ІІІ. Економічна і соціальна ефективність НТП

Ефективність НТП- співвідношення ефекту і витрат , що його викликали, це відносна величина вимірювання в частках чи відсотках , що характеризує результативність витрат. Критерій ефективності- максимізація ефекту при заданих витратах чи мінімізація витрат на досягнення заданого ефекту.

У загальному плані прискорення НТП створює кілька видів ефектів:

  1. Економічний ефект- це ріст продуктивності праці і зниження трудомісткості, зниження матеріалу ємності, собівартості продукції і чисельності робітників, зростання прибутку і рентабельності.
  2. Ресрсний ефект- це вивільнення ресурсів на підприємстві: матеріальних, трудових та фінансових.
  3. Технічний ефект- це поява нової техніки і технології , відкриттів, винаходів іраціоналізаторських пропозицій,ноу-хау й інших нововведень.
  4. Соціальний ефект- це підвищення матеріального і культурного рівня життя громадян, більш повне задоволення їхніх потреб у товарах і послугах, поліпшення умов і техніки безпеки праці,зниження частки важкої ручної праці та ін.

Результати реалізації заходів НТП впливають на показники роботи споживачів нової техніки та інших нововведень.

Приріст прибутку за рік від виробництва продукціїза допомогою нової техніки (∆П) визначається по формулі:

∆П=(Ц2С2 ) ∙ В2 − 1 − С1 )∙В1,

де С1, С2 – собівартість одиниці, виготовленої за допомогою базової і нової техніки, грн./од.; Ц12- оптова ціна одиниці продукції при використанні базової і нової техніки, од. у рік.

Умовне вивільнення працюючих у зв’язку з упровадженням нової техніки:

ІІІ. Економічна і соціальна ефективність НТП - №1 - открытая онлайн библиотека , де

Пп1, Пп2 продуктивність праці до і після впровадження нової техніки, грн./люд.

НТП-це безупинний процесс упровадження нової техніки і технологій, удосконалювання форм і методів організації виробництва і праці на основі досягнення і реалізації наукових знань.