Тема № 11. Особливості післязародкового розвитку у людини

Актуальність теми.Післязародковий розвиток починається після народження. Протягом життя в організмі людини безперервно відбуваються процеси росту і розвитку. У різні періоди життя інтенсивність цих процесів неоднакова, що зумовлює специфічні анатомічні, фізіологічні та психічні особливості, які називають віковими. Відповідно до вікових особливостей розвитку організму весь життєвий цикл людини поділяють на періоди. Між ними немає чітких меж. До певної міри вони умовні. Але виділення таких періодів необхідне для визначення хронологічного (паспортного) і біологічного віку людини. Періодизація індивідуального розвитку ґрунтується на біологічних ознаках або соціальних принципах. До біологічних ознак належать зміни в рості, розвитку і старінні організму. Соціальні принципи вікової періодизації визначають періоди навчання: переддошкільний вік - до 3 років, дошкільний - 3-6 років, шкільний вік (молодший 6-9 років, середній - 10-14, старший - 15-17 років).

Навчальні цілі:

     Знати:

- біологічний вік;

- гормони;

- ріст;

- шкільний період;

- старіння;

- геронтологія.

 Вміти:

- визначати та характеризувати вікову періодизацію післязародкового розвитку у людини;

- пояснити як змінюються умови існування організму у зв'язку з переходом від внутрішньоутробного розвитку до розвитку в зовнішньому середовищі.

I.Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1.Заповнити таблицю: «Схема періодизації післязародкового розвитоку»

Фази періодизації Вікові межі
Новонародженість  
Грудний вік  
Раннє дитинство  
Перше дитинство  
Друге дитинство  
Підлітковий вік  
Юнацький вік  
Зрілий вік І  
Зрілий вік 2  
Літній вік  
Старечий вік  
Довгожителі  

2. Дати визначення акселерації. Пояснити в чому причини її виникнення на даному етапі існування суспільства. Хто і в якому році вперше запровадив термін «акселерація».

ІІ. Контрольні питання теми

1.Які періоди постембріонального розвитку людини ви знаєте?

2. Дайте характеристику періоду новонародженості і грудному.

3.Особливості фаз пубертатного періодів: ранньої (дівчатка -7років; хлопчики- 8 років) і зрілої (17 рокі).

4.Яка роль гормонів у морфофункціональних зрушеннях в організмі підлітка.

5.Який вплив соціальних факторів на особливості процесів психологічного і культурного дозрівання та формування соціально-психологічних властивостей особистості.

6.Як впливає урбанізація на прискорення психічного розвитку в дитячому і підлітковому віці.

7.У чому відмінність хронологічного та біологічного віку людини?

ІІІ. Самостійна аудиторна робота студента

Заповнити таблицю:

Періоди післязародкового розвитку Морфофункціональні особливості
1. новонародження (10 днів)  
2. грудний (до 1 року)  
3. ясельний (1-3 роки)  
4. дошкільний (3-7 років)  
5. друге дитинство (8-12 років)  
6. підлітковий (12-16 років)  
7. юнацький (17-21 рік)  

ІV. Питання для самоконтролю знань

Що таке внутрішньоутробний розвиток?

2.В якому віці вторинні статеві ознаки мало виражені?

3.Коли починається підлітковий вік?

4.Що таке урбанізація?

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.-Київ: Генеза, 2011.- 304 с.

2. Біологія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень / С. Межжерін, Я. Межжеріна.-К.: Освіта, 2011.- 336 с.: іл.

3. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

4. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К. : Генеза, – 2006. – 272с.

5. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

6. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

Тема № 12. Критичні періоди розвитку ембріона і плоду

Актуальність теми.Окремі тканини і органи формуються в різні періоди зростання ембріона і плоду. При цьому тканини організму у момент максимальної інтенсивності процесів диференціювання стають високо чутливими до шкідливих впливів зовнішнього середовища (іонізуюча радіація, інфекції, хімічні агенти). Такі періоди, для яких характерна підвищена чутливість до впливу пошкоджуючих факторів , називають «критичними періодами ембріогенезу». Імовірність формування відхилень у розвитку в критичні періоди є найбільш висока.

Навчальні цілі:

     Знати:

- ембріогенез;

- критичний період;

- бластула;

- ембріон;

- плід;

- тотипотентність;

- обмін речовин;

- фізіологічні аномалії;

- пологи.

 Вміти:

- пояснити у чому відмінність між ембріоном і плодом?

- пояснити чому найбільш небезпечні зовнішні негативні впливи у перші 12 тижнів періоду ембріогенезу.

I.Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Заповнити таблицю:

Періоди розвитку Процеси що відбуваються
ембріональний  
Фетальний  

ІІ. Контрольні питання теми.

1.Які ви знаєте періоди розвитку зародка? У зв'язку з чим можуть виникати критичні періоди?

2.Як називають фактори, що негативно впливають на розвиток? Назвіть їх і дайте характеристику. Від чого залежить ступінь дії тератогена?

3.Який час розвитку ембріона вважають першим критичним періодом, дайте характеристику.

4.Особливості другого критичного періоду.

5.Чи впливають фактори зовнішнього середовища на розвиток організму після народження?

ІІІ. Самостійна аудиторна робота студента

1. Заповнити таблицю:

Критичні періоди розвитку Процеси що відбуваються
до 10 днів  
від 10 днів до 12 тижнів  
12-16 тижнів  
18-22  Тижні  

2. Заповнити таблицю:

Тератогенні фактори Приклади Вади розвитку, які можуть виникати
Ендокринні захворювання матері    
Фізичні впливи    
Хімічні речовини    
Біологічні фактори    

ІV. Питання для самоконтролю знань

1.Як ступінь вираження вад залежить від періоду розвитку зародка?

2.Чому пологи відносять до критичного періоду?

3.Що є основним методом реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч?

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.-Київ: Генеза, 2011.- 304 с.

2. Біологія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень / С. Межжерін, Я. Межжеріна.-К.: Освіта, 2011.- 336 с.: іл.

3. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

4. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К. : Генеза, – 2006. – 272с.

5. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

6. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.