Тема 1. Загальна характеристика корпоративного права. Господарське товариство - основний суб'єкт корпоративного права

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ І ПРАВА

Кафедра цивільного, господарського права і процесу

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ

"КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО"

(за вимогами кредитно-модульної системи)

для студентів спеціальності 6.030401 "Правознавство"

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри ЦГПП

(протокол №1

від 30.08.2012 р.)

Завідувач кафедри

І.М. Коропатнік

Херсон  2012

Методичні рекомендації до семінарських занять та до самостійної роботи студента при вивченні дисципліни “Корпоративне право" (за вимогами кредитно-модульної системи) для студентів спеціальності 6.030401" Правознавство" / Укл. Рачинська І.М. – Херсон: МУБіП, 2012. – 31 с.

                       
ВСТУП

В Україні, проблеми, що виникають в сфері корпоративного права є порівняно новими, як і сам цей інститут. Адже за радянських часів створення господарських товариств було неможливим. Проте за роки незалежності нашої держави корпоративне право стало одним із інститутів, який розвивається найбільш динамічно.

Корпоративне право - галузь права, що регулює взаємовідносини, що виникають між засновниками (учасниками, членами) юридичних осіб та самими юридичними особами, а також відносини в процесі створення та державної реєстрації юридичних осіб. Виступаючи основним регулятором корпоративних відносин, воно є гарантом реалізації конституційного права громадян на свободу підприємництва в умовах переходу до ринкової економіки, існування різноманітних форм права власності.

Навчальна дисципліна передбачає вивчення 12 основних тем, зокрема тих, що стосуються визначених законодавством видів (організаційно-правових форм) юридичних осіб корпоративного типу, установчі документи юридичних осіб, членство (участь) в корпоративних організаціях, захист інтересів учасників господарських товариств, вирішення корпоративних спорів та ін.

Програма вивчення дисципліни «Корпоративне право» складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою, і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Основноюметою викладання дисципліни «Корпоративне право» є формування у майбутніх юристів сукупності знань із правового регулювання майнових та управлінських відносин між суб'єктами господарювання корпоративного типу у сфері комерційної діяльності.

Завданням дисципліни, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є вивчення студентами:

- основних принципів та інститутів корпоративного права, окремих питань корпоративного управління;

- найважливіших категорій та конструкцій корпоративного законодавства, основних тенденцій його розвитку і застосування.

Перелік знань, умінь, навичок після вивчення дисципліни: Студенти повинні засвоїти загальні положення корпоративного права, класифікувати суб’єктів корпоративних відносин, їх правовий статус, процедури виникнення, реєстрації та припинення господарських товариств; засоби забезпечення, підстави, зміст та види відповідальності суб’єктів корпоративних відносин при порушенні чинного законодавства, порядок розгляду корпоративних спорів, які виникають між суб'єктами.

Вивчення дисципліни має на меті вироблення у студентів навичок роботи з нормативним матеріалом, уміння вирішувати конкретні правові ситуації на базі національного та міжнародного законодавства, які виникають у сфері корпоративних відносин.

Місце у структурно-логічній схемі:Дисципліна «Корпоративне право» вивчається після дисциплін «Правові основи підприємницької діяльності», «Господарське право» паралельно з дисципліною «Господарський процес».

  1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Вивчення цієї дисципліни потребує від студента не тільки наполегливої праці з конспектом лекцій і літературними джерелами, а й глибокого вивчення зарубіжного та національного законодавства України і застосування його в практичній діяльності. Час, призначений для вивчення дисципліни, студенту рекомендується розподілити і використати в такий спосіб:

1. Лекції                                                             - 24 год.;

2. Семінарські заняття                                         - 24 год.;

3. Вивчення та конспектування літературних

джерел                                                                      - 1 год.;

4. Підготовка та оформлення індивідуальних завдань

(написання і захист реферату)                               - 2 год.;

5. Консультація на кафедрі                                      - 1 год.;

6. Письмовий модульний контроль                        - 2 год.

Студент може коригувати на свій розсуд витрати часу на роботи за п. 3-5, але має пам’ятати, що в цілому на вивчення дисципліни відведено 54 години і виходити за межі цього обсягу недоцільно.

Орієнтований розподіл часу за окремими темами

Тема

Кількість годин, відведених на:

лекції семінар. заняття самост. роботу індивід. роботу

Змістовий модуль 1 Загальні положення корпоративного права.

1. Загальна характеристика корпоративного права. Господарське товариство - основний суб'єкт корпоративного права 2 2 - -
2. Порядок створення господарських товариств. Установчі документи господарських товариств 2 2 - -
3. Правове положення учасників господарського товариства 2 2 - -
4. Майно господарського товариства 2 2 - -
5. Засади корпоративного управління 2 2 - 2
6. Припинення господарського товариства 2 2 - -
7. Припинення господарського товариства за судовим рішенням щодо визнання його банкрутом 2 2 - -
8. Вирішення корпоративних спорів 2 2 2 2

Змістовий модуль 2 Правова характеристика окремих видів господарських товариств

9. Акціонерне товариство: загальноправова характеристика 2 2 - -
10. Захист прав акціонерів 2 2 - -
11. Правове положення товариства з обмеженою відповідальністю. Правове положення товариства з додатковою відповідальністю 2 2 - -
12. Правові засади функціонування повного товариства. Правові засади функціонування командитного товариства 2 2 - -
Усього годин 24 24 2 4

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1

Загальні положення корпоративного права.

Тема 1. Загальна характеристика корпоративного права. Господарське товариство - основний суб'єкт корпоративного права

Поняття корпоративного права. Предмет корпоративного права. Суб'єкти корпоративних правовідносин. Джерела корпоративного права України

Поняття господарського товариства. Система господарських товариств. Правосуб'єктність господарського товариства. Найменування та місцезнаходження господарського товариства.