Тема 2. Порядок створення господарських товариств. Установчі документи господарських товариств

Створення господарських товариств: основні положення. Державна реєстрація господарських товариств. Правові наслідки порушення порядку створення господарського товариства.

Установчі документи господарських товариств: зміст та порядок оформлення. Внесення змін до установчих документів господарського товариства. Визнання установчих документів господарських товариств недійсними. Втрата установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію господарського товариства.

Тема 3. Правове положення учасників господарського товариства

Характеристика осіб, які можуть виступати учасниками господарського товариства. Право на участь у господарському товаристві. Розмежування понять «учасник» та «засновник». Права учасників господарського товариства. Захист прав учасників господарського товариства. Обов'язки учасників господарського товариства.

Тема 4. Майно господарського товариства

Формування майна господарського товариства. Статутний капітал господарського товариства. Зміна розміру статутного капіталу.Розпорядження майном товариства. Підстави набуття права власності на майно та його припинення. Безпідставне набуття майна.

Тема 5. Засади корпоративного управління

Загальна характеристика корпоративного управління. Характеристика органів управління господарського товариства. Компетенція органів господарського товариства. Організація роботи органів управління господарського товариства. Посадові особи господарського товариства.

Тема 6. Припинення господарського товариства

Припинення господарського товариства: загальні положення. Правонаступництво. Загальна характеристика реорганізації господарського товариства. Порядок злиття, поділу, приєднання та перетворення господарського товариства. Ліквідація господарського товариства.

Тема 7. Припинення господарського товариства за судовим рішенням щодо визнання його банкрутом

Поняття та характеристика неплатоспроможності та банкрутства. Сторони у справі про банкрутство. Порядок порушення справи про банкрутство. Розпорядження майном боржника. Санація. Постановлення судового рішення про визнання боржника банкрутом. Організаційні дії щодо припинення господарського товариства, визнаного банкрутом.

Тема 8. Вирішення корпоративних спорів

Поняття корпоративного спору. Підвідомчість та підсудність корпоративних спорів. Порядок вирішення корпоративних спорів.

Змістовий модуль 2

Правова характеристика окремих видів

Господарських товариств

Тема 9. Акціонерне товариство: загальноправова характеристика

Поняття та класифікація акціонерних товариств. Поняття та види акцій. Дивіденди. Організація ведення реєстру власників іменних цінних паперів акціонерного товариства. Порядок створення акціонерного товариства. Відкрита підписка на акції. Загальні засади управління акціонерним товариством. Порядок скликання та компетенція загальних зборів акціонерів. Порядок формування та компетенція виконавчого органу. Порядок формування та компетенція наглядової ради.

Тема 10. Захист прав акціонерів

Акціонер та його основні права. Типові порушення прав акціонерів. Поняття права на захист, способи та форми захисту права. Судовий захист прав акціонерів.

Тема 11. Правове положення товариства з обмеженою відповідальністю. Правове положення товариства з додатковою відповідальністю

Поняття товариства з обмеженою відповідальністю. Загальні засади створення товариств з обмеженою відповідальністю. Зміна складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Управління товариством з обмеженою відповідальністю.

Поняття товариства з додатковою відповідальністю. Загальні засади створення товариства з додатковою відповідальністю. Порядок зміни складу учасників товариства з додатковою відповідальністю. Управління товариством з додатковою відповідальністю.

Тема 12. Правові засади функціонування повного товариства. Правові засади функціонування командитного товариства

Поняття та загальна характеристика повного товариства. Правові засади створення та припинення повного товариства. Порядок зміни складу учасників повного товариства. Управління повним товариством.

Поняття та загальна характеристика командитного товариства. Правове положення учасників командитного товариства. Правові засади створення та припинення командитного товариства. Зміна складу учасників командитного товариства. Специфіка управління командитним товариством.

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

1. Загальна характеристика корпоративного права. Господарське товариство - основний суб'єкт корпоративного права                                                                                2 год.

2. Порядок створення господарських товариств.

Установчі документи господарських товариств 2 год.

3. Правове положення учасників господарського товариства                                                                          2 год.

4. Майно господарського товариства                       2 год.

5. Засади корпоративного управління                      2 год.

6. Припинення господарського товариства              2 год.

7. Припинення господарського товариства за судовим рішенням щодо визнання його банкрутом               2 год.

8. Вирішення корпоративних спорів                         2 год.

9. Акціонерне товариство:

Загальноправова характеристика                       2 год.

10. Захист прав акціонерів                                  2 год.

11. Правове положення товариства з обмеженою відповідальністю. Правове положення товариства з додатковою відповідальністю                                               2 год.

12. Правові засади функціонування повного товариства. Правові засади функціонування командитного товариства 2 год.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ