Список використаних джерел

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті чи в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

При оформленні списку літератури слід дотримуватися бібліографічних вимог, викладених у ДСТУ 7.1-2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги і правила складання».

Приклад оформлення списку використаної літератури наведений у Додатку Н.

Додатки

Додатки слід оформлювати як продовження випускної роботи на його наступних сторінках, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово “Додаток __” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д.

Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатків, слід нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, рисунок Г.3 – третій рисунок додатка Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатка А;
формула (А.1) – перша формула додатка А.

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, формула В.1 відповідно до правил оформлення, зазначених вище.

Приклад оформлення додатків наведений у додатку П.


ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ, КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Порядок підготовки випускної роботи

Підготовка студентами випускної роботи проводиться відповідно до графіку навчального процесу і графіку її виконання, затвердженого на засіданні кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.

У процесі написання окремих розділів студент представляє їх науковому керівнику на перевірку, виправляє та вносить доповнення у разі необхідності, звітує керівнику про готовність роботи, а в необхідних випадках – перед кафедрою.

Оцінювання випускної роботи здійснюється науковим керівником – під час написання студентом роботи, і Державною екзаменаційною комісією – під час її захисту. 

Керівник випускної роботи проводить оцінювання змістовних і організаційних аспектів роботи під час призначених консультацій. Державна екзаменаційна комісія оцінює якість захисту результатів проведеного у випускній роботі дослідження на засіданні, призначеному наказом ректора ДВНЗ «УАБС НБУ». 

Виконана випускна робота підписується студентом на титульному аркуші та надається науковому керівнику, який оцінює роботу за визначеними критеріями із зазначенням виставлених балів у листі оцінювання, робить письмовий відгук про зміст роботи, підписує і представляє роботу на кафедру. Після зовнішнього рецензування, допуску випускної роботи до захисту проводиться її захист перед Державною екзаменаційною комісією, призначеною наказом ректора по ДВНЗ «УАБС НБУ».

Критерії оцінювання випускної роботи

Написання випускної роботи є одним із видів самостійної роботи студента, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Одночасно із затвердженням графіку виконання випускної роботи, науковий керівник має ознайомити студента з картою самостійної роботи з написання випускної роботи.