Тема № 30. Основи екології. Екологічні фактори

Актуальність теми. Між популяціями виду і різних видів, які входять до складу певного біогеоценозу, виникають складні й різноманітні взаємозв’язки, які можуть бути більш-менш тісними. Сукупність їх забезпечує функціонування біогеоценозу як єдиної цілісної системи і його саморегуляцію. Основним джерелом енергії біоценозу є сонячне світло. У будь-якому біогеоценозі різні ланцюги живлення існують не ізольовано один від одного, а взаємопереплетені, оскільки один і той самий вид одночасно може бути ланкою різних ланцюгів живлення. Переплітаючись, ланцюги живлення формують сітку зв'язків живлення, або сітку живлення. Трофічну структуру і функцію можна зобразити графічно у вигляді екологічних пірамід, основою яких є перший рівень (рівень продуцентів), а наступні рівні утворюють поверхи і вершину піраміди.

Навчальні цілі:

Знати:

– класифікацію екологічних факторів;

– правило екологічної піраміди;

– основні поняття екології.

Вміти: 

– розв’язувати задачі з екології;

– складати ланцюги живлення.

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Поясніть, чому ланцюг живлення має не більше 4-5 ланок.

2. Користуючись правилом екологічної піраміди визначте, яка маса водоростей і бактерій потрібна, щоб у морі виріс і міг існувати один дельфін масою 400 кг.

ІІ. Контрольні питання теми

1. Екологія як наука.

2. Екологіні фактори, їх класифікація.

3. Біогеоценоз, його структура та властивості.

4. Екологічна піраміда.

5. Правило екологічної піраміди.

6. Види пірамід.

7. Закономірності піраміди біомаси.

ІІІ. Самостійна аудиторна робота студента

 Розв’язування ситуаційних задач та складання ланцюгів живлення.

  

IV. Питання для самоконтролю знань

1. Застосування екологічних знань у практичній діяльності людини.

2. Дайте пояснення: піраміда чисел, піраміда біомаси, піраміда енергії.

3. Що називають відкритою системою.

4. Структура ланцюга живлення.

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.-Київ: Генеза, 2011.- 304 с.

2. Біологія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень / С. Межжерін, Я. Межжеріна.-К.: Освіта, 2011.- 336 с.: іл.

3. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

4. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К. : Генеза, – 2006. – 272с.

5. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

6. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

Тема № 31. Охорона видового різноманіття. Природоохоронні території та природоохоронне законодавство України.

Актуальність теми.Людина і біосфера невіддільні. Біосфера забезпечує людину необхідними для життя речовинами та енергією. Людина, у свою чергу дбає про біосферу - виявляє турботу про її мешканців, охороняє середовище їх існування. Проте, здійснюючи різноманітну господарську діяльність, завдає біосфері значної шкоди. А оскільки атмосфера і гідросфера не мають державних кордонів, то живі організми потерпають від негативного впливу діяльності людини в усіх куточках планети. Тож нині питання охорони біосфери хвилює всіх людей на Землі.

Навчальні цілі:

Знати:

– класифікацію природоохоронних територій;

– природоохоронні Закони України;

– історію Червоної книги України;

– види рослин та тварин Прикарпаття, занесених до Червоної книги України.

Вміти:

– характеризувати структуру Червоної книги України;

– визначати і описувати окремі види Червоної книги України;

– класифікувати об’єкти охорони;

– визначати вид об’єкту охорони.

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Виписати основні природоохоронні Закони України.

ІІ. Контрольні питання теми

1. Основні напрями збереження видового різноманіття організмів.

2. Червона книга та Чорний список.

3. Зелена книга.

5. Природоохоронні території.

6. Природоохоронні Закони України.

7. Історія Червоної книги.

8. Структура Червоної книги.

9. Природоохоронні статуси Червоної книги.

ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

Заповнити таблицю «Типи об'єктів природно-заповідного фонду України».

Назва об'єкту Визначення Функціонуючі в Україні
Національний природний парк    
Біосферний заповідник    
Природній заповідник    
Заказник    
Пам´ятки природи    

IV. Питання для самоконтролю знань

1. З якою метою створюють Червоні книги?

2. Яке значення має створення Зеленої книги України?

3. Які типи природоохоронних територій створено в Україні?

4. Яку законодавчу базу щодо охорони природи створено в Україні?

V. Література

Біологія: довідник (поглиблений курс). Для учнів 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В.О. Мотузний. – К.: Світ успіху, 2015. – 751 с.

Біологія: (проф. рівень): підруч. Для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.В. Межжерін, Я.О. Межжеріна, Т.В. Коршевнюк. – К.: Планета книжок, 2010. – 336 с.

Біологія: (академ. рівень : підруч. Для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. – К.: Генеза, 2010.

4. Біологія: довідник + тести. / В.І. Соболь. – К.: Абетка, 2016. – 796 с.