Схематичне зображення мязової та судинної лакун, стегнового кільця, підшкірного (захованого) розтвору

ЗАНЯТТЯ 28

ТЕМА: М'язи, фасції і топографія таза та стегна. Стегновий та привідний канали. Ана­­ліз рухів у кульшовому суглобі.

Актуальність теми:  Знання про будову м’язів тазу і стегна є надзвичайно важливими для практичної медицини, так як дає можливість вивчати об’єм рухів, зміщення окремих уламків кісток при переломах. Фасціальні простори використовують в медицині для місцевого знеболення.

.Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) класифікацію м’язів таза;

б) початок, прикріплення, функція м’язів таза;

в) фасції тазової ділянки;

г) топографі.тазової ділянки: клубово-гребіннe дугe, м’язовe, судиннe лакунb, над- і підгрушоподібний отвори та затульний канал;

д) класифікацію м’язів стегна;

е) початок, прикріплення, функція м’язів стегна;

є) фасції стегна;

ж) топографія стегна: стегновий трикутник, стегновий канал, привідний канал.

ВМІТИ:

              а) пропальпувати м’язи, що утворюють рельєф передньої та задньої поверхонь стегна;

б) відпрепарувати і показати м’язи таза та стегна;

          в) відпрепарувати і показати клубово-гребінну дугу, м’язову, судинну лакуни, над- і підгрушоподібний отвори та затульний канал;

             г) провести аналіз рухів у кульшовому суглобі з вказанням м’язів, які беруть участь у   

              цих рухах.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1.  Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2.  Вивчіть топографію ділянок тазу, стегна.

3.  Вивчіть класифікацію м'язів тазу.

4.  Вивчіть загальну будову, початок, прикріплення, функція м’язів тазу.

5.  Вивчіть фасції тазу.

6.  Вивчіть і замалюйте будову м’язової і судинної лакун.

7.  Вивчіть будову клубово-гребінної дуги, над- і під грушоподібного отворів, затульного каналу.

8.  Вивчіть класифікацію м'язів стегна.

9.  Вивчіть загальну будову, початок, прикріплення, функція стегна.

10. Вивчіть фасції стегна.

11. Вивчіть і замалюйте будову стегнового трикутника.

12. Вивчіть і замалюйте будову стегнового каналу.

13. Вивчіть і замалюйте будову стегнового кільця.

14. Вивчіть і замалюйте будову захованого отвору.

15. Вивчіть будову привідного каналу.

16.  Проаналізуйте рухи у кульшовому суглобі з врахуванням м’язів, які діють на нього.

17. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. М’язи таза, класифікація.

2. Внутрішні м’язи таза, початок, прикріплення, функція.

3. Зовнішня група м’язів таза, початок, прикріплення, функція.

4. Хід фасцій тазової ділянки.

5. Клубово-гребінна дуга, топографія, формування, анатомічна будова.

6. М’язова лакуна, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

7. Судинна лакуна, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

8. Над- і під грушоподібні отвори, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

9. Затульний канал, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

10.Класифікація м’язів стегна.

11. Передня група м’язів стегна, початок, прикріплення, функція.

12. Задня група м’язів стегна, початок, прикріплення, функція.

13. Присередня група м’язів стегна, початок, прикріплення, функція.

14. Фасції стегна.

15. Стегновий трикутник, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

16. Стегновий канал, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

17. Стегнове кільце, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

18. Захований розтвір, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

19. Привідний канал, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

20. Аналіз рухів в кульшовому суглобі і м’язи, що приймають в цьому участь.

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом. Самостійно вивчають і демонструють м’язи тазу і стегна: їх форму, початок, прикріплення, напрямок волокон, прикріплення, функцію. На живому демонструють контури деяких з них. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів при препаруванні м’язів тазу і стегна. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Зразок схем для самостійної позааудиторної роботи

Схематичне зображення стегнового трикутника

Схематичне зображення мязової та судинної лакун, стегнового кільця, підшкірного (захованого) розтвору - №1 - открытая онлайн библиотека

  1. Пахвинна зв’язка (lig. inguinalis).
  2. Кравецький мяз (m. sartoius).
  3. Довгий привідний мяз (m. adductor longus).
  4. Стегнова артерія (a. femoralis).
  5. Стегнова вена (v. femoralis).
  6. Стегновий трикутник (tr. femoralis).

Схематичне зображення мязової та судинної лакун, стегнового кільця, підшкірного (захованого) розтвору

Схематичне зображення мязової та судинної лакун, стегнового кільця, підшкірного (захованого) розтвору - №2 - открытая онлайн библиотека

І. М’язова лакуна (lacuna musculorum);

ІІ.Судинна лакуна (lacuna vasorum);

1 – пахвинна зв’язка (lig. inguinalis);

2 – клубово – гребінна дуга (arcus iliopectineus);

3 – клубово – поперековий м’яз (m.iliopsoas);

4 – стегновий нерв (n. femoralis);

5 – стегнова артерія (a. femoralis);

6 – стегнова вена (v. femoralis);

7 – лакунарна зв’язка (lig. lacunare);

8 – стегнове кільце (annulus femoralis);

9 – верхній ріг серпоподібного краю (cornu superius);

10 – нижній ріг серпоподібного краю(cornu inferius);

11 – велика підшкірна вена (v. saphena magna);

12 – решітчаста фасція (fascia cribrosa);

13 – широка фасція (fascia lata);

14 - захований роз твір (hiatus saphenus).