Тема 2 Організація аудиту та його нормативно-правове

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет

                                         

Методичні вказівки до виконання самостійних робіт

з дисципліни

„Основи аудиту”

для студентів спеціальності 7.050104 “Фінанси”, 7.030403 „Міжнародні економічні відносини”

всіх форм навчання

2009

Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни “Основи аудиту” для студентів спеціальності 7.050104 “Фінанси”, 7.030403 „Міжнародні економічні відносини” всіх форм навчання/ Укл. О.П. Зоря – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.- 38 с.

Укладачі:                          О.П. Зоря, ст.. викладач

                                 

Рецензент:                        В.Г.Прушківський, д.е.н.

Відповідальний

за випуск:                         Ж.К. Нестеренко, професор, к.е.н.

Затверджено

на засіданні кафедри

“Фінанси і банківська справа”

Протокол № 3

від 26.11. 2009 р.

Затверджено

на засіданні Вченої Ради

факультету економіки та управління  

Протокол №4

від 17.12. 2009р.
ЗМІСТ

Тести пiдсумкового контролю знань за модулем ,,науково-теоретичнi й органiзацiйнi основи аудиту” 5
Тема 1 Аудит, його об'єкти і метод 5
Тема 2 Організація аудиту та його нормативно-правове забезпечення 7
Тема 3. Планування, стадії і процедури аудиту 8
Тема 4 Аудиторський ризик 12
Тема 5 Помилки і процеси обману 18
Тема 6 Аудиторські докази 22
Тема 7 Аудиторські робочі документи 26
Тема 8 Узагальнення результатів аудиту 30
Питання модульного контролю з дисципліни «Основи аудиту» 36
Список використаної літератури 38

ТЕСТИ ПIДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

ЗА МОДУЛЕМ ,,НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНI Й

ОРГАНIЗАЦIЙНI ОСНОВИ АУДИТУ”

Тема 1 Аудит, його об'єкти і метод

В яких випадках здiйснюють обов’язковий аудит?

а) у випадках, передбачених законодавством;

б) за рiшенням господарюючого суб’єкта;

в) за рiшенням аудиторської фiрми;

г) за рiшенням Спiлки аудиторiв України.

За яким критерiєм професiя аудитора відрiзняється вiд

Багатьох iнших професiй?

а) компетентностi;

б) професiйної сумлiнностi;

в) незалежностi;

г) володiння технiчними професiйними прийомами.

3. Аудит-це:

а) державний фiнансовий контроль;

б) фiнансовий контроль, який здiйснюють органи мiсцевої влади;

в) незалежний фiнансовий контроль вищої органiзацiї;

г) незалежна перевiрка фiнансових звiтiв або фiнансової iнформацiї

об’єкта з метою висловлення думки про неї.

4. Згiдно з Законом України ,,Про аудиторську дiяльнiсть” забороняється проведення аудиту для замовника:

а) аудитором, що є консультантом з оподаткування цього замовника;

б) аудитором, якого запрошено до перевiрки спiльного пiдприємства, засновником якого є замовник;

в) аудитором, який має особистi майновi iнтереси у замовника;

г) аудитором, який отримав кредит у банку, в якому обслуговуеться його замовник.

5. Вiдповiдно до Закону України « Про аудиторську дiяльнiсть” проведення аудиту є обов’язковим:

а) для пiдтвердження звiтностi уставов i органiзацiй, якi повністю утримуються за рахунок державного бюджету;

б) для пiдприємств усiх форм власностi і видiв дiяльностi, крiм тих, що утримуються за рахунок державного бюджету;

в) для банкiв, довiрчих товариств, валютних і фондових бiрж, кредитних спiлок, iнших небанкiвськвх фiнансових установ, якi здiйснюють залучення коштiв громадян, а також залучення цiнних каперiв;

Для якого виду аудиторськоi дiяльностi вiдповiдальностi аудитора за свою роботу найнижчий?

а) аудит фiнансової звiтностi;

б) консультацiя;

в) оглядова перевiрка;

г) бухгалтерське супроводження.

7. До обставин, якi можуть негативно впливати на незалежнiсть аудитора, можна вiднести:

а) фiнансову участь аудитора в справах органiзації клiєнта в будь-якiй формi;

б) спiвпрацю одного аудитора з клiєнтом протягом двох рокiв;

в) здiйснення одним i тим же аудитором декiлькох аудиторських перевiрок пiдряд;

г) немає правильної вiдповiдi.

8. Основним законодавчим актом, що визначає загальнi правовi положення аудиторської дiяльностi є:

а) Закон України ,,Про аудиторську дiяльнiсть”;

б) Закон України ,,Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть”;

в) Стандарти аудиту;

г) Господарський кодекс України.

9. Вiдповiдно до Закону України ,,Про аудиторську дiяльнiсть” аудит - це:

а) перевiрка бухгалтерської i фiнансової звiтностi, облiку первинних документiв та iншої iнформацiї суб’єктiв господарювання з метою визначення достовiрностi iх облiку, його повноти та вiдповiдностi чинному законодавству i встановленим нормативам;

б) перевiрка даних бухгалтерського облiку i показникiв фiнансової звiтностi суб’єкта гостюдарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про достовiрнiсть в усiх суттєвих аспектах та вiдповiднiсть вимогам Законiв України, положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або iнших правил (внутрiшнiх положень суб’єктiв господарювання) згiдно iз вимогами користувачiв;

в) перевірка публічної звітності , обліку первинних документів та іншої інформації суб’єктiв господарювання з метою виявлення відхилень у веденні обліку , визначення його повноти та відповідності чинному законодавству i встановленим нормативам ;

г) всi варiанти правильнi.

Що є спiльним елементом мiж внутрiшнiм i зовнiшнiм

Аудитом?

а) мета;

6) результати;

в) прийоми, способи, методи дослiдження

г) суб’єкт аудиту.

У чому полягає системний пiдхiд в аудиторськiй дiяльностi?

а) аудит здiйснюється за допомогою системи розроблених методiв i прийомiв

6) о6єкт, який дослiджуєтъся, розглядається як система;

в) аудитор i о6єкт, який дослiджується, розглядаються як одна цiлiсна система;

г) всi варiанти правильнi.

Тема 2 Організація аудиту та його нормативно-правове

забезпечення

1. Рішення екзаменаційної комісії про результати іспиту приймаються :

а) наявності всіх її членів

б) наявності двох третин її членів

в) наявності половини її членів

2. Особи, які не склали іспит, мають право повторно скласти його не раніше:

а) як через рік після цієї спроби

б) як через місяць після цієї спроби

в) як через 2 роки після цієї спроби

3. Для проведення іспиту створюються:

а)дві екзаменаційні комісії

б)пять екзаменаційних комісій

в)одна екзаменаційна комісія

4. Кваліфікаційний сертифікат це:

а) стан економічних, організаційних, інформаційних та інших характеристик системи, що перебуває у сфері аудиторської оцінки

б) офіційний документ, власник якого може здійснювати аудит на підприємствах та в господарських товариствах (серія А), у банках (серія Б) або в цих структурах одночасно (серія АБ)

в) прийом відволікання, способом абстракції переходять від конкретних об'єктів до загальних понять

5. Право на отримання сертифіката аудитора мають:

а)громадяни з вищою освітою, відповідними знаннями з питань обліку та досвідом роботи не менше двох років на посадах аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста або економіста

б) громадяни з вищою освітою, відповідними знаннями з питань обліку та досвідом роботи не менше трьох років на посадах аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста або економіста

в) громадяни з вищою освітою, відповідними знаннями з питань обліку та досвідом роботи не менше пяти років на посадах аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста або економіста

6.Основними завданнями АПУ є:

а)організація через аудиторські фірми незалежного контролю суб'єктів підприємницької діяльності

б)надання методичної допомоги аудиторським фірмам (розробка і затвердження нормативів, положень щодо сертифікації тощо)

в)надання суб'єктам підприємницької діяльності методичної допомоги з питань обліку, аналізу, контролю

г)підготовка та підвищення кваліфікаційного рівня аудиторів

7. Аудиторська діяльність регулюється:

а)закон України Про НБУ

б)всі закони України

в)законом України Про аудиторську діяльність

Тема 3. Планування, стадії і процедури аудиту

1. Однiєю з обов’язкових вимог до аудиторської фiрми є:

а) загальний розмiр частки учасникiв аудиторської фiрми, якi є сертифiкованими аудиторами, в статутному капiталi не повинен перевищувати 30 %;

б) наявнiсть в штатi аудиторської фiрми як мiнiмум трьох сертифiкованих аудиторiв;

в) керiвником аудиторської фiрми може бути тiльки сертифiкований аудитор;

г) немає правильної вiдповiдi.

2. До обставин, якi можуть негативно впливати на незалежнiсть аудитора, можна вiднести:

а) фiнансову участь аудитора в справах органiзації клiєнта в будь-якiй формi;

б) спiвпрацю одного аудитора з клiєнтом протягом двох рокiв;

в) здiйснення одним i тим же аудитором декiлькох аудиторських перевiрок пiдряд;

г) немає правильної вiдповiдi.

3. Основним законодавчим актом, що визначає загальнi правовi положення аудиторської дiяльностi є:

а) Закон України ,,Про аудиторську дiяльнiсть”;

б) Закон України ,,Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть”;

в) Стандарти аудиту;

г) Господарський кодекс України.

4. Вiдповiдно до Закону України ,,Про аудиторську дiяльнiсть” аудит - це:

а) перевiрка бухгалтерської i фiнансової звiтностi, облiку первинних документiв та iншої iнформацiї суб’єктiв господарювання з метою визначення достовiрностi iх облiку, його повноти та вiдповiдностi чинному законодавству i встановленим нормативам;

б) перевiрка даних бухгалтерського облiку i показникiв фiнансової звiтностi суб’єкта гостюдарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про достовiрнiсть в усiх суттєвих аспектах та вiдповiднiсть вимогам Законiв України, положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або iнших правил (внутрiшнiх положень суб’єктiв господарювання) згiдно iз вимогами користувачiв;

в) перевірка публічної звітності , обліку первинних документів та іншої інформації суб’єктiв господарювання з метою виявлення відхилень у веденні обліку , визначення його повноти та відповідності чинному законодавству i встановленим нормативам ;

г) всi варiанти правильнi.