Тема 5. Контроль розрахункових операцій

Мета вивчення теми : вивчити порядок перевірки розрахункових операцій на підприємстві.

      Перелік понять, які мають бути засвоєні:товарна операція, нетоварна операція, претензія, підзвітна особа, штрафні санкції, сумнівний борг, витрати майбутніх періодів.                   

        Зміст теми: Важливу ділянку економічної роботи підприємства становлять розрахункові операції, від своєчасності і правильності проведення яких залежить виконання планів реалізації продукції, прискорення оборотності коштів, мобілізації коштів і спрямування їх на покриття виробничих та інших витрат. Підприємства систематично ведуть розрахунки з постачальниками, покупцями, кредиторами. Вся ця діяльність і є об'єктом контролю як внутрішніми, так і зовнішними перевіряючими.

Основні завдання контролю розрахункових операцій - це перевірка:

1) повноти і своєчасності розрахунків за платежами в бюджет;

2) дотримання діючих положень про оплату витрат на відрядження, по виплаті компенсації при переході на роботу в іншу організацію, витрачання грошей на операційні і господарські витрати;

3) законності здійснення операцій за розрахунками з дебіторами і кредиторами, виконання завдань із зниження дебіторської і кредиторської заборгованості, обґрунтованості їх списання;

4) повноти і своєчасності пред'явлення претензій за порушення договірних зобов'язань, виявлення матеріальних втрат і обгрунтованості їх списання;

5) дотримання встановлених правил інвентаризації розрахунків.

Джерелами інформації для перевірки є: завдання із зниження дебіторської і кредиторської заборгованості; розрахунки сум платежів в бюджет;  первинні документи з оформлення розрахункових операцій; облікові регістри по рахунках №№ 36, 37, 63, 64, 65, 66, 67, 68. (журнал № 3); Головна книга, Баланс.

Слід знати, що реальність бухгалтерського балансу може бути забезпечена тільки після ретельної перевірки (інвентаризації) всіх його статей. Тому перевірку стану розрахунків доцільно починати з аналізу матеріалів інвентаризації розрахунків. Інвентаризація розрахунків полягає у виявленні фактичних залишків сум на рахунках.

В акті результатів інвентаризації розрахунків слід вказати назви проінвентаризованих рахунків, записати суми непогодженої й простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості й безнадійних боргів. За вказаними видами заборгованості до акта інвентаризації розрахунків має додаватися довідка із зазначенням суми заборгованості, за що вона числиться, з якого часу і на підставі яких документів.

Таким чином, аналіз матеріалів інвентаризації розрахунків дає можливість перевіряючому зосередити увагу на більш аргументованій перевірці розрахунків, за якими встановлено різні розбіжності.

Тема 6. Контроль операцій з основними засобами

Мета вивчення теми: вивчити методику контролю необоротних активів.

Перелік понять, які мають бути засвоєні:основні засоби, нематеріальні активи, амортизація, оренда, ремонт, капітальні інвестиції.  

Зміст теми: Основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше від одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Збереження основних засобів, забезпечення їх нормального стану та раціональне використання є основним завданням колективу підприємства.

Під час перевірки слід визначити: дотримання умов, що забезпечують зберігання основних засобів та нематеріальних активів; законність та правильність операцій, пов'язаних із рухом основних засобів, нематеріальних активів та їх документальним оформленням; правильність і своєчасність нарахування та включення у витрати виробництва амортизаційних витрат;  визначення і списання зносу по групах основних засобів та нематеріальних активів; правильність проведення переоцінки основних засобів; відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом основних засобів; своєчасність освоєння виробничих потужностей, виконання показників ефективності використання обладнання і т.д.

Джерелами інформації для перевірки є:

1. Акт приймання - передачі (внутрішнього переміщення) (№ОЗ-1).

2. Акт приймання - здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (ф. ОЗ-2).

3. Акт  списання основних засобів (№ ОЗ-З).

4. Акт на списання автотранспортних засобів (№ОЗ-4).

5. Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини (№ ОЗ-5).

6. Інвентарна картка обліку основних засобів (№ О3:6).

7. Опис інвентарних карток по обліку основних засобів (№ ОЗ-7).

8. Картка обліку руху основних засобів (№ ОЗ-8).

9. Інвентарний список основних засобів (№ ОЗ-9).

10. Розрахунок амортизації основних засобів (№ ОЗ-14).

11. Протоколи інвентаризаційних комісій.

12. Інвентаризаційні описи та порівняльні відомості по інвентаризації.

13. Облікові регістри по рахунках 10, 11, 12, 13, 40,41, 42.( журнал №4).

14. Головна книга.

15. Баланс (Форма № 1).

16. Звіт про власний капітал (Форма № 4).