Тема № 13. Старість як завершальний етап онтогенезу у людини. Тривалість життя та проблеми довголіття

Актуальність теми. Старіння - універсальний і неодмінний процес, який зумовлює низку вікових змін в організмі. У період старості розвиток і функціонування духовної, інтелектуальної, емоційної, фізичної сфер людини набувають специфічного характеру. На цьому віковому етапі особистість припиняє трудову діяльність, обмежуються її соціальні контакти, спостерігаються зміни у її Я-концепції та поведінці. На цьому етапі життя людина помітно втрачає фізичну силу, енергійність, погіршуються її здоров'я та психофізіологічні показники. Знижується функціонування судинної та імунної систем, еластичність тканин організму. Шкіра стає твердішою, чутливішою до подразнень. Стара людина адаптує свою поведінку до фізіологічних обмежень. Кожна людина по-своєму долає період старості, що зумовлене генетичними та особистісними чинниками, статевою належністю, способом життя на попередніх етапах, атмосферою в родині, соціально-економічною ситуацією в країні.

Навчальні цілі:

     Знати:

- мітохондрії;

- імунітет;

- експресія генів;

- клітинний метаболізм;

- регенерація; репарація ДНК;

- теломери;

- мутації.

 Вміти:

- пояснити як тривалість життя залежить від рівня життя в країні;

- характеризувати роль мутацій в процесі старіння;

- встановити зв'язок між існуванням клітини і функціоніванням теломери.

I.Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Заповнити таблицю:

Види хребетних Представники виду Максимальна межа життя
Ссавці полярний кит людина африканський слон шимпанзе собака миша хатня  
Птахи гриф лебідь голуб ластівка колібрі  
Плазуни галапагоська черепаха нільський крокодил ящірка прудка  
Риби осетер сом карась гупі  

ІІ. Контрольні питання теми

1.Які зміни організму називають старінням? Що є предметом вивчення геронтології?

2.Які види старіння ви знаєте, дайте характеристику.

3. Характеризуйте природну та середню тривалість життя.

4. Що таке реанімація? Коли можливо приміняти реанімаційні дії?

5.Яка роль спадковості у процесах старіння? Яка роль мітохондрій?

6.Як впливає укорочення теломерних ділянок хромосом на вікові зміни організму?

7.Яку дію на теломери спричиняють наркотичні речовини, а також малорухомий спосіб життя?

8. Життєва активність – її значення для тривалості життя.

9. Геріатрія – як галузь медицини.

ІІІ. Самостійна аудиторна робота студента

Дати визначення поняттям та термінам:

- старіння; - геронтологія; - імунітет; - обмін речовин; - репарація ДНК;

- хромосома; - теломера; - ген; - мутації; - генна інженерія; - довгожитель.

ІV. Питання для самоконтролю знань

1.Чи впливають чинники зовнішнього середовища на процеси старіння?

2.Чи є в організмі гени старіння?

3.Чим можна пояснити те, що одні люди старіють швидше, а інші ні.

4.Назвіть чинники які подовжують життя.

5.Як за допомогою генної інженерії можна досягти довгих років життя?

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.-Київ: Генеза, 2011.- 304 с.

2. Біологія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень / С. Межжерін, Я. Межжеріна.-К.: Освіта, 2011.- 336 с.: іл.

3. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

4. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К. : Генеза, – 2006. – 272с.

5. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

6. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

Тема № 14. Контрольна робота на закріплення знань з теми «Індивідуальний розвиток організму»

Актуальність теми. Індивідуальний розвиток організму, або онтогенез,- це сукупніть послідовних процесів з моменту виникнення зиготи до утворення багатоклітинного організму з великою кількістю диференційованих клітин, тканин і органів. Онтогенезу властива періодизація: дорепродуктивний, репродуктивний і післярепродуктивний періоди. Основу індивідуального розвитку складає послідовна реалізація спадкової інформації на всіх стадіях існування організму за певних умов зовнішнього середовища. Заняття є узагальнюючим і сприяє систематизації знань з теми «Індивідуальний розвиток організмів».

Навчальні цілі:

Знати:

– фази клітинного циклу;

– способи поділу статевих та не статевих клітин;

– функції статевих клітин;

– що таке зигота;

– періоди онтогенезу;

– стадії дроблення;

– як відбувається диференціація клітин;

– з чого утворюється плацента;

– що таке тканини, органи;

– що таке зародклві листки;

– які клітини називають стовбуровими;

– що таке регенерація;

– що таке гістогенез, органогенез;

– зародок, плід;

– трансплантація;

– штучне запліднення.

– непрямий розвиток;

– прямий рзвиток;

– метаморфоз;

– гормони, нейрогормони, фітогормони.

– життєвий цикл;

– чергування поколінь;

– старіння;

– геронтологія.

– тотипотентність;

Вміти:

– порівняти особливості статевого та вегетативного розмноження;

     – встановити етапи ембріогенезу у багатоклітинних організмів;

– визначати на мікропрепаратах стадії ембріогенезу;

– пояснити чим дробіння зиготи відрізняється від типового поділу клітин;

– пояснити роль гормонів у диференціації клітин;

– пояснити біологічне значення редукційного поділу статевих клітин;

– характеризувати роль статевого розмноження;

– характеризувати періоди ембріонального розвитку людини;

– пояснити з якою метою здійснюють клонування;

– дати порівняльну характеристику прямого і непрямого типів розвитку;

– порівняти процеси росту рослинних і тваринних організмі;

– порівняти особливості життєвого циклу грибів і тварин;

–визначати та характеризувати вікову періодизацію післязародкового розвитку у людини;

– пояснити чому найбільш небезпечні зовнішні негативні впливи у перші 12 тижнів періоду ембріогенезу;

– характеризувати роль мутацій в процесі старіння;

– обгрунтувати звя'зок між здоровим способом життя і довголіттям.

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Схематично зарисувати життєвий цикл папороті. Позначити всі стадії розвитку.

2. Схематично зарисувати етапи дроблення зиготи людини.

3. Заповнити таблицю: Порівняльна характеристика

Бластула Гаструла
   

ІІ. Контрольні питання теми

1. Що таке індивідуальний розвиток?

2. Етапи ембріонального періоду;

3. Що таке дроблення? Типи дроблення.

4. Дати характеристику основним типам гаструляції.

5. Які механізми диференціації клітин багатоклітинного організму?

6. Як взаємодіють між собою частини ембріона під час його розвитку?

7. Як діагностують вади розвитку та здійснюють їхню корекцію?

8. Зв'язок ембріотехнології з методами генної та клітинної інженерії.

9. Метаморфози у рослин.

10. Що таке ріст? Які механізми росту вам відомі?

11. Що таке життєвий цикл? Які життєві цикли рослин і тварин називають простими, а які складними?

12. У чому відмінність хронологічного та біологічного віку людини?

13. Які зміни організму називають старінням? Що є предметом вивчення геронтології?

14. Смерть - як завершальний етап онтогенезу. Дати характеристику етапам смерті.

15. Демографічна ситуація на Землі, зокрема в Україні.