Організаційно-методичні вказівки

ВСТУП

Для студентів всіх форм навчання

По навчальній дисципліні

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

ВПП 2.21 «ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ»

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Спеціалізація Фінансовий ринок

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Спеціалізація Облік і аудит у підприємництві

Затверджено на засіданні

Кафедри економіки

Протокол № 1

від “ 29 ” серпня 2012 року

Нікополь 2012 рік

ЗМІСТ

ЗМІСТ. 1

ВСТУП.. 1

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ». 2

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.. 2

3. ПРОГРАМА КУРСУ.. 2

ТЕМА 1. ЗНАЧЕННЯ Й ОСНОВА ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ.. 5

ТЕМА 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ.. 14

ТЕМА 3. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА.. 31

ТЕМА 4. АНАЛІЗ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА.. 40

ТЕМА 5. АНАЛІЗ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА.. 51

ТЕМА 6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ. 59

ТЕМА 7. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ.. 68

ТЕМА 8. АНАЛІЗ ВХІДНИХ І ВИХІДНИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ.. 75

ТЕМА 9. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.. 83

ТЕМА 10. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.. 97

Додатки. 105

У сучасних умовах переходу до ринкових відносин суттєво зростає роль своєчасного і повного аналізу фінансового стану підприємств і прийняття (за результатами цього аналізу) відповідних заходів для його поліпшення.

Фінансовий стан підприємства - це сукупність показників, що характе­ризують наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Не­раціональне використання фінансових ресурсів може призвести до низької платоспроможності і, як наслідок, до перебоїв у постачанні, виробництві і реалізації продукції, до зниження прибутку від реалізації продукції, не­раціонального використання виробничих фондів, збільшення плати за банківські кредити, а також сплати штрафів за рахунок прибутку, що зали­шається в розпорядженні підприємства. Установи банків за підсумками аналізу фінансового стану можуть підвищувати або знижувати процентні ставки за кредит, а також диференціювати режим кредитування підпри­ємства.

Залежність прибутку від платоспроможності, а також диференціація процентних ставок і режиму кредитування вимагають систематичного аналізу фінансового стану підприємства і пошуку резервів його поліпшення, оскільки це безпосередньо впливає на інтереси колективу.

Особливо зростає значення своєчасного й об'єктивного аналізу фінансо­вого стану підприємства в сучасних умовах переходу до різних форм влас­ності, оскільки жоден власник не повинен нехтувати потенційними можли­востями збільшення прибутку, який можна виявити тільки заданими аналізу фінансового стану.

Головним джерелом аналітичної інформації для оцінки фінансового ста­ну підприємства є фінансова (бухгалтерська) звітність.

Для оцінки фінансового стану рекомендується використовувати такий комплекс показників, які всебічно характеризують підприємство:

1. Аналіз майна.

2. Наявність власних оборотних коштів.

3. Причини зміни загальної суми наявності власних оборотних коштів за звітний період.

4. Аналіз ліквідності балансу.

5. Аналіз фінансової стійкості.

6. Аналіз і оцінка капіталу.

7. Аналіз оборотності оборотних активів.

8. Оцінка ефективності діяльності.

9. Аналіз ділової активності.

10. Аналіз прибутковості цінних паперів.

11. Аналіз неплатоспроможних суб'єктів господарювання.

12. Комплексний фінансовий аналіз.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ»

Дисципліна «Фінансовий аналіз» входить до навчального плану підго­товки фахівців економічного напрямку згідно з навчально-тематичними програмами й іншими організаційно-методичними документами Міністер­ства освіти і науки України і конкретного вузу. Ця дисципліна має озброїти студентів знаннями з теорії і практики фінансового аналізу, допомогти їм опанувати теоретико-методологічні основи фінансового аналізу; розкрити його сутність і організацію, методи, прийоми і показники, а також сформу­вати практичні навички здійснення фінансового аналізу.

Поставлені цілі і завдання досліджуваної дисципліни можуть бути досяг­нуті за рахунок:

1) проведення лекцій, семінарських і практичних занять;

2) розробки методичних вказівок для виконання курсових і контрольних робіт;

3) виконання студентами курсових, контрольних і самостійних робіт;

4) написання рефератів;

5) здачі іспиту.