Тема № 33. Контрольна робота на закріплення знань з теми «Генотип як цілісна система»

Актуальність теми:Генотип лежить в основі фенотипу живих організмів усіх видів, тому надзвичайно є важливимузагальнювати й закріплювати знання про основні закономірності мінливості та функціонування генотипу як цілісної системи, про основні напрямки сучасної селекції та біотехнології, розвивати вміння практичного використання одержаних знань, виховувати повагу до всіх живих організмів і розуміння важливості діяльності людини для всього живого на нашій планеті.

Навчальні цілі:

Знати:

- основні завдання генетики;

- о'єкт і методи генетики людини;

- об'єкт, завдання медичної генетики;

- спадкові хвороби людини;

- медико-генетичне консультування;

- предмет селекції;

- основні методи селекції;

- завдання сучасної селекції;

- закон гомологічних рядів;

- основні схрещування організмів;

- значення гетерозису;

-  основні положення теорії еволюції;

- форми природного добору;

- форми штучного добору;

-  праці культурних рослин М.І.Вавилова;

- породи свійських тварин;

- що вивчає біотехнологія;

- основні напрямки;

- генну і клітинну інженерію.

Вміти:

- порівнювати схрещування організмів;

- встановлювати тип успадкування;

- аналізувати каріотип людини;

- порівнювати спадкові та хромосомні хвороби;

- застосовувати праці М.І.Вавилова для визначення порід, сортів, мікроорганізмів;

- намалювати утворення гібридної клітини;

- порівнювати явище гетерозису у ротиків;

-  порівнювати природний і штучний добір;

- пояснити творчу роль і значення природного добору;

-  розкрити суть штучного добору як методу селекції;

- порівнювати генетичні основи селекції рослин, тварин, мікроорганізмів;

- порівнювати химерні та трансгенні організми.

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Заповнити таблицю: «Предки деяких свійських тварин»

Свійські тварини Їхні предки

ІІ. Контрольні питання теми.

1. Що вивчає генетика людини?

2. Чим характеризуються методи досліджень у галузі генетики людини.

3. Які завдання медичної генетики?

4. Чим зумовлені спадкові захворювання та вади людини?

5. Які методи досліджень застосовують у медичній генетиці?

6. Завдання і методи селекції.

7. Поняття про породу, сорт, штам.

8. Вчення про похідний матеріал для селекції. Праці М.І.Вавилова.

9. Інбридинг і аутбридинт у селекції рослин і тварин.

10. Споріднена гібридизація (інбридинг).

11. Неспоріднена гібридизація (аутбридинг).

12. Міжвидова (віддалена) гібридизація.

13. Основні положення еволюційного вчення Чарльза Дарвіна.

14.  Природний добір як основна рушійна сила еволюції органічного світу.

15.  Форми природного добору.

16.  Теорія штучного добору.

17. Які центри походження і різноманітності культурних рослин встановив М.І.Вавилов?

18. Що таке біотехнологія?

19. Що таке генна інженерія, які методики вона використовує у своїх дослідах?

20. Які завдання постають перед клітинною (тканинною) інженерією.

21.  Химерні та трансгенні організми, їх характеристика.

22.  Що таке клонування клітин або організмів?

ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

Заповнити таблицю «Сучасні біотехнології в медицині, промисловості, сільському господарстві»

Назва Характеристика
Цитотехнологія  
Гістотехнологія  
Ембріотехнологія  

ІV. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.-Київ: Генеза, 2011.- 304 с.

2. Біологія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень / С. Межжерін, Я. Межжеріна.-К.: Освіта, 2011.- 336 с.: іл.

3. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

4. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К. : Генеза, – 2006. – 272с.

5. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

6. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

Тема № 34. Підсумкове заняття

Актуальність теми:Світ живих організмів – різноманітний, досконалий і складний. Тому він завжди цікавив людей. Перші відомості про живі організми дала первісна людина, яка використовувала існуючі рослини і тварини у повсякденному житті. З часом виникла наука, яка містить глибокі, комплексні знання про все живе завдяки роботі великої кількості дослідників протягом усього життя людства. Процеси життєдіяльності у живих організмах розглядаються і вивчаються на різних рівнях. Вивчення процесів життєдіяльності на організмовому та популяційно-видовому рівнях організації життя – це першочергове завдання студентів в даному семестрі. Заняття є узагальнюючим і сприяє систематизації знань за другий семестр.

Навчальні цілі:

Знати:

- особливості процесів життєдіяльності на організмовому рівні;

- особливості процесів життєдіяльності на популяційно-видовому рівні.

Вміти:

- характеризувати організмовий рівень організації життя;

- характеризувати популяційно-видовий рівень організації життя.

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Розв’язати кросворд.

                          9          
                        8            
1                                    
            3                        
                      11              
2                                    
                10   12                
                                     
      4                 13       15    
                                     
    5 7                     16        
                                     
6                       14            
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

По горизонталі:

2. Спричинює мутації;

3. Одиниця спадкової інформації;

4. Зміна ознаки організму під впливом довкілля;

5. Синдром … ;

6. Втрата частини гена;

8. Норма … ;

11. Стійка зміна генотипу;

12. Організм з набором 3n;

14. Гаплоїдний набір генів організму.

По вертикалі:

1. У людини їх 46;

3. Наука про спадковість і мінливість;

7. Альтернативний прояв гена;

9. Всі гени організму;

10. Взаємодія неалельних генів;

12. Хромосомна перебудова;

13. Графічне зображення каріотипу;

15. За типом такої взаємодії генів успадковується колір шкіри в людини;

16. Всі гени організмів цілої популяції.

ІІ. Контрольні питання теми.

1. Організмовий рівень організації життя.

2. Популяційно-статистичний рівень організації життя.

ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

Завдання 1.Зобразіть свій власний родовід. Позначте себе пробандом.

Завдання 2.Уявіть, що Ви – селекціонер. Гібрид чого ви б хотіли отримати та з якими цінними властивостями? Опишіть спосіб отримання Вашого гібрида.

ІV. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.-Київ: Генеза, 2011.- 304 с.

2. Біологія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень / С. Межжерін, Я. Межжеріна.-К.: Освіта, 2011.- 336 с.: іл.

3. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

4. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К. : Генеза, – 2006. – 272с.

5. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

6. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.