Тема 10

C I

Взаємозв'язок ринку праці і моделі IS - LM

З моделі IS – LM визначається розмір "ефективного попиту" У0, що відповідає спільній рівновазі на ринку благ і фінансових активів як точка перетину IS – LM.

Тема 10 - №1 - открытая онлайн библиотекаВиходячи з графіка виробничої функції можна визначити кількість праці, необхідної для виробництва обсягу благ, рівну Y0.

i LM

i0

IS

W A W0 Y

Y0

B L0

Рисунок 9.10 – Взаємозв'язок ринку праці і моделі IS – LM

Функція граничної продуктивності праці використовується для визначення ціни попиту на працю W0, тобто максимальної ставки заробітної плати, яку готові заплатити підприємці.

Змінити обсяг попиту на працю і розмір ставки заробітної плати, що підприємці пропонують найманим робітникам, можна тільки, якщо відбудеться зміщення ліній IS – LМ.

Питання для самоконтролю

1. Які складові містить у собі національний ринок?

2. Виходячи з яких параметрів будується модель подвійної рівноваги IS – LM?

3. Яким чином функціонує товарний ринок? Поясніть.

4. Перерахуйте чинники, що сприяють зсуву кривої IS?

5. Як функціонує грошовий ринок?

6. Поясніть, як установлюється макроекономічна рівновага в моделі IS – LM?

7. До яких наслідків призводить проведення стимулюючої і стримуючої фіскальної політики?

8. Які наслідки проведення кредитно-грошової політики?

9. Поясніть, внаслідок чого виникає ефект інвестиційної пастки?

10. У якій ситуації виникає ліквідна пастка? Який механізм її дії?

11. До яких результатів призводить одночасне використання фіскальної і кредитно-грошової політики?