Склад основної частини роботи

Полтавський національний технічний університет

Імені Юрія Кондратюка

Кафедра економіки підприємства

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання курсової роботи

з дисципліни “Економіка підприємства”

Для студентів зі спеціальності

7.050.107 “Економіка підприємства”

та 7.050.106 „Облік та аудит”

(денної та заочної форм навчання)

  Склад основної частини роботи - №1 - открытая онлайн библиотека


Полтава 2006

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Економіка підприємства” для студентів спеціальностей   „Економіка підприємства” та „Облік та аудит”. – Полтава: Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка, 2006. – 23 с.

Укладачі: В.Я.Чевганова, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства; Н.І.Щур, асистент кафедри економіки підприємства;

Н.В.Ахмеднабієва, асистент кафедри економіки підприємства.

Відповідальний за випуск:           В.Я.Чевганова, завідувачка кафедри

                                                                                    економіки підприємства

Затверджено радою університету

Протокол № від „ „        2006 року

Редактор

Коректор
З м і с т

1. Загальні положення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

2. Склад курсової роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 4

3. Склад основної частини роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 5

4. Рекомендації до виконання курсової роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5. Вимоги до оформлення курсової роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

5. Захист курсової роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

6. Перелік навчально методичної та нормативної літератури . . . . . . . . . . . . .23

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виконання курсової роботи з дисципліни „Економіка підприємства” є важливою складовою  навчального процесу. Мета курсової роботи – закріплення та поглиблення теоретичних знань, здобутих при вивченні курсу, освоєння методів виконання широкого кола типових планово-економічних розрахунків і обґрунтувань, формування практичних навичок створення власного підприємства. Виконана курсова робота дозволить студентам вияснити, наскільки вони глибоко засвоїли теоретичну і практичну частини курсу.

Завдання студента при виконанні курсової роботи:

- дати розгорнуту характеристику підприємства (вид підприємства указаного в завданні на курсову роботу);

- визначити склад, структуру і показники використання виробничих ресурсів підприємства (трудових ресурсів, основних виробничих фондів, обігових коштів);

- визначити класифікацію витрат підприємства за різними ознаками;

- розрахувати основні техніко-економічні показники виробничо-господарської діяльності підприємства;

- зробити відповідні висновки за проведеними розрахунками.

Курсова робота виконується самостійно кожним студентом відповідно завданню до курсової роботи за варіантами, які наведені в додатках.

СКЛАД КУРСОВОЇ РОБОТИ

До курсової роботи входять:

- титульний лист;

- завдання до виконання курсової роботи;

- зміст;

- вступ;

- основна частина роботи;

- висновки;

- список використаної літератури;

- додатки.СКЛАД ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ РОБОТИ

1. Характеристика підприємства.

Поняття, принципи діяльності, характеристика підприємства.

2. Персонал підприємства: характеристика, склад і структура, показники руху та використання персоналу підприємства.

2.1. Характеристика, склад і структура персоналу. Визначення середньорічної чисельності персоналу підприємства за звітний рік.

2.2. Визначення показників руху та продуктивності праці персоналу.

Висновки.

3. Основні виробничі фонди підприємства: склад, структура та ефективність використання.

3.1. Характеристика, склад і структура основних виробничих фондів, розрахунок видової структури.

3.2. Визначення показників руху основних виробничих фондів.

3.3. Визначення середньорічної вартості основних виробничих фондів, розрахунки показників, які характеризують ефективність їх використання.

3.4. Визначення впливу зміни показника фондовіддачі основних виробничих фондів на основні техніко-економічні показники діяльності підприємства.

3.5.Розрахунок амортизаційних відрахувань, практичне використання, аналіз діючих методів нарахування амортизації у бухгалтерському та податковому обліку.

Висновки.

4. Оборотні кошти підприємства: склад, структура та ефективність використання

4.1. Характеристика, склад та структура оборотних коштів підприємства.

4.2. Визначення середньорічного залишку оборотних коштів.

4.3. Розрахунок показників, які характеризують ефективність використання оборотних коштів. Розрахунок розміру вивільнення (додаткового залучення) оборотних коштів у звітному році порівняно до базового року.

5. Основні техніко-економічні показники виробничо-господарської діяльності підприємства (розрахунки, аналіз).

6. Класифікація витрат підприємства за різними ознаками та розрахунок критичного обсягу продукції підприємства.

Висновки.