ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Робочу навчальну програму «Глибинна психологія» укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання

Робочу навчальну програму «Глибинна психологія» укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Довгий час фактор відносної замкнутості і специфічності розвитку вітчизняної психології і психотерапії у радянський період впливав на те, що вивчення феноменів несвідомого і його ролі у функціонуванні особистості залишалися поза увагою психологів. В той саме час, психоаналітичні погляди і глибинно-психологічні концепції утворюють підгрунтя багатьох спецкурсів у програмах підготовки психологів західних вищих навчальних закладів.

Метою курсу «Глибинна психологія» є введення студентів у контекст психоаналітичного світосприйняття, ознайомлення з глибинно-орієнтованим розумінням спектру проявів людської психічної активності (від невротичних симптомів до проявів соціальних, культуральних процесів).

Основним змістом курсу виступає взаємоузгоджена система концептуальних введень в основні сфери глибинної теорії і практики, ознайомлення з теорією сучасних шкіл і напрямків світового психоаналізу і глибинної психології, зокрема Его-психологією, теорією об’єктних стосунків, психологією самості. В процесі навчання студенти знайомляться з психоаналітичною теорією характеру, основами прикладного психоаналізу тощо

Знати теоретичніоснови психодинамічних підходів у психології,сутність базових аналітичних категорій і інтерпретаційних моделей психічного апарату

Вміти орієнтуватися у понятійному апараті різних шкіл глибинної психології, набувати навичок глибинноорієнтованого розуміння внутрішніх особистісних та соціально-психологічних процесів, проявів символічного у психічному житті людини.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 108 год., із них 10 год. – лекції, 10 год. – семінарські заняття, 2 год – практичні заняття, 2 год –лабораторні заняття, 12 год. – індивідуальна робота, 59,5 год. – самостійна робота, 6 год.-модульні контрольні завдання, 6,5 год - консультації

Вивчення навчальної дисципліни "Глибинна психологія" завершується складанням заліку

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс: Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 3 кредити   Змістові модулі: 3 модулі Загальний обсяг дисципліни (години): 108 годин     Шифр та назва напряму     Шифр та назва спеціальності: 7.010107 Практична психологія   Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" Нормативна   Рік підготовки: 4.   Семестр: 8.   Аудиторні заняття: 24 години, з них: Лекції (теоретична підготовка): 10 години Семінарські заняття: 10 годин Практичні заняття: 2 год. Лабораторні заняття: 2 год. Індивідуальна робота: 12 годин Самостійна робота: 59,5 годин Консультації:6,5 год Модульний контроль: 6 годин Вид контролю: залік.


ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема Кількість годин, відведених на:  
Аудиторні Лекції Семінарські Практичні Лабораторні Індивідуальна робота Консультації Самостійна робота Підсумковий контроль
Змістовий модуль І Становлення глибинної психології
Тема 1. Вступ до глибинної психології. Від класичного психоаналізу до неофрейдизму    
Разом: 36  
Змістовий модуль ІІ Сучасний стан глибинної психології
Тема 2.Сучасний стан глибинної психології. Огляд основних концепцій.    
Разом: 36  
Змістовий модуль ІІІ Прикладні аспекти глибинної психології
Тема 3.Прикладні аспекти глибинної психології     2,5 19,5
Разом: 36     2,5 19,5
Разом годин: 108 6,5 59,5
                     

ІІІ. ПРОГРАМА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

СТАНОВЛЕННЯ ГЛИБИННОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 1. Вступ до глибинної психології. Від класичного психоаналізу до неофрейдизму

Лекція №1Глибинна психологія як наука. Становлення глибинної психології(2 г.)

Визначення та зміст поняття “глибинна психологія”. Свідоме та несвідоме. Предмет глибинної психології. Символічна продукція несвідомого. Основні теоретичні напрямки глибинної психології. Прикладні задачі глибинної психології. Методи дослідження глибинної психології.

Становлення глибинної психології: від З.Фройда до А.Адлера і К.Юнга.

Індивідуальна психологія А.Адлера: концепція неповноцінності органів і компенсації; компенсація і гіперкомпенсація, поняття псевдокомпенсації; спрямування до переваги; концепція соціального інтересу; поняття «стиль життя» і його розвиток на сучасному етапі; чоловіче і жіноче у поглядах А.Адлера, форми страху чоловіка перед жінкою. Аналітична психологія К.Юнга: поняття особистого і колективного несвідомого, несвідомі комплекси; архетипи колективного несвідомого як основа генезису і функціонування індивідуальної психіки. Проблема співвідношення (гармонії і конфлікту) особистого і колективного несвідомого. О.Ранк і шлях героя, теорія волі. В.Райх та психологія фашизму. Вклад Г.Фройд у розвиток Его-психології. Его – як об’єкт дослідження. Поняття захисних механізмів.

Неофрейдисти. Основні положення інтерперсональної теорії Г.Саллівана. Гуманістичний психоаналіз Е.Фромма. Е.Фромм і «Втеча від свободи». Три механізми втечі від свободи; поняття доброякісної і злоякісної агресії; концепція продуктивних і непродуктивних характерів Е.Фромма. Базова тривога по К.Хорні, типи захисту від тривоги, невротичні стилі, погляди К.Хорні на внутрішньоособистісний конфлікт. Е.Еріксон - поняття ідентичності; явище диффузії ідентичності, його прояви.

Семінар №1Его-психологія. Теорія захисних механізмів (2 год.)

Семінар №2 Вклад неофрейдистів у розвиток глибинної психології (2 год.)

Лабораторна робота №1Аналіз психологічних захистів (2 год.)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

СУЧАСНИЙ СТАН ГЛИБИННОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 2. Сучасний стан глибинної психології. Огляд основних концепцій.

Лекція № 2,3Психологія об’єктних стосунків. Селф-психологія (4 год)

Поняття об’єктні стосунки. Об’єкт зовнішній і внутрішній, паганий і хороший, цілісний і частковий. Поняття проекції-інтроекції, екстерналізації-інтерналізації.

Еволюція теорій об’єктних стосунків. Психологія об’єктних стосунків проти теорії потягів. Дослідження М.Малер.

Дж.Боулбі і теорія прихильності. Розвиток об’єктних стосунків. Первинна реципрокність, як фізіологічна основа об’єктних стосунків. Стадія сепарації-індивідуації. Об’єктні стосунки у латентний період та у підлітковому віці.

Теорія нарцисизму: від З.Фройда до Х.Кохута. Теорія селф (Я) проти теорії Его. Психологія самості Х.Кохута. Вклад О.Кернберга у роботи з інтеграції психоаналітичних теорій.

Семінар №3. Теорія прив’язаності Дж. Боулбі (2 год.)

Практичне заняття №1.Визначення стилю прив’язаності (2 год.)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ГЛИБИННОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 3. Прикладні аспекти глибинної психології

Лекція № 4, 5Сфери прикладного застосування глибинної психології.Психоаналітична характерологія (4 год)

Поняття прикладного аналізу. Сфери застосування глибинної психології: клінічна практика, соціальний та культурологічний глибинний аналіз. Психоаналіз культурних феноменів: мистецтво, релігія, історія, народна творчість тощо. Соціальний психоаналіз.

Глибинна психологія у клінічній практиці. Психоаналітична характерологія. Поняття характеру і психодинамічні уявлення про природу його формування. Психодинамічні основи девіантного характерологічного розвитку – типи девіацій характеру, основні характеристики. Глибинні конфлікти у структурі характеру: конфлікт довіри/недовіри; конфлікти ідентичності; конфлікти конкуренції і любові – генез і прояви.

Семінар № 4, 5. Глибинний психологічний аналіз великих і малих груп (4 год.)


ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Глибинна психологія»

Разом: 108год.: лекції – 10 год., семінарські заняття – 10 год., практичні – 2 год, лабораторні – 2 год., індивідуальна робота – 12 год.,

консультації – 6,5 год., самостійна робота – 59,5 год., підсумковий контроль – 6 год.

Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІI VІII
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ
Назва модуля Становлення глибинної психології Сучасний стан глибинної психології Прикладні аспекти глибинної психології і
Кількість балів за модуль 64 б. 54 б. 54 б.
Лекції №1 (1 б)     № 2, 3 (2 б.)   № 4, 5 (2 б.)    
Дати                
  Теми лекцій Вступ до глибинної психології         Психологія об’єктних стосунків. Селф-психологія     Психоаналітична характерологія    
Семінари   №1 (11 б.) №2 (11 б.)   №3 (11 б.)   №4, 5 (22 б.)  
Лабораторні   №1(11 б.)            
Практичні         №1 (11 б.)      
Теми семінарських занять   Теорія Егопсихології.     Аналіз психологічних захистів Вклад неофрейдистів у розвиток глибинної психології     Мод.ульний контроль №1   Теорія прив’язаності Дж.Боулбі (3 б)     Визначення стилів прив’язаності     Модульний контроль №2     Глибинний аналіз великих і малих груп Модульний контроль №3
Самостійна робота №1 5 б. №2 5 б. № 3 5 б.
   
Види поточного контролю Модульна контрольна робота 1 25 б Модульна контрольна робота 2 25 б Модульна контрольна робота 3 25 б
Підсумковий контроль Екзамен 40 б.

Коефіцієнт: 2,86