Система МВС України

1. головні управління МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області,

2. управління МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті,

3. УМВС у містах;

4. районні, районні у містах, міські відділи;

5. лінійні відділи на транспорті;

6. відділення.

МВС України у межах своїх повноважень видає на основі та на виконання актів законодавства накази, організовує і контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти МВС України підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.

У випадках, передбачених законодавством, рішення МВС України є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та громадянами.

МВС України очолює Міністр, якого призначає на посаду і звільняє з посади Президент України в установленому законодавством порядку.

Повноваження Міністра внутрішніх справ України:

1) керує Міністерством;

2) здійснює управління системою МВС України;

3) особисто відповідає за розроблення і впровадження Програми діяльності Кабінету Міністрів України з відповідних питань, реалізацію державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань;

4) є розпорядником коштів МВС України;

5) затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату, головні управління МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управління МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті, а також статути підприємств, положення про установи і організації, що належать до сфери управління Міністерства;

6) призначає в установленому порядку на посади та звільняє з посад керівників відповідних органів внутрішніх справ, структурних підрозділів центрального апарату, а також керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

7) присвоює в установленому порядку спеціальні звання особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військові звання військовослужбовцям внутрішніх військ;

8) представляє в установленому порядку осіб рядового і начальницького складу, працівників органів внутрішніх справ та працівників і військовослужбовців внутрішніх військ, які особливо відзначилися в роботі та службі, до нагородження державними нагородами України;

Гранична чисельність працівників центрального апарату МВС України затверджується Кабінетом Міністрів України.

МВС України є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Згідно зі ст. 7-1 Закону України “Про міліцію” – МІСЦЕВА МІЛІЦІЯ утворюється за рішенням органів місцевого самоврядування на підставі подання місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів рад, погодженого з Міністерством внутрішніх справ України.

Завданням місцевої міліції є забезпечення захисту життя, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів громадян та охорони громадського порядку на відповідній території.

До складу місцевої міліції входять підрозділи дорожньо-патрульної служби, патрульно-постової служби, служби дільничних інспекторів міліції, а також приймальники-розподільники для неповнолітніх, приймальники-розподільники для осіб, затриманих за бродяжництво, спеціальні приймальники для осіб, підданих адміністративному арешту. У складі місцевої міліції можуть утворюватися й інші підрозділи.

Місцеву міліцію очолює керівник, який є заступником начальника відповідного управління (відділу) внутрішніх справ з громадської безпеки. Керівник місцевої міліції у встановлені відповідною радою строки звітує перед нею про стан охорони громадського порядку та громадської безпеки на відповідній території.

Призначення і звільнення з посад керівника місцевої міліції, начальників структурних підрозділів і дільничних інспекторів проводиться начальниками головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за погодженням з відповідною радою.

Чисельність місцевої міліції визначається органом місцевого самоврядування виходячи з нормативів, затверджених Міністерством внутрішніх справ України.

Місцева міліція утримується за рахунок коштів місцевих бюджетів

Сучасні завдання органів внутрішніх справ України у світлі вимог Президента України, Уряду України та МВС України

У своєму виступі на Всеукраїнській нараді з проблем боротьби з організованою злочинністю і корупцією та захисту прав людини Президента України Л. Кучма, зупинився на причинах, які призвели до зайняття правоохоронними органами по відношенню до криміналітету оборонної позиції:

По-перше, це недооцінка життєвої необхідності позбавити організовану злочинність та корупцію їхнього економічного підґрунтя. По-друге, суттєві недоліки в організації інформаційно-аналітичного, розвідувального забезпечення комплексного управління відповідними силами, в координації та взаємодії державних, у тому числі спеціальних правоохоронних структур. Третє - інертність в розробці та впровадженні в правоохоронну діяльність сучасного правового, технічного та технологічного інструментарію, а також світового досвіду.

Четверте - незавершеність і гальмування проголошених реформ відповідних державних структур, низька виконавча дисципліна. І, врешті, п'яте - недостатній рівень професіоналізму кадрів міліції, Служби безпеки, прокуратури, судової влади. Ці та інші фактори й призводять до того, що декларацій про захист прав людини та інтересів держави більше, ніж конкретних результатів.
Робота Міністерства внутрішніх справ в боротьбі з організованою злочинністю і корупцією в державі має бути більш потужною. Але поки що доводиться констатувати поверховість і навіть дріб'язковість цієї роботи. Водночас маємо непоодинокі випадки, коли оперативні працівники приховують або не перевіряють суттєву інформацію. Часто це робиться з особистих корисливих мотивів працівників міліції з відома та за вказівкою їхніх начальників або на вимогу керівників органів місцевої влади.

В Указі Президента України “Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією” від 6 лютого 2003 року № 84 до найактуальніших завдань віднесено:- викорінити практику оцінки роботи підпорядкованих підрозділів за валом показників, покласти край гонитві за нарощуванням результатів роботи шляхом викриття дріб'язкових правопорушень, не- допускати приховування злочинів від обліку;- завершити розробку та запровадити у першому кварталі 2003 року нові критерії оцінки діяльності правоохоронних органів, які б відображали реальні результати службової діяльності та спиралися на об'єктивні статистичні показники, в основу яких покладено судові рішення;- проаналізувати причини тривалої затримки реалізації оперативних матеріалів про діяльність суспільне небезпечних злочинних угруповань, якими контролюються утворення і діяльність підприємницьких структур та які зросилися з органами влади; - створювати під єдиним керівництвом мобільні слідчо-оперативні групи з числа працівників різних правоохоронних органів для всебічної оперативної розробки та розслідування протиправної діяльності організованих злочинних угруповань.В Указі Президента України “Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції” від 9 лютого 2004 року № 175 серед поетапних заходів стосовно МВС України визначені наступні завдання:– продовжувати роботу по знешкодженню міжнародних злочинних угрупувань , насамперед тих, що діють у сфері незаконного обігу наркотиків, зброї, торгівлі людьми та нелегальної міграції.– виявляти працівників правоохоронних органів, які сприяють нелегальній міграції, контрабанді, незаконному обігові наркотиків, зброї та вибухівки.– вести боротьбу з нелегальним виробництвом алкогольних напоїв, випадками оптової та роздрібної торгівлі фальсифікованими алкогольними напоями та тютюновими виробами.

1. З метою реалізації вказаних та інших положень законодавства МВС України розроблені та впроваджені у життя відповідні плани, які приймалися переважно рішеннями колегії МВС. Зокрема, до них можна віднести наступні документи:

1. Про завдання органів і підрозділів внутрішніх справ з проблем боротьби з корупцією і організованою злочинністю та захисту прав людини, що випливають з рішень Всеукраїнської наради при Президентові України 29.01.04: Рішення колегії МВС України від 6 лютого 2004 р. № 1 КМ/1.

2. Про хід виконання вимог розпорядження Президента України від 26.03.2002 р. “Про заходи щодо зміцнення дисципліни працівників та вдосконалення кадрової роботи у правоохоронних органах” з питань забезпечення безпеки працівників органів і підрозділів внутрішніх справ при виконанні службових обов‘язків та підвищення їх професійної майстерності: Рішення колегії МВС України від 26 листопада 2002 р. № 14КМ/2.

3. Про дотримання законності, запобігання корупційним проявам серед працівників міліції, підвищення рівня довіри населення до правоохоронних органів: Рішення розширеної наради керівного складу органів внутрішніх справ за участю Міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенанта міліції М.В. Білоконя від 26 вересня 2003 р. № 10560/Бл.

Більш детальний аналіз вказаних документів буде нами здійснений під час вивчення курсів “Основи управління ОВС”, “Юридична відповідальність за порушення міграційного законодавства” та “Адміністративна діяльність ОВС”, а також при опануванні вами інших профільних дисциплін.