М.: Международная педагогическая академия, 1995. – 64 с.

5. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика: Учеб. пособ. – К.: Укртехпрес, 1997. – 216 с.

6. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. – М.: Изд–во Ось–89, 2005. – 256 с.

7. Вівчарик Т.П., Дмитренко А.К. Методи діагностики та формування у молодих жінок установок на самореалізацію. – Чернівці, 1999. – 52 с.

8. Гридковець Л.М. Психокорекційний тренінг як засіб допомоги молоді при залежності від алкоголю // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 2. – С. 18–24.

9. Доценко В.В. Навчально–тренінгова програма "Життєконструювання особистості в кризові періоди життя" // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 1. – С. 19–26.

10. Емельянов Н.Ю. Активное социально–психологическое обучение. – Л.: ЛГУ, 1985. – 276 с.

11. Игры – обучение, тренинг, досуг: В 7 кн. – Кн. 6: На пути к совершенству. – Кн. 7: Искусство экспромта / Под. ред. В.В. Петрусинского. – М., 1995. – 85 с.

12. Каппони В., Новак Т. Сам себе психолог. – СПб.: Питер Пресс, 1994. –
220 с.

13. Когюнас Р. Психотерапевтические группы. Теория и практика. – М., 2000. – 240 с.

14. Козлов В.В. Психотехнологии измененных состояний сознания. Личностный рост: методы и техники. – СПб., 2001. – 384 с.

15. Крофорд В. Три кита успеха. – СПб.: Питер Паблишинг, 1997. – 192 с.

16. Леонтьев О.В. Приемы психологического воздействия на людей: Конспект лекций. – СПб.: Питер, 2000.

17. Макшанов С.И. Психология тренинга. – СПб., 1997.

18. Маросанов Г.И. Социально–психологический тренинг. – М., 1998. – 208 с.

19. Михеева С.А. Тренинг личностного роста как элемент досугового вечера для молодежи. – Казань, 1999. – 36 с.

20. Мороз Л.І. Основи професійно–психологічного тренінгу: Навч.посіб. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2004. – 130 с.

21. Мороз Л.І., Яковенко С.І. Професійно-психологічний тренінг: Підруч. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 252 с.

22. Папуш М. Практическая психотехника. – М., 1997. – 174 с.

23. Петровская Л.А. Теоретические и методические вопросы социально–психологического тренинга. – М., 1982.

24. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. А.А. Крылова. – СПб.: Питер, 2000 – 560 с.

25. Психогимнастика в тренинге / Под ред. Н.Ю. Хрящовой. – СПб.: Речь, Ин–т Тренинга, 2002. – 256 с.

26. Психология тренинговой работы: Содержательные, организационные и методические аспекты ведения тренинговой группы / И.В. Вачков. – М.: Эксмо, 2007. – 416 с.

27. Психотерапевтическая энциклопедия / Б.Д. Карвасарский и др. – СПб., М., Х., Минск, 1999. – 743 с.

28. Рева О.М. Розвиток рефлективності майбутніх психологів засобами соціально–психологічного тренінгу // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С.Д. Максимена, М.В. Папучі. – К.–Ніжин: Вид–во НДУ, 2007. – Т. 10. – Вип. 1. – Ст. 90–91.

29. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокорекционные группы: теория и практика – СПб.: Питер–Ком, 1998. – 384 с.

30. Технологія тренінгу / [упоряд.: О. Главнік, Г. Бевз]; за заг. ред.
С. Максименка – К.: Главник, 2005. – 112 с.

31. Харари К., Вейнтрауб Г. 30–ти дневный курс развития интуиции и творческих способностей. – К., София, 1996. – 192 с.

32. Холл Д. Стань первым! Как повысить ваши способности в несколько раз. – М.: Вече, 1996. – 446 с.

33. Шевцова И.В. Тренинг личностного роста. – СПб.: Речь, 2003. – 144 с.