Додатки. 6.2.9.1 У тексті допускаються такі загальноприйняті скорочення:

Скорочення

6.2.9.1 У тексті допускаються такі загальноприйняті скорочення:

- с. – сторінка; р. – рік; рр. – роки; мін. – мінімальний; макс. – максимальний; абс. – абсолютний; відн. – відносний, які вживають із числовими значеннями; і т.д. – і так далі; і т.ін. – і таке інше; див. – дивись тощо.

6.2.10 Основні надписи для тексту

6.2.10.1 ПЗ, починаючи із змісту, виконується на аркушах з рамкою згідно з додатком V. Перший аркуш змісту виконується згідно з рисунком 1, а основний надпис – згідно з рисунком 2.

6.2.11.1 Додатки оформляють як продовження тексту ПЗ на наступних його аркушах, розташовуючи у порядку появи посилань на них у тексті. Кожний такий додаток має починатися з нової сторінки.

Додаток повинен мати заголовок, написаний вгорі симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка заголовком малими літерами з першої великої повинно бути написано слово „Додаток” і римська цифра, що позначає номер додатка.

6.2.11.2 Додатки позначають великими римськими цифрами (додаток ІV).

6.2.11.3 Додатки повинні мати спільну з рештою тексту наскрізну нумерацію аркушів.

6.2.11.4 При потребі текст додатків може поділитися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати відповідно до вимог п. 9.3.

У цьому випадку перед кожним номером пишуть позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: 1.2.

6.2.11.5 Додатки як правило, виконують на аркушах формату А4 ГОСТ 2.301. У ПЗ допускається оформляти додатки на аркушах формату А3; А4х3; А4х4; А2 і А1.

6.2.12 Перелік використаної літератури

Перелік джерел, на які є посилання в тексті, як правило, наводять у кінці тексту записки, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання.

Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за якими вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номери посилань).

7. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

7.1 Загальні вимоги

7.1.1 Графічна частина повинна відображати основний зміст дипломного проекту, її обсяг конкретизується в завданні на проектування і затверджені на засіданні МЦК геологічних дисциплін .

7.1.2 Графічні додатки виконують на стандартних листах ватману відповідно до ГОСТ 2.301.

Формат аркуша потрібно вибирати, виходячи з можливості розміщення всіх необхідних видів графіки.

7.1.3 Графічну частину виконують гелевою ручкою.

7.1.4 Зображення мають бути в необхідній кількості та займати не менше 75% площі робочого поля формату.

7.1.5 У правому нижньому куті листа розміщується штамп (додаток VI).

7.1.6 У лівому нижньому куті розміщуються умовні позначення (додатки X, XI, XII).

7.2 Орієнтовний перелік графічної частини дипломного проекту

7.2.1 Орієнтовний перелік графічної частини дипломного проекту при підрахунку запасів:

1. Структурна карта по покрівлі продуктивного горизонту з підрахунковим планом.

2. Карта ефективних нафтонасичених (газонасичених) товщин.

3. Зведений літолого-стратиграфічний розріз.

4. Сейсмо-геологічний профіль.

7.2.2 Орієнтовний перелік графічної частини дипломного проекту при пошуках і розвідці покладів вуглеводнів:

1. Геолого-технічний наряд на будівництво свердловини.

2. Структурна карта.

3. Поперечний і повздовжній сейсмо-геологічні профілі.

4. Зведений літолого-стратиграфічний розріз.

7.3 Зміст графічної частини проекту

7.3.1 Проектний (зведений) літолого-стратиграфічний розрізплощі проектних робіт за усталеним зразком (додаток VIII).

7.3.2 Структурна карта по відбиваючому сейсмічному горизонту, який контролює товщу перспективних відкладів, з нанесенням сейсмо-геологічних профілів, пробурених та проектних свердловин, їх категорій, номерів та абсолютних відміток покрівлі відбиваючого горизонту (додаток ХІV).

7.3.3 Сейсмо-геологічні профілі (повздовжні та поперечні) з нанесенням сейсмічного відбиваючого горизонту по даній структурній карті, пробурених та проектних по лінії розрізу свердловин, їх фактичної глибини та стратиграфії.

7.3.4 Геолого-технічний нарядна свердловину (групу свердловин) за усталеним зразком (додаток ІХ).

7.3.5 Підрахунковий план по покрівлі продуктивного пластаскладається на основі структурної карти по покрівлі продуктивного пласта. На карту наносяться зовнішній і внутрішній контури нафтоносності (газоносності), межі та категорійність запасів.

Результати випробування і дослідження свердловин можна привести у вигляді таблиці.

7.3.6 Карта ефективних нафтонасичених (газонасичених) товщинбудується на основі значень ефективних нафтонасичених (газонасичених) товщин і являється основою для розрахунків з допомогою планіметра.

7.3.7 При виконанні дипломного проекту в перелік необхідних графічних додатків входить і кореляційна схема.Кореляційна схема складається по 3-5 найбільш характерних свердловинах, що розміщені в різних частинах об’єкту.

7.4. Основні надписи для креслень та схем

Основний надпис для креслень і схем повинен відповідати формі 1 ГОСТ 2.104 (див. додаток VII, рисунок 1,2).

8. ПОЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Графічні додатки – ГД

Пояснювальна записка – ПЗ

Додатки. 6.2.9.1 У тексті допускаються такі загальноприйняті скорочення: - №1 - открытая онлайн библиотека Рисунок 8.1 – схема позначення документів до дипломного проекту