Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л п с інд с.р. л п с інд с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Макроаналітичне згортання інформації

Тема 1. Аналітико-синтетична переробка інформації: сутність, призначення, види 10 2   2   6            
Тема 2.Бібліографічний опис інформаційних ресурсів 10 2 2     6            
Тема 3. Анотування документованої інформації 10 2 2     6            
Разом за змістовим модулем 1 30 6 4 2   18            

Змістовий модуль 2. Мікроаналітичне згортання інформації

Тема 4. Індексування документованої інформації 8 2   2   4            
Тема 5.Реферування документованої інформації 10 2 2     6            
Тема 6. Підготовка вторинної документованої інформації 12 4 2 2   4            
Разом за змістовим модулем 2 30 8 4 4   14            

Модуль 2

ІНДЗ                        
Усього годин 60 14       32            

2014-2015 н.р.

Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 Аналітико-синтетична переробка інформації: сутність, призначення, види 2
2 Анотування: суть, функції. Класифікація анотацій 2
3 Індексування як процес аналітико-синтетичної переробки інформації 2
4 Види і різновиди вторинних документів 2
  Разом 8

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 Методика складання бібліографічного опису 4
2 Методика анотування документованої інформації 2
3 Методика індексування документованої інформації 2
4 Методика реферування документованої інформації 4
5 Підготовкааналітико-оглядових документів 4
  Разом 16

Самостійна робота
№ з/п Назва теми Кількість годин
1 Підготуватися до семінарського заняття. Скласти словник основних термінів 8
2 Скласти бібліографічний опис друкованого, електронного документу на вибір 12
3 Підготувати декілька видів анотації на вибір: до збірки публікацій, монографії, наукової статті, аналітичної записки, програми вивчення навчальної дисципліни 12
4 Визначити індекс за таблицями УДК дипломної роботи, реферату, наукової статті 12
5 Скласти реферат звіту з практики 12
6 Скласти огляд літератури за темою дипломної роботи 14
  Разом 70

2015-2016 н.р.

Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 Аналітико-синтетична переробка інформації: сутність, призначення, види 2
2 Індексування як процес аналітико-синтетичної переробки інформації 2
3 Види і різновиди вторинних документів 2
  Разом 6

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 Методика складання бібліографічного опису 2
2 Методика анотування документованої інформації 2
3 Методика реферування документованої інформації 2
4 Підготовкааналітико-оглядових документів 2
  Разом 8

Самостійна робота№ з/п Назва теми Кількість годин
1 Підготуватися до семінарського заняття. Скласти словник основних термінів 6
2 Скласти бібліографічний опис друкованих (5) та електронних документів (5) 6
3 Підготувати анотації: до матеріалів науково-практичної конференції, монографії, наукової статті з фахового видання, підручника 6
4 Визначити індекс за таблицями УДК курсової роботи (5), робочої програми навчальної дисципліни (5) 4
5 Скласти реферат звіту з практики 6
6 Скласти огляд літератури за темою дипломної роботи 4
  Разом 32

Індивідуальне навчально-дослідне завдання

В якості індивідуального навчально-дослідного завдання студентам пропонується підготувати анотований список літератури до дипломної роботи. Мета індивідуального навчально-дослідного завдання - поглиблене вивчення певної проблеми навчального курсу, отримання більш повної інформації з певного його розділу.

10. Методи навчання:лекційний (словесний метод організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності); самостійна робота з підручником та іншими джерелами інформації під час підготовки до семінарських і практичних занять, виконання індивідуального навчально-дослідного завдання і завдань СРС (метод стимулювання навчальної діяльності і мотивації в навчанні).

 11. Методи контролю

Контрольні заходи здійснюються відповідно до «Положення про систему рейтингової оцінки Чорноморського державного університету імені Петра Могили». Механізми поточного і підсумкового контролю працюють в напрямках створення необхідної мотивації: поточний створює мотив до постійної систематичної самостійної творчої праці, вихідний контроль створює стимули до отримання знань, формує відповідальність за кінцевий результат.

Поточний контроль (70 б.) здійснюється, із розрахунку на 1 студента, шляхом проведення чотирьох контрольних робіт (1-7 бали); чотирьох опитувань на семінарських і практичних заняттях (1-4 бали); перевірки ІНДЗ (10 б.). Вихідний контроль – залік - оцінюється в 30 балів.

 12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самост. робота - 60 б.

ІНДЗ

Залік

Сума

Змістовий модуль 1

30 б.

Змістовий модуль 2

30 б.

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6

10

30

100

13 4 13 13 4 13

Розподіл балів за змістовими модулями і темами (поточне тестування) із розрахунку на 1 студента.

Змістовий модуль 1.  Дві контрольні роботи – теми 1, 3, по 9 балів. Теми 1 - 3 - виконання завдань на практичному занятті і опитування на семінарському, від 1 до 4 балів. Змістовий модуль 2. Дві контрольні роботи – теми 4, 6, по 9 балів. Теми 4 – 6, виконання завдань на практичному  занятті, опитування на семінарському, від 1 до 4 б.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно 

зараховано

82-89 В

добре

74-81 С
64-73 D

задовільно

60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Рекомендована література

Базова

1. Алешин, Л.И. Методы аналитической обработки данных [Текст]: учебно-практ. пособие / Л.И. Алешин, Ю.С. Гузев. – М.: Лит – ра, 2008. – 144 с.

2. Аналітико-синтетична обробка документів [Текст]: підруч. для студ. ін-тів культури / Е.Т. Карачинська, Є.А. Медведєва, В.К. Удалова, Л.Г. Хромченко. – Х.: ХДІК, 1996. – 258 с.

3. Анотування як процес аналітико-синтетичної переробки інформації [Текст]:  метод. посібник / Уклад. В.І.Лутовинова. – Х., 2003. – 44 с.

4. Дулатова, А.Н. Информационная культура личности [Текст]:  учебно-метод. пособие / А.Н. Дулатова, Н.Б. Зиновьева. – М.: Либерия Библиформ, 2007. – С. 61 – 71, 139 – 149.

5. Кушнаренко, Н.М. Наукова обробка документів [Текст]: підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. – К.: Вікар, 2003. – 328 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

6.  Швецова-Водка, Г.М. Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика [Текст]: навч.посібник / Г.М. Швецова-Водка. – Рівне, 2000. – 270 с.

Допоміжна

Закони України і стандарти  щодо інформаційної діяльності

7. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003 р. №851 // Офіційний вісник України. – 2003. – №25. – С. 303 – 401.

8. Про інформаційні агентства: Закон України // Відомості Верх. Ради України. – 1995. – №13. – С.281-291.

9. Про інформацію: Закон України // Відомості Верх. Ради України. – 1995. – №13. – С.281-291.

10. Про концепцію Національної програми інформатизації: Закон України // Відомості Верх. Ради України. – 1998. – №27-28. – С.494-509.

11. Про науково-технічну інформацію: Закон України // Відомості Верх. Ради України. – 1993. – №33. – С.843-851.

12. Про Національну програму інформатизації: Закон України // Голос України. – 1998. – 7 квіт. – С.5-6.

***

13. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення: ДСТУ 2394 – 94. – Чинний від 01.01.95. – К, 1994. – 89 с.

14. Концепція формування системи національних електронних інформаційних ресурсів. Затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 травня 2003 р. №259-р // Офіційний вісник України. – 2003. – №18. – С.864.

Інформаційні ресурси

15. Библиографическое описание электронных ресурсов [Электронный ресурс]: метод. рекомендации: / Сост. Т.А Бахтурина, И.С. Дудник, Н.Ю. Кулыгина. – М.: РГБ, 2001. – Режим доступа: http // www.rsl.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус.

16. Индексирование документов поисковыми роботами: [Электрон. ресурсы] / Способ доступа: url: http://www.alpet.spb/ru/indexing.shtml. – Загл. с экрана.

МІНІСТЕСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

Чорноморський державний університет імені Петра Могили