Ще й через свою

Вчення виявилося

Марксистське

Очевидно,

Складну структуру

Як на

Конкретними величинами

Явищ

Систему. Головна

ознака соціології -

її орієнтація на вимірювання

досліджуваних

Погляд на суспільство

- неодмінна передумова

будь-якої

соціологічноїтеорії

LJV ВСТУП

розривний взаємозв'язок, пріоритет може віддавати найрізноманітнішим

елементам суспільної структури, але підхід до суспільства як до складної

структури - неодмінна передумова будь-якої соціологічної теорії.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІОЛОГИ

1.1. Місце соціології в системі суспільних наук

Відмінність соціології від суспільствознавства, від філософії як системи

поглядів на суспільство в тому, що суспільна філософія є світоглядною,

методологічною основою соціології. Адже соціологія, як і будь-яка

інша наука - від математики до теорії літератури, - має світоглядну основу,

гак званий теоретичний рівень або загальну соціологічну теорію.

За радянських часів такою загальною соціологічною

теорією визнавали історичний матеріалізм

і тільки його1. Він справді був і надалі є

світоглядною основою марксистської соціології

(якщо така залишилась). Однак тільки марксистської,

а не всієї соціології взагалі. Ситуація виглядала

комічно, бо згідно з цим постулатом (істмат -

теоретична база соціології) той же Ґеллап чи будь-

який інший західний соціолог свої дослідження

мусив будувати на марксистському вченні, а

будь-яку соціологічну теорію слід було оцінювати

за тими ж марксистськими мірками. Насправді теоретичним рівнем соціології

можуть бути (і є), окрім марксизму, інтеракціонізм, і структурний

функціоналізм, і теорія соціальної дії, - теоретична

база будь-якого з тих напрямів соціології,

про які йтиметься далі.

Об'єктивність вимагає визнати, що будь-

який соціологічний напрям, по-перше, мусить

матитеоретичний рівень, по-друге, цей рівень у

різних випадках можуть творити різні системи

' Див.: Фомичева И. Д. Методика конкретних социологических исследоиаимМ (і

печать. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. - С. 5.

«вічно живим»

нетерпимість: воно

було «істинно

правильним», а

всі інші взагалі не

мали права на існування

Спеціальні соціологічні

теорії

займають помітне

місце в сучасній

системі знань

про суспільство

Місце соціології в системі суспільних наук

поглядів на суспільство, і по-третє, кожну соціологічну течію слід оцінювати,

зважаючи на змістїї теоретичного рівня, її методології.

Другий рівень соціології - спеціальні соціологічні теорії.їх

об'єктом с або окремі галузі суспільного життя (праця, відпочинок, сім'я,

журналістика; і тоді маємо підстави говорити про соціологію праці, соціологію

відпочинку, соціологію сім'ї, соціологію журналістики), або -

зи іншим принципом поділу - спосіб життя, соціальна структура суспільства

(соціологія села, промисловості, соціологія молоді, соціологія

навчання тощо). Об'єкти вивчення спеціальних соціологічних теорій називають

предметними зонами, або предметними галузями соціології.

Серед таких предметних зон є важливі у вивченні інших предметних галузей.

Відповідно і побудовані на них спеціальні соціологічні теорії набувають

загальносоціологічного значення. Таке загальносоціологічне

значення має, наприклад, соціологія структури суспільства.Вона вивчає

чинники, які визначають структуру суспільства, її зміни, особливо

соціології праці, політичної соціології.

Не менш важливими є соціологія особи,

яка вивчає стосунки особи зі суспільством, рольові

суспільні вимоги і їх реалізацію особою, соціологія

малих груп, соціологія громадської думки.

Адже ці спеціальні соціологічні теорії розвиваються,

по суті, в головних предметних зонах сучасної

соціології.

Однак й інші предметні зони і відповідно

спеціальні соціологічні теорії посідають помітне місце в сучасній

системі знань про суспільство. Скажімо, соціологія політики,виходячи

з відомостей про структуризацію суспільства, вивчає рівень його

політичної активності, роль і вплив різних політичних сил. А це

дає змогу робити певні політичні прогнози. Особливо зростає вага

с о ц і о л о г і ї політики в умовах демократичного суспільства. І в період

виборів, і після них здобутки цієї спеціальної соціологічної теорії

стають особливо актуальними.

Соціологія способу життяне тільки дає наукову відповідь на запитання

«Як ми живемо?», а й вивчає взаємовплив різних типів життя в

одному суспільстві, чинники формування ціннісних орієнтаційна

різних етапах суспільного розвитку.

У зв'язку з прикладною орієнтацією соціології чи не найпоширенішою

є соціологія праці,яка вивчає головну сферу життєдіяльності

людей.

Соціологія побутувивчає місце матеріальних і духовних цінностей

у побуті, затрати часу на різні невиробничі заняття, їх престижність.

Зрозуміло, що

без надбань соціології

структури суспільства