Тема 2. Бібліографічний опис інформаційних ресурсів

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Аналітико-синтетична переробка інформації

галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

спеціальність 7.03010101 «Соціологія»

факультетсоціології

Миколаїв - 2014

Робоча програма Аналітико-синтетична переробка інформації для студентів галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», спеціальності 7.03010101 «Соціологія»

26 серпня 2014 року, 10 с.

Розробник: Мейжис І.А., доктор пед. наук, професор соціології, завідувач кафедри соціології, професор кафедри

Укладач: Іванова І.Ф., доцент, канд. пед. наук, доцент кафедри соціології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії) соціології

Протокол від “___” ________ 2014  року № ____

 Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії) соціології

__________________      (Мейжис І.А.)

              (підпис)     (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2014 року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу з галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки», за напрямом підготовки (спеціальністю) 7.03010101 «Соціологія»

Протокол від. “__” ________ 2014 року № ___

“_____”________________2014 року 

Голова _______________     (Гавеля В.Л.)                                                                                                                                            (                      (підпис)    (прізвище та ініціали)        

                                                                                        © І. А. Мейжис, 2014 р.

                                                                                                                    © І. Ф. Іванова, 2014 р.

2014-2015 н.р.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки»  

За вибором

Напрям підготовки 7.03010101 «Соціологія»
Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.03010101 «Соціологія»

Рік підготовки:

Змістових модулів –2 5 -й  
Індивідуальне науково-дослідне завдання: складання анотованого списку літ-ри за темою дипломної роботи

Триместр

Загальна кількість годин - 108

13-й – 14 -й  

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

Аудиторних - 4

самостійної роботи студента - 8

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

14 год.  

Практичні, семінарські

24 год.  

Лабораторні

 год.  год.

Самостійна робота

70 год.  

Індивідуальні завдання:год.

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить для денної форми навчання 35% до 65%.

2015-2016 н.р.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки»  

За вибором

Напрям підготовки 7.03010101 «Соціологія»
Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.03010101 «Соціологія»

Рік підготовки:

Змістових модулів –2 5 -й  
Індивідуальне науково-дослідне завдання: складання анотованого списку літ-ри за темою дипломної роботи

Триместр

Загальна кількість годин - 60

 14 -й  

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

Аудиторних - 2

самостійної роботи студента – 2,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

14 год.  

Практичні, семінарські

14 год.  

Лабораторні

 год.  год.

Самостійна робота

32 год.  

Індивідуальні завдання:год.Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить для денної форми навчання 47% до 53%.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метаполягає у формуванні системи теоретичних знань та практичних навичок з технології аналітико-синтетичної переробки інформації та створення вторинних документів.

Завдання:

- сформувати уявлення про різновиди аналітико-синтетичної переробки інформації як процесу, за допомогою якого можна створити пошукові образи документів;

- окреслити особливості бібліографічного опису як процесу, що дозволяє ідентифікувати документовану інформацію;

- окреслити особливості індексування як процесу, що дозволяє передати зміст документованої інформації;

- ознайомити з методикою анотування документованої інформації як процесу, що дозволяє дати коротку характеристику документу з погляду його змісту, призначення, форми та інших особливостей;

- ознайомити з методикою реферування документованої інформації як процесу, що дозволяє стисло викласти зміст первинного документа у вторинному – рефераті;

- ознайомити з основними інформаційними продуктами наукової обробки документованої інформації.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

- правила бібліографічного опису документів;

- сутність предметизації та систематизації документів;

- методику анотування документів;

- методику реферування документів;

- методику створення вторинних документів (бібліографічного, реферативного, оглядового, аналітичного);

вміти:

- здійснювати бібліографічний опис документів;

- використовувати прийоми предметизації та систематизації документів;

- здійснювати процес реферування;

- створювати вторинні документи (бібліографічний, реферативний, оглядовий, аналітичний).

Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Макроаналітичне згортання інформації

Тема 1. Аналітико-синтетична переробка інформації: сутність, призначення, види

Інформатизація суспільства. Інформаційні потоки та масиви. Електронні ресурси. Первинна та вторинна інформація. Сутність понять «інформація», «соціальна інформація», «соціологічна інформація», «аналітико-синтетична переробка інформації», «згортання інформації». Види згортання інформації. Семантичне і лексичне згортання інформації. Сутність макро- та мікроаналітичного згортання інформації. Складання бібліографічного опису та анотування як різновиди макроаналітичного згортання інформації. Реферування, реферативні та аналітичні огляди, індексування як види мікроаналітичного згортання інформації.

Тема 2. Бібліографічний опис інформаційних ресурсів

 Бібліографічний опис в аналітико-синтетичній переробці документованої інформації: поняття, значення, функції, вимоги. Основні етапи розвитку бібліографічного опису. Елементи бібліографічного опису: обов’язкові та факультативні. Зони бібліографічного опису: зона назви та відповідей про відповідальність; зона видання, зона виду та обсягу ресурсу; зона вихідних даних; зона серії; зона фізичної характеристики; зона приміток. Загальна методика складання бібліографічних описів. Спеціальні методики складання бібліографічних описів: монографічний бібліографічний опис; зведений бібліографічний опис, аналітичний опис, бібліографічний опис кіно-, фоно-, фотодокументів та електронних ресурсів. Створення міжнародних правил складання бібліографічного опису.