Етапи здійснення перевірки. (ЗУ « Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»)

1. Планування. (Підготовка).

Під час підготовки до перевірки державний інспектор, якому доручено її здійснення, зобов'язаний:

· підготувати проект наказу і направлення на проведення перевірки;

· повідомити суб'єкта господарювання про проведення планової перевірки;

· ознайомитися з матеріалами та актами попередніх перевірок об'єкта (у разі наявності);

· визначити перелік питань, які мають бути перевірені під час перевірки.

2. Допуск до перевірки. Перед початком перевірки державні інспектори зобов'язані пред'явити керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі направлення на перевірку та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу, і надати копію направлення. Вноситься запис до журналу реєстру перевірок СГ.

3. Безпосередньо перевірка

1. Орган державного нагляду (контролю) в межах повноважень, передбачених законом, під час здійснення державного нагляду (контролю) має право:

· вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог законодавства;

· вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);

· відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), відповідно до закону;

· надавати (надсилати) суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків;

· накладати штрафні санкції та вживати заходи, передбачені законом.

2. Органи державного нагляду (контролю) та їх посадові особи під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) зобов'язані:

· повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд (контроль) у межах повноважень, передбачених законом;

· дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання;

· не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

· забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта господарювання, що стає доступною посадовим особам у ході здійснення державного нагляду (контролю);

· ознайомити керівника суб'єкта господарювання або його заступника, або уповноважену ним особу з результатами державного нагляду (контролю) в строки, передбачені законом;

· надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення державного нагляду (контролю).

Суб'єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право:

· вимагати від посадових осіб органу державного нагляду (контролю) додержання вимог законодавства;

· перевіряти наявність у посадових осіб органу державного нагляду (контролю) службового посвідчення і одержувати копії посвідчення (направлення) на проведення планового або позапланового заходу;

· не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо:

- він здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення заходів державного нагляду (контролю), передбачених законом;

- посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копії документів, передбачених цим Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону;

· бути присутнім під час здійснення заходів державного нагляду (контролю);

· вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею суб'єкта господарювання;

· одержувати та знайомитися з актами державного нагляду (контролю);

· надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта органу державного нагляду (контролю);

· оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб.

Суб'єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) зобов'язаний:

· допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого цим Законом;

· виконувати вимоги органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;

· надавати документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), відповідно до закону;

· одержувати примірник припису або акта органу державного нагляду (контролю) за результатами проведеного планового чи позапланового заходу.

4. Оформлення результатів перевірки. Ознайомлення з результатами перевірки.

За результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю), у разі виявлення порушень вимог законодавства, складає акт, який повинен містити такі відомості:

· дату складення акта;

· тип заходу (плановий або позаплановий);

· вид заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо);

· предмет державного нагляду (контролю);

· найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід;

· найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід.

Розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень складається у двох примірниках: один примірник не пізніше п'яти робочих днів з дня складення акта надається суб'єкту господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з підписом суб'єкта господарювання

або уповноваженої ним особи щодо погоджених термінів усунення порушень вимог законодавства залишається в органі державного нагляду (контролю).

5. Аналіз результатів перевірки. На підставі акту, в якому зафіксовано факти порушення вимог законодавства, протягом 5 робочих днів з дня завершення перевірки, в 2-х примірниках складається припис, розпорядження або інший розпорядчий документ про усунення порушень, виявлених під час проведення перевірки.

6. Притягнення до адміністративно-господарської відповідальності по факту виявлення господарських правопорушень.

7. Оскарження рішень органів державного нагляду (контролю)

Суб'єкт господарювання має право звернутися до відповідного центрального органу виконавчої влади або до суду щодо оскарження рішень органів державного нагляду (контролю).

У разі надходження такого звернення суб'єкта господарювання відповідний центральний орган виконавчої влади зобов'язаний розглянути його в установленому законом порядку.