Тема № 27. Геномні мутації, їх характеристика

Актуальність теми.Геномною мутацією називається зміна числа хромосом. Геномні мутації виникають в результаті порушення нормального ходу мітозу чи мейозу і призводять до виникнення хромосомних хвороб з численними дефектами розвитку організму. Геномні мутації та методи їх виявлення лежать в основі діагностики спадкових хвороб.

Навчальні цілі:

  Знати:

– форми мутаційної мінливості (геномні, генні мутації, хромосомні аберації);

– фактори мутагенезу;

Вміти:

– визначати типи мутацій;

– моделювати мутаційний процес на різних рівнях організації генетичного матеріалу;

– прогнозувати прояв спадкової патології в потомстві залежно від типу мутації;

  –розв’язувати ситуаційні задачі.

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Вказати відповідність між видом мутації та її проявом:

Точкова мутація Зміни розташування генів в хромосомі
Хромосомна перебудова Заміщення амінокислоти у білку
Анеуплоїдія Кратне збільшення числа хромосомних наборів
Поліплоїдія Амітотичний поділ клітини
  Зменшення хромосомного набору на 1 хромосому

ІІ. Контрольні питання теми

Поняття мутації. Класифікація мутацій в залежності від характеру спадкових змін генетичного апарату.

Геномні мутації.

Механізми виникнення геномних мутацій.

4. Анеуплоїдія. Приклади у людини.

5. Поліплоїдія.

ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

Розв’язування задач на визначення числа хромосом в каріотипі.

ІV. Питання для самоконтролю знань

Чим відрізняються геномні мутації від хромосомних?

Яка геномна мутація приводить до збільшення розмірів організмів, інтенсифікації процесів їхньої життєдіяльності й підвищення продуктивності?

3. Чому ефекти від деяких хімічних мутагенів проявляються через декілька поколінь?

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.-Київ: Генеза, 2011.- 304 с.

2. Біологія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень / С. Межжерін, Я. Межжеріна.-К.: Освіта, 2011.- 336 с.: іл.

3. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

4. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К. : Генеза, – 2006. – 272с.

5. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с. 

6. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

Тема № 28. Хромосомні мутації, їх характеристика

Актуальність теми.У ході кросинговеру утворюються розриви хромосом, які потім репаруються. Порушення процесу репарації можуть призвести до появи хромосомних перебудов. Розриви хромосом і, як наслідок, утворення перебудов відбуваються під дією різних мутагенних факторів і в свою чергу теж є причинами виникнення специфічних спадкових хвороб.

  Навчальні цілі:

  Знати:

– форми мутаційної мінливості (геномні, генні мутації, хромосомні аберації);

– фактори мутагенезу;

Вміти:

– визначати типи мутацій;

– моделювати мутаційний процес на різних рівнях організації генетичного матеріалу;

– прогнозувати прояв спадкової патології в потомстві залежно від типу мутації;

  –розв’язувати ситуаційні задачі.

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Визначити основні типи хромосомних перебудов. Тема № 27. Геномні мутації, їх характеристика - №1 - открытая онлайн библиотека

ІІ. Контрольні питання теми

1. Хромосомні аберації. Виникнення хромосомних аберацій

2. Делеції. Приклади у людини.

3. Дуплікації. Явище надлишковості.

4. Інверсії.

5. Транслокації та їх види.