Тема 7. Контроль виробничих запасів

 Мета вивчення теми: вивчити методику контролю виробничих запасів.

     Перелік понять, які мають бути засвоєні: запаси, тендерні процедури, , виробничі запаси, МШП.

 Зміст теми: З метою здійснення ефективної діяльності підприємство повинно бути забезпечене виробничими запасами. Запаси є однією з найбільшою складових частин активів підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат, а також при визначенні результатів господарської діяльності суб’єкта господарювання та при висвітленні інформації про його фінансовий стан.

Склад запасів, їх оцінка та порядок відображення у фінансовій звітності визначені П(С)БО 9 «Запаси».

Запаси - це активи, які : утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;  перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управлінням підприємством.

Запаси визнаються активом, якщо є імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічну вигоду, пов’язану з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.

Враховуючи значення виробничих запасів у діяльності підприємства, перед перевіряючим стоять такі завдання:

перевірка правильності визначення оптимальної величини ТМЦ, які необхідно придбати для забезпечення ритмічності виробництва;

перевірка законності операцій щодо руху виробничих запасів;

перевірка забезпечення умов збереження матеріальних цінностей;

перевірка завдань зі зниження норм витрат і економії наявних ТМЦ;

перевірка правильності визначення і списання на витрати виробництва вартості витрачених матеріальних цінностей;

перевірка правильності і своєчасності проведення переоцінки матеріальних цінностей;

 перевірка стану інвентаризаційної роботи на підприємстві.

Джерелами інформації для перевірки операцій з виробничими запасами є: договори, укладені між підприємством - постачальником і підприємством - споживачем, а також замовлення і специфікації, обумовлені з постачальником; норми витрат сировини, палива і т.д.; первинні документи з обліку ТМЦ: картка складського обліку матеріалів, матеріальний ярлик, ЛЗК, ТТН, рахунки - фактури, довіреності, акти приймання матеріалів, інвентаризаційні описи, порівняльні відомості, акти інвентаризації, прибутковий ордер, претензійні листи, податкові накладні, сигнальні довідки, матеріальний звіт; тощо. книги складського обліку; журнал обліку вантажів, що надійшли; журнал реєстрації довіреностей; журнали № 3 та № 5А і відомості до них; Головна книга; Баланс.

Тема 8. Узагальнення результатів контролю

   Мета вивчення теми: вивчити методику узагальнення результатів ревізії (перевірки).

Перелік понять, які мають бути засвоєні:акт ревізії (перевірки), журнал перевіряю чого, робочі документи перевіряючого.

  Зміст теми: Заключним етапом  ревізії (перевірки) є оформлення її результатів. Цей процес передбачає узагальнення, систематизацію матеріалів перевірок та складання акту ревізії (перевірки).

Узагальнення матеріалів ревізії - основний і найбільш склад­ний етап роботи перевіряючого. Він має з великої кількості фактів і ви­падків відібрати основні, реальні й документально обґрунтовані.

       Результати перевірки можуть оформлюватися і довідкою, але у всіх випадках виявлення порушень діючих законодавчих та нормативних актів, зловживань, приписок, при вагомих недоліках щодо ведення обліку та звітності, коли державі були нанесені збитки складається акт ревізії, а не довідка. Один примірник акту ревізії або перевірки надається керівникові підприємства, що перевіряється під розписку на першому примірнику цього документа.

3. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль»

Підсумковою формою контролю знань з вивчення дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» для денної та заочної форми навчання є залік. В табл. 1.2 наведено критерії поточного оцінювання знань студентів денної форми навчання з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль».                                                                                                  Таблиця 1.2

Критерії поточного оцінювання знань студентів денної форми навчання з дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль»

№ з/п Види самостійної роботи Максимальна кількість балів
1  Відвідування практичних занять:  до 10 балів
   в межах 90-100% від загальної кількості занть 10
   в межах 70-89% від загальної кількості занть 9-10
   в межах 50-69% від загальної кількості занть 7-8
   в межах 0-49% від загальної кількості занть 0-6
2 Активність на практичних заняттях та показаний при цьому рівень знань: до 30 балів
  при середньому балі поточної успішності 4,5 - 5 27- 30
  при середньому балі поточної успішності 3,5 – 4,4 21-26
  при середньому балі поточної успішності 3,0 – 3,4 18-20
  при середньому балі поточної успішності 0 – 2,9 0-17
3 Виконання завдань для самостійної роботи: до 10 балів
  в межах 90-100% від загального обсягу завдань для самостійного оцінювання 10
  в межах 70-89% від тієї ж величини 9-10
  в межах 50-69% від тієї ж величини 7-8
  в межах 0-49% від тієї ж величини 0-6
4 Виконання контрольних робіт: до 30 балів
  виконання і захист індивідуальної роботи (залежно від одержаної оцінки) від 0 до 10
  контрольна робота за модулем № 1 від 0 до 10
  контрольна робота за модулем № 2 від 0 до 10
  За несвоєчасність виконання індивідуальних робіт знімається по 1 балу  
5 Тестовий контроль знань до 10 балів
6 Інші об’єкти контролю: до 10 балів
  участь у розробці методичного забезпечення курсу 5
  підготовка презинтації тем курсу 5
  підготовка наукової публікації 5
  Загальна оцінка балів 100

    Штрафні бали ( - 10 балів), що знімаються за :

пасивність на лекціях і практичнх заняттях;

ухилення від виконання передбачених програмою дисципліни завдань через відсутність студента на аудиторних заняттях.

Модульний контроль № 1 складається із написання контрольної роботи за темами:

Тема 1. Суть, предмет і класифікація контролю.

Тема 2. Організація і методика контрольно - ревізійної роботи.

Тема 3. Контроль касових операцій.