Тема 4. Контроль операцій на рахунках в банку

Модульний контроль № 2 складається із роботи над модульно карткою за темами:

Тема 5. Контроль розрахункових операцій. 

Тема 6. Контроль операцій з основними засобами.

Тема 7. Контроль виробничих запасів.

Тема 8. Узагальнення результатів ревізії.

Загальна оцінка за поточну успішність визначається як підсумок за всіма видами робіт, відображених в цих критеріях і не може перевищувати 100 балів.

 Таблиця 1.3

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
     А       90 - 100 5 (відмінно)
     В       80 - 89 4 (добре)
     С       70 - 79 4 (добре)
     D       66 - 69 3 (задовільно)
     E       60 - 65 3 (задовільно)
    FX       30 - 59 2(незадовільно) з можливістю повторного складання
     F        1 - 29 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

4. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Тема 1. Суть, предмет і класифікація контролю

     Мета: визначити сутність і значення економічного контролю в сучасних умовах, охарактеризувати об`єкти та суб`єкти контролю, відокремити ознаки класифікації контролю.

БЛОК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:

1. Контроль в системі управління економікою.

2. Зміст і функції фінансово-господарського контролю.

3. Види економічного контролю.

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК:

    Завдання 1.1

    Проаналізувати визначення поняття контролю в спеціальній літературі (табл.1.1.). Дати змістовну характеристику кожному з наведених визначень та сформулювати найбільш повне.

                                                                                                           Таблиця 1.1

Визначення поняття контролю в різних літературних джерелах

Джерело Визначення
1 2
Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І.. Контроль і ревізія – Житомир: ЖІТІ, 2000.-512с. Контроль – це систематичне спостереження і перевірка процесу функціонування відповідного об’єкту з метою встановлення його відхилень від заданих параметрів (с.10).
Енциклопедичний словник бізнесмена: менеджмент, маркетинг, інформатика.-К.: Техніка, 1993.-856 с. Контроль – це замір та аналіз результатів виконання стратегічних планів, планів маркетингу і прийняття заходів, що корегують їх (с. 319).
Жила В.Г. Ревізія та аудит.-К.:МАУП,1998.-96с. Контроль – це процес, що забезпечує відповідність функціонування об’єкту управління прийнятим управлінським рішенням та направлений на успішне досягнення поставлених цілей (с.4)
Мурашко В.М. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности торговых организаций. –К:Высш. школа, 1974.-    222 с. В нашій країні контроль – це засіб керівництва господарською діяльністю об’єднань, організацій і підприємств (с.3)
Райхберг Б.А. Лозовский Л.Ш Современный экономический словарь .- М.:ИНФА-М, 1996.- 496 с. Контроль (з франц. Controle – перевірка) – складова частина управління економічними об’єктами та процесами, що полягає в спостереженні за об’єктом з метою перевірки відповідності об’єкта спостереження бажаному та необхідному стану, передбаченому законами, положеннями, інструкціями, іншими нормативними актами, а також програмами, планами, договорами, проектами, угодами (с. 161)
Усач Б.Ф. Контроль і ревізія. – К.: Ін Юре, 2002. – 352 с. Контроль (з франц. Controle - список, який ведеться у двох примірниках; тут – повторне повернення до раніше розглянутого питання, його перевірка) означає перевірку виконання тих або інших господарських рішень з метою встановлення їх законності та економічної доцільності (с. 5)Завдання 1.2

Проаналізувати основні прийоми фактичного контролю на підставі наведеної схеми (рис. 1.1.).

  Тема 4. Контроль операцій на рахунках в банку - №1 - открытая онлайн библиотека

          Прийоми фактичного контролю