Тема 4. Контроль операцій на рахунках в банку

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Методичний комплекс

З  дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль»

Для студентів спеціальності 6.05010613 «Облік і аудит»

Затверджено;

на засіданні кафедри

обліку та ДФК

протокол № 1

від 03.09.2010 р.

КРИВИЙ РІГ

2010

Методичний комплекс з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» для студентів спеціальності 6.05010613«Облік і аудит» / Укладач: Шендригоренко М.Т. - Кривий Ріг, КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», 2010.- 98с.

Відповідальний за випуск: Т. Г. Нікульникова, к.е.н., доцент

Укладач: М.Т. Шендригоренко, к.е.н., доцент

Рецензент: І.І. Криштопа, к.е.н., доцент

ЗМІСТ

                                                     Стор.

1. ВСТУП                                                                                                             4

2. ПРОГРАМА КУРСУ                                                                                       6

3. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань 17

студентів                                                                                                  

4. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ     19

ВИКОНАННЯ                                                                                              

5. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ   57

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ          88

             

7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ                                                                                    93                                                                             

8. ДОДАТКИ                                                                                                    

1. ВСТУП  

Реформування форм власності в Україні та створення нового механізму господарювання викликало суттєві зміни в організації та методах здійснення внутрішньогосподарського контролю.

Курс «Внутрішньогосподарський контроль» є складовою частиною циклу дисциплін, які формують базу знань та рівень підготовки майбутнього фахівця з обліку і аудиту на першому етапі - етапі підготовки бакалавра.

Мета викладення дисципліни - отримання студентами теоретичних і практичних знань з організації та проведення внутрішньогосподарського контролю на підприємствах і закріплення їх на практичних заняттях і в процесі виконання індивідуальної і самостійної роботи.

Дана дисципліна займає важливе місце в навчальному процесі згідно навчальних планів бакалавра з економіки для студентів спеціальності 6.106(13)«Облік і аудит», спеціалізації «Контроль та ревізія». Це пояснюється тим, що визначення об`єктів і суб`єктів контролю, його методів і прийомів дозволяє не тільки засвоїти особливості, притаманні даній дисципліні, а й побудувати ефективну систему контролю на підприємстві.

При вивченні дисципліни «ВГК» студент повинен:

знати законодавчо-нормативні та інструктивні документи, які регламентують порядок організації та проведення внутрішньогосподарського контролю фінансово-господарської діяльності підприємства;

відокремлювати предмет і об`єкти контролю, знати його прийоми і методи та основні етапи контрольно-ревізійного процесу і притаманні йому процедури;

уміти застосовувати методи і прийоми проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.

Курс «Внутрішньогосподарський контроль» відіграє важливу роль теоретичної бази, з якої починається системне оволодіння науковими знаннями в галузі контролю та ревізії. Крім цього, він сприяє закріпленню знань з курсів «Фінансовий облік» і «Судово - бухгалтерська експертиза», «Фінанси» та «Економічний аналіз», надає можливість студентам більш ефективно застосовувати набуті знання на практиці.

      

 2. ПРОГРАМА КУРСУ

    Тематичний план вивчення навчальної дисципліни студентами денної та заочної форм навчання представлено у табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Тематичний план дисципліни

Назва теми

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

      Лекції

Практичні заняттяІндивідуальна робота

Підсумковий контроль

Самостійна робота

Усього

Лекції

Практичні заняття

Індивідуальна робота

Підсумковий контроль

Самостійна робота

Усього

Модуль 1

Тема 1. Суть, предмет і класифікація контролю 2

2

2

12

18

1

0.5

4

 

12

17.5
Тема 2. Організація і методика контрольно - ревізійної роботи 2

2

2

12

18

1

0.5

4

 

12

17.5
Тема 3. Контроль касових операцій 2

2

2

12

18

1

0.5

4

 

12

17.5
Тема 4. Контроль операцій на рахунках в банку     2

2

2

10

16

1

0.5

4

 

12

17.5
Разом 8

8

8

46

70

4

2

16

 

48

70

Модуль 2

Тема 5. Контроль розрахункових операцій   4 2

1

16

23

1

0.5

4

1

12

18.5

Тема 6. Контроль операцій з основними засобами   4 2

2

12

20

1

0.5

4

1

12

18.5

Тема 7. Контроль виробничих запасів 2 2

1

10

15

1

0.5

2

14

17.5

Тема 8. Узагальнення результатів контролю 2 2

2

10

16

1

0.5

4

14

19.5

Разом 12 8

6

48

74

4

2

14

52

74

Усього: 20 16

14

-

94

144

8

4

30

2

100

144

                                               

Тема 1. Суть, предмет і класифікація контролю

 Мета вивчення теми: вивчити сутність контролю, його предмет і об’єкт; дослідити класифікаційні ознаки контролю.

Перелік понять, які мають бути засвоєні: контроль, фінансовий контроль, економічний контроль, державний фінансовий контроль, стандарти державного фінансового контролю.

 Зміст теми: Контроль - це система спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування об’єкта управління прийнятим управлінським рішенням, а також встановлення результатів управлінського впливу на керований об’єкт з виявленням відхилень, допущених у ході виконання цих рішень.

Контроль повинен бути оперативним, точним і економічним. Тому він сформувався та здійснюється, виходячи із принципів: законності, всебічності, об’єктивності, ефективності, тощо.

Економічний контроль, як і інші економічні науки, вивчає проблеми розвитку економіки України. Він перебуває в тісному взаємозв’язку з плануванням, управлінням та обліком і невід’ємний від них. Цей зв’язок виявляється передусім в тому, що функціональні економічні науки досліджують той самий об’єкт, але з різною цільовою функцією.

Господарська діяльність підприємств передбачає використання грошового вимірника, тобто фінансового критерію. Тому в системі економічного контролю сформувався фінансовий контроль, змістом якого є виробничі відносини і продуктивні сили у сфері макро- і мікроекономіки. У сфері макроекономіки функціонує державний фінансовий контроль, який здійснює Державна контрольно - ревізійна служба України, Державна податкова адміністрація України, Державне казначейство України та інші контролюючі органи.

Метою фінансово-господарського контролю є сприяння раціональному використанню засобів і предметів праці, а також самої праці для одержання найбільшого прибутку.

Для більш детального вивчення змісту та функцій економічного контролю важливого значення набуває визначення його видів, тобто класифікація економічного контролю за послідуючими основними ознаками.

Тема 2. Організація і методика контрольно - ревізійної роботи

Мета вивчення теми: дослідити організацію, підготовку контрольно-ревізійного процесу, основні процедури контролю, права та обов`язки перевіряю чого та осіб, діяльність яких підлягає перевірці.

     Перелік понять, які мають бути засвоєні:планова виїзна ревізія, позапланова виїзна ревізія, зустрічна звірка, ревізор, посадова особа.        

     Зміст теми: Згідно зі строками, вказаними в плані контрольно-ревізійної роботи, керівником ревізійного органу призначається ревізія         (перевірка) діяльності підприємства. В наказі на її проведення вказується: найменування організації, період і строк проведення перевірки, ПІП перевіряючих.   

          Перед проведеням  ревізії (перевірки) розробляється програма ревізії (перевірки), в якій визначаються період ревізії (перевірки), її мета та основні питання, на яких слід зосередити увагу.

      Програма ревізії (перевірки) затверджується керівником ревізійного органу (на підприємстві - це відділ внутрішнього аудиту, контрольно - ревізійний відділ, тощо), який перевіряє підготовленість учасників до проведення ревізії і дає їм необхідні інструктивні вказівки.

     На основі затвердженої програми ревізії складається план її проведення з визначенням конкретних завдань, виконавців, термінів виконання. Після чого складаються робочі плани (по кожній дільниці роботи), в яких вказується: перелік робіт, які належать виконанню, спосіб перевірки (вибірковий, суцільний); строк їх виконання та виконавці.

    В період ревізії при необхідності до програми ревізії, плану її проведення та робочих планів можуть вноситися зміни та доповнення.

Тема 3. Контроль касових операцій

 

Мета вивчення теми: вивчити методику перевірки касових операцій.

    Перелік понять, які мають бути засвоєні:каса, грошові кошти, касові операції, касова дисципліна, готівковий обіг. 

 Зміст теми: Підприємства незалежно від форм власності і виду діяльності згідно з чинними нормативними документами можуть розраховуватись готівкою з робітниками і службовцями при виплаті заробітної плати, премій, винагород, пенсій, а також при видачі підзвітним особам на господарські витрати та відрядження.

  Підприємства, які відкрили поточні рахунки в установах банку, зберігають на цих рахунках свої кошти на договірних умовах і здійснюють розрахунки за своїми зобов'язаннями в безготівковій та готівковій формі.

Ревізія каси та касових операцій - одна з найвідповідальніших ділянок документальної ревізії (перевірки). Головна її мета - виявити факти надлишку, нестач, розтрат і привласнення грошей методом раптової інвентаризації готівки та перевірки касових документів.

Основними завданнями ревізії каси і касових операцій є перевірка:

1) забезпечення умов збереження готівки та інших цінностей в касі та при їх доставці з банку;

2) дотримання правил документального оформлення операцій щодо руху готівки;

3) своєчасності та повноти оприбуткування одержаної готівки з банку та від інших осіб;

4) дотримання касової дисципліни при проведенні касових операцій;

5) дотримання ліміту готівки в касі, умов видачі на поточні потреби та на інші цілі;

6) дотримання встановленого порядку збереження чекових книжок, а також отримання по них готівки;

7) стану обліку касових операцій, ведення касової книги, книг аналітич-ного обліку інших цінностей, які зберігаються в касі;

8) дотримання граничних обмежень на здійснення готівкових розрахунків.

Джерелами ревізії є: прибуткові і видаткові касові ордери;      квитанції на внесок готівки до банку або на оплату послуг інших організацій;   корінці чекової книжки;  відомості на виплату заробітної плати, відпускних, матеріальних допомог, компенсацій, стипендій та інших виплат; трудові угоди на виконання і оплату певних робіт;  акти інвентаризації готівки в касі; чеки, рахунки на придбання матеріальних цінностей готівкою та накладні на отримання цінностей і надання послуг; договір про матеріальну відповідальність касира; Книга обліку прийнятих і виданих старшим касиром грошей; Касова книга; журнал №1 і відомість до нього;  облікові записи на позабалансовому рахунку 08 “Бланки суворого обліку”;  Головна книга; Баланс, Звіт про рух грошових коштів.

Тема 4. Контроль операцій на рахунках в банку

 

    Мета вивчення теми: вивчити методику контролю операцій на рахунках в банку.

Перелік понять, які мають бути засвоєні:поточний рахунок, інші рахунки в банку, платіжні документи, форми безготівкових розрахунків.

Зміст теми: Під час перевірки операцій на рахунках в банках поставлені слідуючи задачі:

перевірка своєчасності, законності, достовірності та доцільності здійснених операцій з надходження та списання грошових коштів;

контроль за використанням коштів;

контроль за дотриманням правил і форм розрахунків.

Документи, за допомогою яких проводяться операції на поточному рахунку в банку поділяються на 3 групи :   

документи, за допомогою яких забезпечується взаємозв’язок між поточним рахунком і касою підприємства (грошова чекова книжка, об’ява про внесення готівки);

документи, за допомогою яких здійснюються розрахунки з іншими підприємствами, установами і організаціями;

документи, за допомогою яких здійснюється списання сум недоїмки до бюджету за податками і платежами в безспірному порядку (платіжна вимога, інкасове доручення-розпорядження).

  При цьому основними джерелами інформації служать:

виписки банку по відповідних рахункам (субрахунках) з додатками, що е підставою для проведення прибутково - видаткових операцій;

копії платіжних доручень, доручень - вимог, заяв на виставлення акредитива, корінці чеків;

облікові регістри по рахункам 31 « Рахунки в банках», 33 « Інші кошти»;

Головна книга, Баланс, Звіт про рух грошових коштів.