Вимоги до правил функціонування СРО

Правила СРО повинні бути спрямовані на створення конкурентного, відкритого й упорядкованого фондового ринку, забезпечення практики чесного ведення діяльності на фондовому ринку членами СРО, підтримання належного балансу між інтересами членів СРО та громадськості.

Правила СРО є обов'язковими для виконання всіма членами СРО.і повинні містити положення, що зобов'язують її учасників діяти відповідно до законодавства.

Правила СРО щонайменше повинні містити:

1) порядок набуття статусу члена СРО та припинення статусу члена СРО;

2) права і обов'язки члена СРО;

3) порядок ведення обліку членів СРО;

4) порядок надання інформації членами СРО;

5) порядок розкриття інформації;

6) кодекс професійної етики членів СРО;

7) порядок розгляду спорів за участю членів СРО;

8) порядок контролю за діяльністю СРО органами управління СРО;

9) порядок розгляду порушення або невиконання членами СРО вимог внутрішніх документів, стандартів, рішень СРО. вимоги щодо забезпечення членами СРО доступу до інформації для перевірок, які проводяться за ініціативою СРО, здійснення контролю з боку СРО, застосування заходів впливу.

10) мають бути передбачені заходи впливу, що застосовуються цією організацією до своїх членів у разі порушення ними вимог правил СРО, а саме: попередження; тимчасове припинення членства в СРО; виключення з її складу.

Правила СРО не повинні містити норм, що можуть призвести до:

дискримінації прав членів СРО або їх клієнтів;

безпідставного обмеження на вступ до СРО та вихід із неї;

обмежень, що перешкоджають розвитку добросовісної конкуренції або не допускають конкуренції між її членами.

СРО приймає до складу своїх членів юридичних осіб, які мають відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, видану у порядку, встановленому Комісією, відповідають вимогам правил СРО та засвідчили свою згоду виконувати правила СРО.

Обов'язки члена СРО:

діяти відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Комісії та внутрішніх документів СРО;

сплачувати внески, розміри яких встановлюються СРО та оприлюднюються на веб-сайті СРО.

Член СРО має право:

вносити пропозиції щодо внесення змін до прийнятих документів або скасування документів СРО;

висувати кандидатів на керівні посади та обиратися до органів управління СРО;

брати участь в управлінні справами СРО;

оскаржувати рішення СРО про застосування до члена СРО заходів впливу:

до відповідного органу СРО, до компетенції якого належить розгляд спорів;до Комісії; до суду у встановленому законодавством України порядку.

СРО веде облік членів у журналі (електронному або паперовому), в якому мають бути зазначені дані: найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ члена СРО; місцезнаходження, номер телефону, факсу та e-mail члена СРО; номер, дата видачі та строк дії відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку; дата набуття статусу члена СРО, перелік працівників членів СРО - сертифікованих осіб із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, номера, дати видачі та строку дії сертифіката.