Тема № 32. Контрольна робота на закріплення знань з теми «Надорганізмові рівні життя»

Актуальність теми:Екологія - комплекс біологічних наук про взаємозв'язки живих організмів та їх угрупувань між собою і довкіллям, про структуру та функціонування надорганізмовмх систем. Екологія як вамостійна біологічна галузь сформувалася в середині ХІХ сторіччя. Назву запропонував в 1866 р. німецький біолог Е.Геккель. Предметом вивчення слугують різноманітність і структура зв'язків між організмами, їх угрупуваннями та середовищем життя.

Навчальні цілі:

Знати:

–  основні поняття екології; класифікацію екологічних факторів;

– основні положення теорії еволюції;

– форми природного добору; форми штучного добору;

– особливості історичного розвитку – філогенезу;

– дослідження адаптації організмів до середовища існування.

– особливості розвитку життя на Землі в різні ери;

– шляхи і напрями еволюції.

Вміти:

– порівняти біологічний прогрес і регрес;

– назвати основні ароморфози в розвитку органічного світу;

– визначити характер певних еволюційних подій.

– розв’язувати задачі з екології;

– складати ланцюги живлення.

– порівнювати природний і штучний добір;

– пояснити творчу роль і значення природного добору;

– розкрити суть штучного добору як методу селекції.

– порівняти гомологічні та аналогічні органи;

– вміти пояснити явище мімікрії у тварин та рослин.

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Описати гіпотези виникнення життя на Землі.

ІІ. Контрольні питання теми.

1. Екологія як наука. Екологіні фактори, їх класифікація.

2. Біогеоценоз, його структура та властивості.

3. Правило екологічної піраміди. Види пірамід.

4.Основні положення еволюційного вчення Чарльза Дарвіна.

5. Розвиток дарвінізму наприкінці ХІХ – початку ХХ століття.

6. Природний добір як основна рушійна сила еволюції органічного світу. Форми природного добору.

7. Теорія штучного добору. Форми штучного добору.

8. Синтетична теорія еволюції.

9. Дослідження адаптацій організмів до середовища існування. Мімікрія та її види.

10. Порівняльно-анатомічні, палеонтологічні та ембріологічні дослідження історичного розвитку організмів.

11. Гомологічні органи, їх функції. Аналогічні органи, їх функції.

12. Характеристика рудиментів та атавізмів.

13. Гіпотези походженя життя на Землі.

14. Розвиток життя в архейську еру. Еволюція прокаріотів.

15. Розвиток життя у палеозойську еру.

16. Основі еволюційні події мезозойської ери.

17. Розвиток життя в кайнозойську еру.

   

ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

Розв’язування ситуаційних задач та складання ланцюгів живлення.

IV. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.-Київ: Генеза, 2011.- 304 с.

2. Біологія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень / С. Межжерін, Я. Межжеріна.-К.: Освіта, 2011.- 336 с.: іл.

3. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

4. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К. : Генеза, – 2006. – 272с.

5. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

6. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

Тема № 33. Підсумкове заняття

Актуальність теми:Світ живих організмів – різноманітний, досконалий і складний. Тому він завжди цікавив людей. Перші відомості про живі організми дала первісна людина, яка використовувала існуючі рослини і тварини у повсякденному житті. З часом виникла наука, яка містить глибокі, комплексні знання про все живе завдяки роботі великої кількості дослідників протягом усього життя людства. Процеси життєдіяльності у живих організмах розглядаються і вивчаються на різних рівнях. Вивчення процесів життєдіяльності на організмовому та популяційно-видовому рівнях організації життя – це першочергове завдання студентів в даному семестрі. Заняття є узагальнюючим і сприяє систематизації знань за другий семестр.

Навчальні цілі:

Знати:

- особливості процесів життєдіяльності на організмовому рівні;

- особливості процесів життєдіяльності на популяційно-видовому рівні.

Вміти:

- характеризувати організмовий рівень організації життя;

- характеризувати популяційно-видовий рівень організації життя.

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Розв’язати кросворд.

По горизонталі:

2. Спричинює мутації;

3. Одиниця спадкової інформації;

4. Зміна ознаки організму під впливом довкілля;

5. Синдром … ;

6. Втрата частини гена;

8. Норма … ;

11. Стійка зміна генотипу;

12. Організм з набором 3n;

14. Гаплоїдний набір генів організму.

По вертикалі:

1. У людини їх 46;

3. Наука про спадковість і мінливість;

7. Альтернативний прояв гена;

9. Всі гени організму;

10. Взаємодія неалельних генів;

12. Хромосомна перебудова;

13. Графічне зображення каріотипу;

15. За типом такої взаємодії генів успадковується колір шкіри в людини;

16. Всі гени організмів цілої популяції.

                          9          
                        8            
1                                    
            3                        
                      11              
2                                    
                10   12                
                                     
      4                 13       15    
                                     
    5 7                     16        
                                     
6                       14            
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

ІІ. Контрольні питання теми.

1. Організмовий рівень організації життя.

2. Популяційно-статистичний рівень організації життя.

ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

Завдання 1.Зобразіть свій власний родовід. Позначте себе пробандом.

Завдання 2.Уявіть, що Ви – селекціонер. Гібрид чого ви б хотіли отримати та з якими цінними властивостями? Опишіть спосіб отримання Вашого гібрида.

IV. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.-Київ: Генеза, 2011.- 304 с.

2. Біологія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень / С. Межжерін, Я. Межжеріна.-К.: Освіта, 2011.- 336 с.: іл.

3. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

4. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К. : Генеза, – 2006. – 272с.

5. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

6. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.